Now showing items 140-159 of 220

  • Kyoto and Beyond: How the banking rule affects emission, cost and price 

   Kvamme, Lars (The University of Bergen, 2008-05-20)
   In this thesis I investigate numerically how three different scenarios of a Post-Kyoto agreement for the commitment period 2013-2017 affect the overall emission abatement, the cost of compliance and the price for emission ...
   Master thesis
  • Labour market mobility among senior workers in Norway 

   Tobro, Anne Marte Lunde (The University of Bergen, 2015-02-02)
   As many developed countries, Norway has a growing elderly population and need to administer some policy change to cover the cost of the increasing number of pension recipients. One of the solutions to this problem is to ...
   Master thesis
  • LAR og rusavhengiges økonomiske hverdag - En surveystudie av de åpne russcenene i Nygårdsparken og i Vågsbunnen 

   Sandnes, Sondre Holm (The University of Bergen, 2014-11-30)
   Dette masterprosjektet i samfunnsøkonomi tar for seg å beskrive og analysere økonomiske problemstillinger rundt de rusavhengige som oppholder seg i de åpne russcenene i Bergen, med et fokus på Legemiddelassistert Rehabilitering. ...
   Master thesis
  • Learning of long term optimal capacity: The case of a monopolist facing uncertainty 

   Knarvik, Linda Margrethe Lien (The University of Bergen, 2013-11-29)
   The key question is: How can the optimal long term level of capacity be determined, if only short term conditions are known, and the agent's skills to uncover the long term characteristics are limited? This thesis ...
   Master thesis
  • Likviditetskrisen i bankene høsten 2008 

   Sundvall, Nora Kirsten (The University of Bergen, 2012-06-14)
   Denne oppgaven tar for seg likviditetskrisen i bankene høsten 2008. Etter konkursen i investeringsbanken Lehman Brothers 15. september 2008 ble omsetningen i internasjonale pengemarkeder sterkt redusert, og banker i de ...
   Master thesis
  • Lotterier eller direkte betaling: Hva får folk til å sykle mer? 

   Rainuzzo, Henrik Langsether (The University of Bergen, 2018-06-14)
   I 1979 presenterte Kahneman og Tversky prospektteorien. Denne teorien er en utfordrer til standard økonomisk nytteteori, forventet nytteteori. Prospektteori baserer seg på eksperimentelle funn, og et av disse funnene var ...
   Master thesis
  • Markedsreformene sin effekt på inntektsfordelingen i Kina 

   Rasmussen, Cecilie (The University of Bergen, 2010-09-01)
   Kina er verdens største land målt i antall innbyggere (1,3 mrd), med en befolkning som strekker seg over et stort geografisk område (9 600 000 km²). Landet har vært en av verdens største og raskest voksende økonomier de ...
   Master thesis
  • Market Design and Stock Liquidity. Three Essays in Market Microstructure 

   Meling, Tom Grimstvedt (The University of Bergen, 2017-09-01)
   Doctoral thesis
  • Mikrokreditt - Hvem vil anvende det produktivt og hvorfor? 

   Vilsvik, Synnøve (The University of Bergen, 2017-07-01)
   Da mikrokreditt først oppstod var det et mål å gi fattige tilgang på smålån slik at de på sikt kunne løftes ut av fattigdom ved å investere i produktive prosjekt, men i ettertid har det vist seg at mange ikke bruker ...
   Master thesis
  • Mikrokreditt : vil de sårbare fattige anvende mikrokreditt produktivt? 

   Eie, Trond (The University of Bergen, 2010-09-01)
   Oppgaven undersøker hvorvidt sårbare fattige vil anvende mikrokreditt produktivt eller ikke. Vi gjør dette ved å bruke et datasett fra to ulike regioner i Bangladesh. Sårbarhet defineres som manglende evne til å stabilisere ...
   Master thesis
  • Mikrokreditt- hvem får lån og hvorfor? 

