Now showing items 21-40 of 189

  • Konkurranse og lojalitet: En analyse av lojalitetsrabatters effekt på konkurransen, og hvordan de bør reguleres 

   Pedersen, Jens Petter Grini (The University of Bergen, 2016-09-01)
   Oppgaven har en todelt problemstilling. For det første ønsker den å svare på hvorvidt lojalitetsrabatter påvirker konkurransen på en positiv eller negativ måte. For det andre vil den forsøke å avklare hvilken konkur ...
   Master thesis
  • Protocol for the SEED-trial: Supported Employment and preventing Early Disability 

   Sveinsdottir, Vigdis; Tveito, Torill Helene; Bond, Gary R.; Grasdal, Astrid Louise; Lie, Stein Atle; Reme, Silje Endresen (BioMed Central, 2016-07-15)
   Background: Early withdrawal or exclusion from the labor market leads to significant personal and societal costs. In Norway, the increasing numbers of young adults receiving disability pension is a growing problem. While ...
   Journal article
  • Velferdstjenester på markedet 

   Halvorsen, Tiril Rustand (The University of Bergen, 2016-06-15)
   Konkurranseutsetting av velferdstjenester er foreløpig lite brukt i Norge, men debatten går friskt. Det er derfor viktig å se på hvordan konkurranse fungerer i ulike markeder. Denne oppgaven vil se på hvordan sykehjem ...
   Master thesis
  • Ei samfunnsøkonomisk analyse av Noreg si subsidieordning for elbilar 

   Dyngen, Øystein Åmelfot (The University of Bergen, 2016-06-01)
   Denne oppgåva har undersøkt problemstillinga: «Kva er optimal skattlegging av elbilar, og kor langt er Noreg frå ein slik situasjon i dag?». For å svare på denne problemstillinga er det gjennomført ein teoretisk diskusjon ...
   Master thesis
  • En konkurranseøkonomisk analyse av ulike motiver for å bruke en kategorikaptein. 

   Hartveit, Knut Johannes Liland (The University of Bergen, 2016-06-01)
   Denne masteroppgaven er en teoretisk gjennomgang av kategorikapteinordningen. En kategorikaptein er en produsent som blir valgt til å hjelpe til med kategoristyring for en bestemt produktkategori. Det innebærer at den ...
   Master thesis
  • Tapsaversjon i et konkurrerende Newsvendor-problem 

   Hektoen, Ola Helseth (The University of Bergen, 2016-06-01)
   I denne oppgaven utvides det klassiske Newsvendor-problemet til å gjelde for to tapsaverse selgere i samme marked. Formålet med oppgaven er å formulere et problem som er nærmere det problemet som virkelighetens «avisselgere» ...
   Master thesis
  • En samtale med fienden - Cheap talk og samarbeid 

   Ekerheim, Morten Bessesen (The University of Bergen, 2016-06-01)
   Jeg har i denne oppgaven studert når kommunikasjon mellom konkurrenter i et marked kan føre til redusert konkurranse og gi økte priser. Oppgaven presenterer ulike syn på effektiviteten av "cheap talk" i både teoretiske og ...
   Master thesis
  • Regionale variasjonar i intergenerasjonell inntektsmobilitet i Noreg 

   Børslien, Maren Eimind (The University of Bergen, 2016-06-01)
   Denne oppgåva nyttar mål på rangmobilitet på registerdata for norske kohortar fødd i 1955 og 1960 for å undersøke i kva grad det er regionale variasjonar i intergenerasjonell mobilitet i Noreg, og i kva grad det er ...
   Master thesis
  • It pays to be nice: Partner choice as an informal punishment mechanism 

   Serdarevic, Nina (The University of Bergen, 2016-06-01)
   Two mechanisms that have been shown to facilitate cooperation are partner choice and punishment, but can partner choice be employed as an informal punishment mechanism? To examine this question I conduct two experiments. ...
   Master thesis
  • En empirisk analyse av Statens Vegvesen sine anbefalinger av alternativer til kommuner i konsekvensutredninger med samfunnsøkonomiske analyser av vegprosjekter 

