Collections in this community

Recent Submissions

 • Tapsaversjon i et konkurrerende Newsvendor-problem 

  Hektoen, Ola Helseth (The University of Bergen, 2016-06-01)
  I denne oppgaven utvides det klassiske Newsvendor-problemet til å gjelde for to tapsaverse selgere i samme marked. Formålet med oppgaven er å formulere et problem som er nærmere det problemet som virkelighetens «avisselgere» ...
  Master thesis
 • Prisutvikling og regionale forskjeller i det norske boligmarkedet 

  Netland, Daniel (The University of Bergen, 2016-05-27)
  I denne masteroppgaven vil jeg undersøke prisutviklingen i det norske boligmarkedet i moderne tid. Jeg ser også etter regionale forskjeller mellom Norges fire største byer, Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. ...
  Master thesis
 • Ei samfunnsøkonomisk analyse av Noreg si subsidieordning for elbilar 

  Dyngen, Øystein Åmelfot (The University of Bergen, 2016-06-01)
  Denne oppgåva har undersøkt problemstillinga: «Kva er optimal skattlegging av elbilar, og kor langt er Noreg frå ein slik situasjon i dag?». For å svare på denne problemstillinga er det gjennomført ein teoretisk diskusjon ...
  Master thesis
 • Sosial interaksjon og sykefravær - en empirisk analyse av sosiale normer og sykefravær i et norsk forsikringsselskap i perioden 2003-2007 

  Östergren, Linda Margareta (The University of Bergen, 2016-05-30)
  Vi benytter data fra et kundeservicesenter i et norsk forsikringsselskap til å analysere om det eksisterer sosiale interaksjonseffekter for sykefravær. Datasettet inneholder detaljert informasjon om de ansattes sykefravær ...
  Master thesis
 • Velferdstjenester på markedet 

  Halvorsen, Tiril Rustand (The University of Bergen, 2016-06-15)
  Konkurranseutsetting av velferdstjenester er foreløpig lite brukt i Norge, men debatten går friskt. Det er derfor viktig å se på hvordan konkurranse fungerer i ulike markeder. Denne oppgaven vil se på hvordan sykehjem ...
  Master thesis
 • Protocol for the SEED-trial: Supported Employment and preventing Early Disability 

  Sveinsdottir, Vigdis; Tveito, Torill Helene; Bond, Gary R.; Grasdal, Astrid Louise; Lie, Stein Atle; Reme, Silje Endresen (BioMed Central, 2016-07-15)
  Background: Early withdrawal or exclusion from the labor market leads to significant personal and societal costs. In Norway, the increasing numbers of young adults receiving disability pension is a growing problem. While ...
  Journal article
 • En samtale med fienden - Cheap talk og samarbeid 

  Ekerheim, Morten Bessesen (The University of Bergen, 2016-06-01)
  Jeg har i denne oppgaven studert når kommunikasjon mellom konkurrenter i et marked kan føre til redusert konkurranse og gi økte priser. Oppgaven presenterer ulike syn på effektiviteten av "cheap talk" i både teoretiske og ...
  Master thesis
 • The evolving role of marriage: 1950–2010 

  Lundberg, Shelly J; Pollak, Robert A. (Princeton University Press, 2015)
  Journal article
 • En empirisk analyse av Statens Vegvesen sine anbefalinger av alternativer til kommuner i konsekvensutredninger med samfunnsøkonomiske analyser av vegprosjekter 

  Rognlien, Hans David (The University of Bergen, 2016-05-30)
  Tidligere studier av bruken av samfunnsøkonomiske analyser i vegsektoren har hovedsakelig omhandlet valg mellom vegprosjekter, der den samfunnsøkonomiske analysen har hatt en begrenset betydning. Denne masteroppgaven ...
  Master thesis
 • It pays to be nice: Partner choice as an informal punishment mechanism 

  Serdarevic, Nina (The University of Bergen, 2016-06-01)
  Two mechanisms that have been shown to facilitate cooperation are partner choice and punishment, but can partner choice be employed as an informal punishment mechanism? To examine this question I conduct two experiments. ...
  Master thesis
 • Regionale variasjonar i intergenerasjonell inntektsmobilitet i Noreg 

  Børslien, Maren Eimind (The University of Bergen, 2016-06-01)
  Denne oppgåva nyttar mål på rangmobilitet på registerdata for norske kohortar fødd i 1955 og 1960 for å undersøke i kva grad det er regionale variasjonar i intergenerasjonell mobilitet i Noreg, og i kva grad det er ...
  Master thesis
 • En konkurranseøkonomisk analyse av ulike motiver for å bruke en kategorikaptein. 

