Now showing items 21-40 of 171

  • Bønders tilpasning i arbeidsmarkedet 

   Holgersen, Lars Petter (The University of Bergen, 2000)
   Målet med oppgaven er å finne faktorer som påvirker bønders valg i arbeidsmarkedet, dvs. skal han drive som fulltidsbonde, deltidsbonde eller slutte som bonde. Analysen ble gjennomført ved hjelp av økonometrisk metode, og ...
   Master thesis
  • Capital flows to developing countries: Essays on the behavior of aid donors and official creditors 

   Nordtveit, Ingvild (The University of Bergen, 2014-06-02)
   The capital flows from bilateral and multilateral donors to developing countries have increased considerably since the start of foreign aid in the 1950s. During the same period, the policies of aid allocation have changed, ...
   Doctoral thesis
  • The changing role of gatekeepers: Rationing and shared decision-making in primary care 

   Carlsen, Benedicte (The University of Bergen, 2006-06-21)
   The Norwegian health care system is increasingly dependent on the general practitioner’s (GP’s) gatekeeper function for cost containment and for fair and effective resource allocation. GPs enjoy extensive professional ...
   Doctoral thesis
  • Choosing a cellmate in the prisoner's dilemma. An experimental study 

   Strømland, Eirik André (The University of Bergen, 2014-09-01)
   This thesis investigates cooperative behavior in a repeated Prisoner's Dilemma using experimental methods. In the experiment, we allow subjects to form voluntary partnerships by mutual choice, and to communicate through a ...
   Master thesis
  • Costs and consequences of abortions to women and their households: A cross-sectional study in Ouagadougou, Burkina Faso 

   Ilboudo, Patrick Christian Gueswende; Greco, Giulia; Sundby, Johanne; Torsvik, Gaute (Oxford University Press, 2015)
   Little is known about the costs and consequences of abortions to women and their households. Our aim was to study both costs and consequences of induced and spontaneous abortions and complications. We carried out a ...
   Journal article
  • De baltiske staters valg av valutakursregimer 

   Sjursen, Helge (The University of Bergen, 2006)
   Hensikten med denne oppgaven er å beskrive en del sentrale problemstillinger i forbindelse med at enkelte sentral- og østeuropeiske land (CEEC) skulle gjennomgå en overgang fra planøkonomi til markedsøkonomi (transition ...
   Master thesis
  • Den samfunnsøkonomiske effekten av markedsføring - anvendt i den norske kosmetikk- og toalettartikkel bransjen 

   Visic, Aida (The University of Bergen, 2009-06-02)
   I denne oppgaven utdypes aktiviteten markedsføring og dens betydning som en konkurransevariabel.Den norske kosmetikk- og toalettartikkelbransjen er anvendt som et eksempel på en bransje som aktivt bruker ulike markedsfør ...
   Master thesis
  • Det svensk-norske elsertifikatmarkedet: Hva blir konsekvensene? 

   Ueland, Ingrid (The University of Bergen, 2012-05-31)
   I denne oppgaven skal følgende problemstilling besvares: Hvordan vil en introduksjon av elsertifikater i Norge slå ut i engrospris, sluttbrukerpris og ny fornybar kraftproduksjon i et felles marked med Sverige? Flere ...
   Master thesis
  • Determinants of child mortality in Angola: An econometric analysis 

   Sjursen, Ingrid Hoem (The University of Bergen, 2011-11-30)
   The aim of this thesis is to investigate determinants of child mortality in the regions of Luanda and Uíge in Angola. The country has one of the highest child mortality rates in the world. The literature on the subject has ...
   Master thesis
  • Determinants of Chinese FDI in Africa: An econometric analysis 

   Breivik, Anne-Lise (The University of Bergen, 2014-02-03)
   The aim of this thesis is to examine the determinants of Chinese FDI in Africa over the period from 2003 to 2011. The investigation is based on a sample of panel data from 49 African countries, using aggregate Chinese ...
   Master thesis
  • Differential Information Economies and Incomplete Markets 

