Now showing items 12-31 of 220

  • Bankers rolle i en økonomi og behovet for offentlige inngrep 

   Molland, Endre Brodahl (The University of Bergen, 2010-06-01)
   I denne oppgaven prøver jeg først å vise bankers rolle som et finansielt mellomledd i en økonomi og argumentere for eksistensgrunnlaget. Jeg forklarer hvordan asymmetrisk informasjon skaper markedssvikter som rettferdiggjør ...
   Master thesis
  • Bankers utlånspolitikk over konjunkturene - en analyse av optimalitet fra et foretaksøkonomisk synspunkt 

   Hærem, Eirik Fjellså (The University of Bergen, 2009-09-01)
   Det er velkjent at bankene fører en medsyklisk utlånspolitikk over konjunkturene, blant annet ved å redusere egenkapitalkravet til sine låntakere i en langvarig høykonjunktur, og stramme inn i nedgangstider. Dette er opplagt ...
   Master thesis
  • Bankregulering og konkurranse - En teoretisk analyse 

   Høyheim, Gry (The University of Bergen, 2014-09-01)
   Denne oppgaven analyserer hvordan det at ulike banker står ovenfor ulike kapitalkrav påvirker konkurransen om norske boliglånskunder. Det fokuseres på forskjeller mellom standardmetodebanker og IRB-banker, og mellom norske ...
   Master thesis
  • Barnløse menn. En empirisk analyse 

   Gaarud, Jørgen Emil (The University of Bergen, 2014-08-31)
   Siden begynnelsen av 90-tallet har andelen barnløse menn i Norge økt jevnt, fra omtrent 14 % til omtrent 22 % ved siste måling i 2012. Samtidig har andelen barnløse kvinner holdt seg nokså stabil. Et økende gap mellom ...
   Master thesis
  • Barns betydning for inntektsforskjellen mellom kvinner og menn over livsløpet: en empirisk analyse 

   Skjøstad, Othilde (The University of Bergen, 2014-06-02)
   I perioden mellom 1967 og 2010 har det norske samfunnet endret seg på en måte som kan tilsi at det å få barn ikke burde påvirke inntektsforskjellen mellom kvinner og menn. Kvinners økonomiske rolle har endret seg, farsrollen ...
   Master thesis
  • Behandlingsforsikring og etterspørsel etter helsetjenester 

   Veberg, Jens Thomas (The University of Bergen, 2009-10-22)
   Denne masteroppgaven innledes med å presentere den norske helsetjenesten, dens organisering og hvilke rettigheter pasienter har i tilknytning til bruk av helsetjenesten. Videre gjøres det rede for det private markedet for ...
   Master thesis
  • Behandlingslinjer - et verktøy for standardisering, styring og utvikling av pasientforløp 

   Helljesen, Gro Sævil (The University of Bergen, 2007)
   Master thesis
  • Benchmarking health system performance across districts in Zambia: A systematic analysis of levels and trends in key maternal and child health interventions from 1990 to 2010 

   Colson, Katherine Ellicott; Dwyer-Lindgren, Laura; Achoki, Tom; Fullman, Nancy; Schneider, Matthew; Mulenga, Peter; Hangoma, Peter; Ng, Marie; Masiye, Felix; Gakidou, Emmanuela (BioMed Central, 2015-04-02)
   Background Achieving universal health coverage and reducing health inequalities are primary goals for an increasing number of health systems worldwide. Timely and accurate measurements of levels and trends in key health ...
   Journal article
  • Bergensprosjektet: "Tilbake på jobb" - Helse, nytte og livskvalitet 

   Gjelsvik, Roar (The University of Bergen, 2003)
   Master thesis
  • Betalingskortsystem og formidlingsgebyr 

   Hess, Eirik Lothe (The University of Bergen, 2010-05-15)
   Et betalingskortmarked er tosidig. Tosidige markeder skiller seg fra vanlige markeder, blant annet ved at det må eksistere simultan etterspørsel fra agenter i to uavhengige brukergrupper for at en transaksjon skal finne ...
   Master thesis
  • Betalingsvilje for kvotefaktorer i kystflåten 