   Lunde, Andreas (The University of Bergen, 2008)
   Oppgavens problemstilling er: hvem får mikrokreditt og hvorfor? Gjennom at personer har forskjellige karakteristikker diskuterer vi teori og analyserer datasett fra to regioner i Bangladesh for å kunne trekke konklusjoner ...
   Master thesis
  • Monetary Policy and Asset Prices ‘an introduction to the literature’ 

   Børdal, Vegard (The University of Bergen, 2007-12-03)
   How should monetary policy respond to asset price fluctuations? The vast literature concerning this area of economics does not provide unambiguous recommendations. This thesis serves as a review of the prominent models ...
   Master thesis
  • Motivere på gruppe- eller individnivå? - En empirisk studie av incentiver 

   Sivertsen, Adrian (The University of Bergen, 2012-06-15)
   Problemstillingen i oppgaven er som følger: Vil en bonusordning som vurderer og belønner på individnivå ha en sterkere incentiveffekt enn en ordning med ren gruppebonus? Problemstillingen besvares ved å gjennomføre en ...
   Master thesis
  • Når to pluss to blir mer enn fire- en eksperimentell undersøkelse av spesialisering og bytte 

   Janbu, Åshild Folkvord (The University of Bergen, 2015-02-02)
   Crocett m.fl. publiserte i 2009 et eksperiment som omhandlet en markedsøkonomi sin evne til å oppdage, innføre og utnytte spesialisering og bytte. Eksperimentets design tok utgangspunkt i David Ricardo sin teori om ...
   Master thesis
  • Norsk film - En investors perspektiv 

   Bertelsen, Marte (The University of Bergen, 2009)
   Norge er et lite kultur- og språkområde, og uten støttesystemet til norsk film ville det ikke blitt produsert mye film. Men staten støtter ikke bare film i form av penger, den har også satt klare kulturpolitiske mål for ...
   Master thesis
  • Norsk lakseoppdrett: Optimal investering med hensyn til eksogen oppdrettsformue 

   Larsen, Torhild Østenå (The University of Bergen, 2014-12-01)
   Mange investorer fokuserer kun på forventet avkastning tilknyttet sin disponible formue når de skal investere i usikre verdipapirer, og tar ikke hensyn til sin totalformue. Totalformue består gjerne av en disponibel ...
   Master thesis
  • Norske CO2-avgifter - differensiert eller uniform skatt? 

   Ueland, Svein Egil (The University of Bergen, 2009-08-31)
   I Norge har vi et skattesystem for CO2-utslipp i industrien, som resulterer i svært forskjellig skattesats til de forskjellige sektorene i økonomien. Systemet baserer seg på å skattlegge drivstoffene i de forskjellige ...
   Master thesis
  • Norwegian Physician Market Policy 

   Brenne, Are-Harald (The University of Bergen, 2007)
   I discuss what the government can do and has done to reach its equity-oriented policy targets concerning the geographical distribution of physicians in the municipality health service. Current policies has been inadequate ...
   Master thesis
  • Ny pensjonsordning – analysert ved hjelp av generasjonsregnskapsanalyse 

   Tjøstolvsen, Espen Rørvik (The University of Bergen, 2008-06-02)
   Denne masteroppgaven søker å belyse hvor store statens fremtidige pensjonsforpliktelser vil bli, og om innføring av ny folketrygd vil hjelpe til å redusere de fremtidige pensjonsforpliktelsene. For å besvare problemstillingen ...
   Master thesis
  • Obligasjonsspread og konjunktursykler 

   Brændmo, Håvard Follevåg (The University of Bergen, 2010-05-31)
   Hovedmålet med denne masteroppgaven er å undersøke om obligasjonsspread, gitt ved rentedifferansen mellom høyrenteobligasjoner og sikre obligasjoner, har forklaringskraft på fremtidig økonomisk aktivitet. Oppgaven tar ...
   Master thesis