  Hartveit, Knut Johannes Liland (The University of Bergen, 2016-06-01)
  Denne masteroppgaven er en teoretisk gjennomgang av kategorikapteinordningen. En kategorikaptein er en produsent som blir valgt til å hjelpe til med kategoristyring for en bestemt produktkategori. Det innebærer at den ...
  Master thesis
 • Er bustadprisane påverka av oljeprisen? Ein empirisk analyse 

  Årskaug, Diana Kloczek (The University of Bergen, 2016-02-22)
  Bustadprisane i Noreg har sidan 1990-talet vore prega av ein sterk vekst, samstundes som oljeprisen har dobla seg. Det gjer det interessant å undersøkje om oljeprisen påverkar dei norske bustadprisane, spesielt no som ...
  Master thesis
 • En empirisk studie av utenforskap blant unge i Norge 

  Vestfossen, Aksel Kvamme (The University of Bergen, 2015-09-01)
  Unge som faller utenfor samfunnet, i form av at de ikke er i arbeid, i utdanning eller er på opplæring (NEET; engelsk forkortelse for Neither in Employment, Education or Training) er et samfunnsproblem. Tidligere forskning ...
  Master thesis
 • Er det lønnsomt for en ekstern investor å investere i norsk film med dagens tilskuddsordninger? 

  Gaasemyr, Sigve Tveit (The University of Bergen, 2015-12-01)
  Master thesis
 • Betydningen av sosioøkonomisk status for kjønnsdelte utdanningsvalg 

  Wessel, Martin (The University of Bergen, 2015-08-19)
  Til tross for at Norge i et internasjonalt perspektiv har svært høy grad av likestilling mellom kjønnene, er det norske utdanningssystemet og arbeidsmarkedet relativt sterkt kjønnssegregert, med implikasjoner for blant ...
  Master thesis
 • Integrated Assessment modellering for Gøteborgprotokollen 

  Sagafos, Petter Herdlevær (The University of Bergen, 2015-06-01)
  Denne oppgaven søker å gi en oversikt over rollen Integrated Assessment modellering spiller i håndteringen av grenseoverskridende luftforurensing i Europa, gjennom Gøteborgprotokollen. Modellen som betraktes i denne ...
  Master thesis
 • Worried sick? Worker responses to a financial shock 

  Bratberg, Espen; Monstad, Karin (Elsevier, 2015-04)
  Excessive sickness absence may hurt productivity and put a strain on public finances. One explanation put forward for increasing absence rates is that a tougher labour market represents a health hazard. A competing hypothesis ...
  Journal article
 • Effekter av innkjøpssamarbeid i det norske dagligvaremarkedet - En litteraturstudie 

  Morken, Kåre Helvik (The University of Bergen, 2015-08-31)
  Oppgaven analyserer effekter av innkjøpssamarbeid i det norske dagligvaremarkedet på samfunnsøkonomisk velferd og/eller konsumentvelferd. Ved innkjøpssamarbeid går en gruppe kjøpere sammen og opptrer som én stor kjøper. ...
  Master thesis
 • Tiltak for å redusere sykefravær på norske arbeidsplasser 

  Sæther, Asbjørn (The University of Bergen, 2015-09-01)
  Denne oppgaven søker å belyse hva som påvirker sykefravær, og hva arbeidsgivere kan gjøre for å redusere sykefraværet ved sine arbeidsplasser. Tyngdeparten av oppgaven er en tiltaksevaluering av 10 kommuner som deltok ...
  Master thesis

View more