Now showing items 120-139 of 220

  • It is not all about the money -A study of social norms based on Adam Smith`s Theory of Moral Sentiments 

   Sund, Oda Kristine Storstad (The University of Bergen, 2017-07-01)
   Social norms have many similarities with Adam Smith`s moral rules of conduct. Basing hypotheses regarding social norms on Smith`s theories on moral behavior, this thesis aims to study whether social norms help explain ...
   Master thesis
  • It pays to be nice: Partner choice as an informal punishment mechanism 

   Serdarevic, Nina (The University of Bergen, 2016-06-01)
   Two mechanisms that have been shown to facilitate cooperation are partner choice and punishment, but can partner choice be employed as an informal punishment mechanism? To examine this question I conduct two experiments. ...
   Master thesis
  • Jo større jo bedre? - en drøfting av fordelene og ulempene ved kommunereform og en analyse av betydningen av størrelse for offentlig forvaltning 

   Theting, Hans Rasmussen (The University of Bergen, 2015-01-31)
   Fokuset på norsk kommunereform har økt betraktelig de siste årene. Det politiske klimaet er i ferd med å endres i retning av at en kommunereform må innføres fra sentralt hold, i motsetning til den tidligere holdningen om ...
   Master thesis
  • Kampen mot kvitvasking - ein analyse av bankar sin rapportering av mistenkelige transaksjonar 

   Kvestad, Marianne Haakonsdatter (Universitetet i Bergen (UiB), 2014-06-03)
   I oppgåva ser eg nærare på anti-kvitvaskingsarbeid, med fokus på rolla som bankane har i dette. Kvitvaskingslova i Noreg pålegg bankane ein del ansvar i høve arbeid mot kvitvasking, blant anna å rapportere inn mistenkelige ...
   Master thesis
  • Kan bistandsvolatilitet være positivt? 

   Gilhus, Ingjerd Sælid (The University of Bergen, 2010-06-15)
   I denne oppgaven ser jeg på om volatilitet i bistand kan ha positive innvirkninger på bistandseffektivitet og økonomisk utvikling. Tidligere litteratur fremstiller i hovedsak volatilitet i bistand som negativt, men dette ...
   Master thesis
  • Kan konkurransehemmande fusjonar føre til auka berekraftsinvesteringar og betre velferda for konsumentar? 

   Haug, Sjur Evebø (The University of Bergen, 2018-06-20)
   I denne oppgåva presenterer eg ein teoretisk modell som nyttast til å studere korleis fusjonar verkar inn på insentivet til å drive innovasjonar som fører til meir berekraftige produkt. Nærmare bestemt studerer eg om ...
   Master thesis
  • Kartellbekjempelse i skandinaviske land ved bruk av lempning 

   Ramsdal, Maria (The University of Bergen, 2011-11-30)
   "Ulovlig samarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet, og har enorme samfunnsmessige konsekvenser. Forebygging og avdekking av karteller er derfor et høyt prioritert område for Konkurransetilsynet". Ingunn ...
   Master thesis
  • Kjønnsforskjeller i sosial ulikhet i helse? 

   Nodeland, Kenneth (The University of Bergen, 2012-06-14)
   Formålet med denne oppgaven er å måle sosial ulikhet i helse blant menn og kvinner i Norge. Som mål på sosioøkonomisk status bruker jeg inntekt (husholdningens ekvivalentinntekt), og helse måles via fire helsemål: ...
   Master thesis
  • Kjønnsforskjeller over tid- Endring i bakgrunnsfaktorer og endring i betydningen av disse 

   Solberg, Jørgen Kjelstrup (The University of Bergen, 2015-05-31)
   Over de siste 20 årene har det skjedd flere endringer i kjønnssammensetningen når det kommer til forhold som er viktig for lønn, spesielt innen utdanning. Denne oppgaven forsøker å analysere hvilke endringer som ...
   Master thesis
  • Kollektivt eller individuelt salg av TV-rettighetene for norsk Tippeliga 

   Bjørsvik, Rikard (The University of Bergen, 2010-06-01)
   I denne oppgaven har jeg foretatt en teoretisk rammefremstilling av det norske TV-markedet, med fokus på direkteoverføring av sportsarrangementer. Med utgangspunkt i den aktuelle rammefremstillingen, vil jeg gjennom en ...
   Master thesis
  • Konkurranse og lojalitet: En analyse av lojalitetsrabatters effekt på konkurransen, og hvordan de bør reguleres 