   Pronin, Kira (The University of Bergen, 2008-05-26)
   In a pure exchange economy with differential information, there may be ex-post Pareto-dominant core allocations which are not attainable as Rational Expectations Equilibria because of information verifiability issues. On ...
   Master thesis
  • Do non-enforceable contracts matter? Evidence from an international lab experiment 

   Cappelen, Alexander Wright; Hagen, Rune Jansen; Sørensen, Erik Øiolf; Tungodden, Bertil (Wiley, 2014-03)
   Many verifiable contracts are impossible or difficult to enforce. This applies to contracts among family and friends, contracts regulating market transactions, and sovereign debt contracts. Do such non-enforceable contracts ...
   Journal article
  • Dobbeltarbeidshypotesen - gir omsorg for barn økt sykefravær blant yrkesaktive kvinner? 

   Forthun, Ingeborg (The University of Bergen, 2011-06-07)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke om en kombinasjon av store familieforpliktelser (målt ved antall barn) og høy yrkesdeltakelse gir økt sykefravær blant norske kvinner. I litteraturen er dette omtalt som ...
   Master thesis
  • Effekt av endret befolkningssammensetning på sparerate, investeringsrate og driftsregnskapet overfor utlandet 

   Langfeldt, Sigve (The University of Bergen, 2014-05-30)
   Denne oppgaven undersøker om differanser mellom sparing og investering kan forklares ved hjelp av alderssammensetningen i befolkningen. For å undersøke dette har jeg hentet inn data fra 24 land i perioden 1950-2009. ...
   Master thesis
  • Effekten av surge på reversering av kapital i Indonesia 

   Matondang, Imelda Lastri (The University of Bergen, 2014-08-31)
   I likhet med mange utviklingsland, har Indonesia en stor avhengighet av midler fra utviklede land. Kapitalinnstrømmingen til et land har uten tvil positiv innvirkning på den økonomiske utviklingen av landet. Men en for ...
   Master thesis
  • Effekter av innkjøpssamarbeid i det norske dagligvaremarkedet - En litteraturstudie 

   Morken, Kåre Helvik (The University of Bergen, 2015-08-31)
   Oppgaven analyserer effekter av innkjøpssamarbeid i det norske dagligvaremarkedet på samfunnsøkonomisk velferd og/eller konsumentvelferd. Ved innkjøpssamarbeid går en gruppe kjøpere sammen og opptrer som én stor kjøper. ...
   Master thesis
  • Effektevaluering av kontantstøttereformen - ulike langtidseffekter på arbeidsmarkedsdeltakelsen til etnisk norske kvinner og innvandrerkvinner? 

   Flaatten, Kristine Klekken (The University of Bergen, 2015-05-29)
   Mødre som benytter seg av kontantstøtten vil stå utenfor arbeidsmarkedet i mellom ett og tre år. Påvirker denne beslutningen deres videre arbeidsmarkedskarriere? I denne oppgaven undersøkes det hvor vidt det eksisterer ...
   Master thesis
  • Ei samfunnsøkonomisk analyse av Noreg si subsidieordning for elbilar 

   Dyngen, Øystein Åmelfot (The University of Bergen, 2016-06-01)
   Denne oppgåva har undersøkt problemstillinga: «Kva er optimal skattlegging av elbilar, og kor langt er Noreg frå ein slik situasjon i dag?». For å svare på denne problemstillinga er det gjennomført ein teoretisk diskusjon ...
   Master thesis
  • Ein jamvektsmodell for pensjonsreformen 

   Husabø, Eilert (The University of Bergen, 2009-08-31)
   Denne oppgåva analyserer følgene av pensjonsreformen i ein overlappande generasjonsmodell, med eitt representativt individ i kvar kohort. Økonomien er delt inn i ein hushaldssektor, ein produksjonssektor og offentleg sektor. ...
   Master thesis
  • Eksklusivavtalar og investering 

   Sandvik, Håvard Mork (The University of Bergen, 2015-05-31)
   Ein eksklusivavtale er ein kontraktfesta klausul mellom aktørar på ulike ledd i ei vertikal verdikjede. Avtalen hindrar ein eller fleire aktørar frå å drive handel med andre enn den eksklusive partnaren. Eit døme er ein ...
   Master thesis