   Dalsbø, Haakon Thørring (The University of Bergen, 2015-08-31)
   Denne oppgaven fremstiller en fremgangsmåte for å utrede en aktørs betalingsvilje for et kjøp av en ekstra mengde kvote, utover hans opprinnelige kvote. Jeg avgrenser oppgaven med å se på en aktør i kystflåten, og ser ...
   Master thesis
  • Betydningen av sosioøkonomisk status for kjønnsdelte utdanningsvalg 

   Wessel, Martin (The University of Bergen, 2015-08-19)
   Til tross for at Norge i et internasjonalt perspektiv har svært høy grad av likestilling mellom kjønnene, er det norske utdanningssystemet og arbeidsmarkedet relativt sterkt kjønnssegregert, med implikasjoner for blant ...
   Master thesis
  • Bidrar høyere frafallsrater i videregående opplæring til mer kriminalitet? 

   Borgersrud, Anders Simensen (The University of Bergen, 2018-06-23)
   Denne oppgaven undersøker sammenhengen mellom frafall i videregående opplæring og anmeldte lovbrudd. Deskriptivt statistikk viser til at både frafallsraten og anmeldte lovbrudd har vært avtagende trender de siste årene. ...
   Master thesis
  • Boble i boligmarkedet? 

   Aure, Ann Kristin (The University of Bergen, 2012-06-12)
   I denne utredningen ønsker jeg å få klarhet i hvordan boligmarkedet fungerer, og ut fra det undersøke om det er grunn til å si at vi har en boble i det norske boligmarkedet. I første del av utredningen presenterer jeg ...
   Master thesis
  • Borgerlønn i norsk kontekst: Fremtidsrettet velferdsendring eller utopisk ønsketenkning? 

   Munthe-Dahl, Jostein (The University of Bergen, 2017-06-23)
   Borgerlønn (basic income) er en alternativ velferdsmodell som hviler på universelle utbetalinger uten behovsprøving. Tanken er at den skal erstatte alle direkteoverføringer mellom stat og borger, midlene som i dag brukes ...
   Master thesis
  • Bærekraftig prisutvikling i det norske boligmarkedet 

   Maldonado, Alejandro Chambi (The University of Bergen, 2016-12-01)
   Denne masteroppgaven undersøker prisutviklingen for blokkleiligheter i det norske boligmarkedet i moderne tid. Spesifikt undersøkes boligmarkedet i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim. Problemstillingen er som følger: ...
   Master thesis
  • Bønders tilpasning i arbeidsmarkedet 

   Holgersen, Lars Petter (The University of Bergen, 2000)
   Målet med oppgaven er å finne faktorer som påvirker bønders valg i arbeidsmarkedet, dvs. skal han drive som fulltidsbonde, deltidsbonde eller slutte som bonde. Analysen ble gjennomført ved hjelp av økonometrisk metode, og ...
   Master thesis
  • Can framing change individual attitudes towards immigration? 

   Wiig, Thea Martine Aalen (The University of Bergen, 2017-06-16)
   Does framing change individual attitudes towards immigration? This thesis analyzes the effect of providing information about the unemployment- and employment rate of immigrants in Norway, as well as information about the ...
   Master thesis
  • Can social norms lead people to choose less money over more? 

   Michelsen, Sondre Vågenes (The University of Bergen, 2017-07-01)
   The point of departure for this paper is a surprising finding from an economic experiment. Tjøtta (2016) designs a more or less game, where participants are asked to choose between receiving 450 kroner or 250 kroner, ...
   Master thesis
  • Capital flows to developing countries: Essays on the behavior of aid donors and official creditors 

   Nordtveit, Ingvild (The University of Bergen, 2014-06-02)
   The capital flows from bilateral and multilateral donors to developing countries have increased considerably since the start of foreign aid in the 1950s. During the same period, the policies of aid allocation have changed, ...
   Doctoral thesis