   Pedersen, Jens Petter Grini (The University of Bergen, 2016-09-01)
   Oppgaven har en todelt problemstilling. For det første ønsker den å svare på hvorvidt lojalitetsrabatter påvirker konkurransen på en positiv eller negativ måte. For det andre vil den forsøke å avklare hvilken konkur ...
   Master thesis
  • Konkurranseanalyser i oppstrømsmarkeder 

   Ulsaker, Simen Aardal (The University of Bergen, 2012-05-31)
   De fleste produsenter selger ikke sine produkter direkte til sluttbrukerne, men via ett eller flere videreformidlende ledd. En stor del av konkurransemyndigheters virke er å vurdere de konkurransemessige konsekvensene av ...
   Master thesis
  • Konsekvenser av manglende kystlinje: En casestudie av Rwanda og Burundi 

   Andersen, Mads (The University of Bergen, 2010-05-31)
   I dag er det 44 land i verden som ikke har direkte tilgang til havet og derfor er kategorisert som land uten kystlinje (LUK). Konsekvensene av ikke å ha tilgang til havet kan være store, men omfanget av dette kan være ...
   Master thesis
  • Konsekvenser ved utsettelse av klimatiltak 

   Skjellevik, Cecilie (The University of Bergen, 2008-06-02)
   I dette arbeidet ser jeg nærmere på ulike konsekvenser ved å utsette klimatiltak, som har til formål å redusere CO2-utslipp. Jeg bruker en økonomisk vekstmodell med integrert miljøsektor, kalt DICE-modellen, for å svare ...
   Master thesis
  • Kontanter, svart økonomi og negative renter - En utredning av mulige konsekvenser ved å fase ut kontanter 

   Kjos, Øyvind Kragh (The University of Bergen, 2018-06-23)
   Denne oppgaven utreder hvilke konsekvenser en utfasing av kontanter vil kunne ha for svart økonomi og muligheten for innføring av negative nominelle renter. Kontanters rolle som betalingsmiddel blir stadig mer perifer, og ...
   Master thesis
  • Kontraktsregulering i Den Norske Matkjeden - En analyse av priseffekter 

   Lømo, Teis Lunde (The University of Bergen, 2011-12-01)
   Et regjeringsoppnevnt matkjedeutvalg la 13. april 2011 frem sin utredning om styrkeforholdene i verdikjeden for mat. Utvalgets mandat spesifiserer blant annet at utvalget skal foreslå tiltak som kan iverksettes for å ivareta ...
   Master thesis
  • Koordinert atferd mellom sentralbanker. Sentralbankenes dilemma- alles kamp mot alle eller harmoni? 

   Bjørklid, Siri Wam (The University of Bergen, 2017-06-23)
   Denne masteroppgaven undersøker om koordinert atferd mellom sentralbanker kan bidra til å dempe grenseoverskridende virkninger fra nasjonal pengepolitikk. Besvarelsen bygger på et teoretisk fundament, og min tilnærming er ...
   Master thesis
  • Kostnader av sykemelding for enkeltindividet 

   Lyngroth, Cedrik Andersen (The University of Bergen, 2018-12-19)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke kostnaden ved å være sykemeldt for enkeltindividet. Det høye sykefraværet i Norge blir som regel forbundet med store kostnader for samfunnet på kort sikt på grunn av sykelønn, ...
   Master thesis
  • Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet 

   Qverneland, Helge (The University of Bergen, 2009-12-01)
   Denne oppgaven tar for seg kundemobiliteten i bankmarkedet. På grunnlag av en rapport fra Nordic Competition Authorities (2006) har jeg tatt for meg fem elementer som kan ha negativ innvirkning på kundemobiliteten i ...
   Master thesis
  • Kvinners sannsynlighet for å få tilstått full eller gradert uførepensjon 

   Grimsmo, Ingrid (The University of Bergen, 2013-06-01)
   Denne oppgaven er en empirisk analyse, hvor målet er å kartlegge hva som kjennetegner kvinner som får tilstått full eller gradert uførepensjon, sammenlignet med kvinner som ikke får uførepensjon. I tillegg undersøker jeg ...
   Master thesis