   Rognlien, Hans David (The University of Bergen, 2016-05-30)
   Tidligere studier av bruken av samfunnsøkonomiske analyser i vegsektoren har hovedsakelig omhandlet valg mellom vegprosjekter, der den samfunnsøkonomiske analysen har hatt en begrenset betydning. Denne masteroppgaven ...
   Master thesis
  • Sosial interaksjon og sykefravær - en empirisk analyse av sosiale normer og sykefravær i et norsk forsikringsselskap i perioden 2003-2007 

   Östergren, Linda Margareta (The University of Bergen, 2016-05-30)
   Vi benytter data fra et kundeservicesenter i et norsk forsikringsselskap til å analysere om det eksisterer sosiale interaksjonseffekter for sykefravær. Datasettet inneholder detaljert informasjon om de ansattes sykefravær ...
   Master thesis
  • Prisutvikling og regionale forskjeller i det norske boligmarkedet 

   Netland, Daniel (The University of Bergen, 2016-05-27)
   I denne masteroppgaven vil jeg undersøke prisutviklingen i det norske boligmarkedet i moderne tid. Jeg ser også etter regionale forskjeller mellom Norges fire største byer, Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. ...
   Master thesis
  • Er bustadprisane påverka av oljeprisen? Ein empirisk analyse 

   Årskaug, Diana Kloczek (The University of Bergen, 2016-02-22)
   Bustadprisane i Noreg har sidan 1990-talet vore prega av ein sterk vekst, samstundes som oljeprisen har dobla seg. Det gjer det interessant å undersøkje om oljeprisen påverkar dei norske bustadprisane, spesielt no som ...
   Master thesis
  • Er det lønnsomt for en ekstern investor å investere i norsk film med dagens tilskuddsordninger? 

   Gaasemyr, Sigve Tveit (The University of Bergen, 2015-12-01)
   Master thesis
  • Four essays in international trade: Trade flows in food products 

   Straume, Hans-Martin (The University of Bergen, 2015-10-26)
   This thesis consists of four essays within the field of international trade economics, as well as an introduction chapter. All four papers are empirical studies of trade flows in food products using transaction data. The ...
   Doctoral thesis
  • Tiltak for å redusere sykefravær på norske arbeidsplasser 

   Sæther, Asbjørn (The University of Bergen, 2015-09-01)
   Denne oppgaven søker å belyse hva som påvirker sykefravær, og hva arbeidsgivere kan gjøre for å redusere sykefraværet ved sine arbeidsplasser. Tyngdeparten av oppgaven er en tiltaksevaluering av 10 kommuner som deltok ...
   Master thesis
  • En empirisk studie av utenforskap blant unge i Norge 

   Vestfossen, Aksel Kvamme (The University of Bergen, 2015-09-01)
   Unge som faller utenfor samfunnet, i form av at de ikke er i arbeid, i utdanning eller er på opplæring (NEET; engelsk forkortelse for Neither in Employment, Education or Training) er et samfunnsproblem. Tidligere forskning ...
   Master thesis
  • Effekter av innkjøpssamarbeid i det norske dagligvaremarkedet - En litteraturstudie 

   Morken, Kåre Helvik (The University of Bergen, 2015-08-31)
   Oppgaven analyserer effekter av innkjøpssamarbeid i det norske dagligvaremarkedet på samfunnsøkonomisk velferd og/eller konsumentvelferd. Ved innkjøpssamarbeid går en gruppe kjøpere sammen og opptrer som én stor kjøper. ...
   Master thesis
  • Betalingsvilje for kvotefaktorer i kystflåten 

   Dalsbø, Haakon Thørring (The University of Bergen, 2015-08-31)
   Denne oppgaven fremstiller en fremgangsmåte for å utrede en aktørs betalingsvilje for et kjøp av en ekstra mengde kvote, utover hans opprinnelige kvote. Jeg avgrenser oppgaven med å se på en aktør i kystflåten, og ser ...
   Master thesis
  • Betydningen av sosioøkonomisk status for kjønnsdelte utdanningsvalg 

   Wessel, Martin (The University of Bergen, 2015-08-19)
   Til tross for at Norge i et internasjonalt perspektiv har svært høy grad av likestilling mellom kjønnene, er det norske utdanningssystemet og arbeidsmarkedet relativt sterkt kjønnssegregert, med implikasjoner for blant ...
   Master thesis