Now showing items 33-52 of 156

  • Effekt av endret befolkningssammensetning på sparerate, investeringsrate og driftsregnskapet overfor utlandet 

   Langfeldt, Sigve (The University of Bergen, 2014-05-30)
   Denne oppgaven undersøker om differanser mellom sparing og investering kan forklares ved hjelp av alderssammensetningen i befolkningen. For å undersøke dette har jeg hentet inn data fra 24 land i perioden 1950-2009. ...
   Master thesis
  • Effekten av surge på reversering av kapital i Indonesia 

   Matondang, Imelda Lastri (The University of Bergen, 2014-08-31)
   I likhet med mange utviklingsland, har Indonesia en stor avhengighet av midler fra utviklede land. Kapitalinnstrømmingen til et land har uten tvil positiv innvirkning på den økonomiske utviklingen av landet. Men en for ...
   Master thesis
  • Effekter av innkjøpssamarbeid i det norske dagligvaremarkedet - En litteraturstudie 

   Morken, Kåre Helvik (The University of Bergen, 2015-08-31)
   Oppgaven analyserer effekter av innkjøpssamarbeid i det norske dagligvaremarkedet på samfunnsøkonomisk velferd og/eller konsumentvelferd. Ved innkjøpssamarbeid går en gruppe kjøpere sammen og opptrer som én stor kjøper. ...
   Master thesis
  • Effektevaluering av kontantstøttereformen - ulike langtidseffekter på arbeidsmarkedsdeltakelsen til etnisk norske kvinner og innvandrerkvinner? 

   Flaatten, Kristine Klekken (The University of Bergen, 2015-05-29)
   Mødre som benytter seg av kontantstøtten vil stå utenfor arbeidsmarkedet i mellom ett og tre år. Påvirker denne beslutningen deres videre arbeidsmarkedskarriere? I denne oppgaven undersøkes det hvor vidt det eksisterer ...
   Master thesis
  • Ein jamvektsmodell for pensjonsreformen 

   Husabø, Eilert (The University of Bergen, 2009-08-31)
   Denne oppgåva analyserer følgene av pensjonsreformen i ein overlappande generasjonsmodell, med eitt representativt individ i kvar kohort. Økonomien er delt inn i ein hushaldssektor, ein produksjonssektor og offentleg sektor. ...
   Master thesis
  • Eksklusivavtalar og investering 

   Sandvik, Håvard Mork (The University of Bergen, 2015-05-31)
   Ein eksklusivavtale er ein kontraktfesta klausul mellom aktørar på ulike ledd i ei vertikal verdikjede. Avtalen hindrar ein eller fleire aktørar frå å drive handel med andre enn den eksklusive partnaren. Eit døme er ein ...
   Master thesis
  • Eksportbedrifter og lønn 

   Netteland, Håvard (The University of Bergen, 2012-06-14)
   Det sentrale spørsmålet i denne oppgaven er om det, for like arbeidere, er en lønnspremie knyttet til eksportvirksomhet, og hva som eventuelt kan forklare en slik sammenheng. Denne problemstillingen tar utgangspunkt i funn ...
   Master thesis
  • Empirisk testing av ein evolusjonær porteføljestrategi 

   Langeland, Asgeir (The University of Bergen, 2011-05-31)
   Denne oppgåva skal med utgangspunkt i "Portfolio managment without probability or statistics" (Flåm 2008) testa ut ein evolusjonær porteføljestrategi empirisk. Kan ein matematisk formel som ikkje blir oppdatert på bakgrunn ...
   Master thesis
  • Empowerment and Poverty Alleviation: Effects on Targeting Women in Developing Countries 

   Gundersen, Anders Sunnås (The University of Bergen, 2009-12-01)
   In this thesis I assess the problems and solutions microfinance institutions face when entering a rural credit market characterized by information asymmetry and low degree of enforcement possibilities. Bangladesh and the ...
   Master thesis
  • En effektevaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad 

   Abrahamsen, Signe Aase (The University of Bergen, 2013-08-22)
   Formålet med denne masteroppgaven har vært å evaluere ordningen med tidsbegrenset uførestønad. Ordningen ble innført i 2004 som et kortsiktig alternativ til varig uførepensjon, men avskaffet og avløst av arbeidsavklaringspenger ...
   Master thesis
  • En empirisk analyse av jobbmobilitet mellom offentlig og privat sektor 

   Sognefest-Haaland, Johanne (The University of Bergen, 2015-02-02)
   Offentlig sektor har vært gjennom en rekke reformer siden 1980-tallet. Disse reformene har endret sammensetningen av arbeidsstyrken i offentlig sektor. Spørsmålet som stilles i denne oppgaven, er hvilke konsekvenser ...
   Master thesis
  • En empirisk studie av utenforskap blant unge i Norge 

   Vestfossen, Aksel Kvamme (The University of Bergen, 2015-09-01)
   Unge som faller utenfor samfunnet, i form av at de ikke er i arbeid, i utdanning eller er på opplæring (NEET; engelsk forkortelse for Neither in Employment, Education or Training) er et samfunnsproblem. Tidligere forskning ...
   Master thesis
  • En generasjonsregnskapsanalyse for de helserelaterte trygdeytelsene 

   Syversen, Eirik (The University of Bergen, 2008)
   Oppgaven tar for seg genereringen av generasjonsregnskap og benytter metoden på de helserelaterte trygdeytelsene. Gitt data og antakelser benyttet i oppgaven finner jeg at staten fører en langsiktig balanser finanspolitikk ...
   Master thesis
  • En likevektsmodell med det nye pensjonssystemet 

   Dysvik, Erlend Sætre (The University of Bergen, 2008)
   I denne oppgaven formulerer og løser vi en flerperioders overlappende generasjonsmodell, med endogent arbeidstilbud, konsum og pensjonsuttak, gitt det nye pensjonssystemet. Vi gjør dette med sikte på å analysere hvordan ...
   Master thesis
  • En overlappende generasjonsmodell for norsk økonomi 

   Andersen, Kurt Aksel (The University of Bergen, 2011-09-01)
   Denne masteroppgaven tar for seg Norge og de utfordringer vi står ovenfor de kommende årene i forhold til den ventede eldrebølgen. Vi ønsker å finne svar på hvordan Norge på lang sikt vil kunne betjene underskuddene i ...
   Master thesis
  • En stressindeks for den norske banksektoren 

   Winje, Hanna (The University of Bergen, 2013-06-02)
   Stress i banksektoren defineres som en forstyrrelse i bankenes normale virksomhet. Det vil for beslutningstakere være nyttig å ha et helhetlig inntrykk av hvor høyt stressnivået i de norske bankene er i en historisk kontekst. ...
   Master thesis
  • En tidsserieanalyse av lakseprisen 

   Mathisen, Maren (The University of Bergen, 2014-06-02)
   Norge er verdens ledende lakseprodusent, med nesten 60% av markedet. Oppdrettsnæringen er en av de største eksportnæringene i Norge og er under stadig vekst. Lakseprisen er svært volatil og det er ønskelig å finne gode ...
   Master thesis
  • En økonometrisk analyse av lønnsrigiditeter i Norge 

   Friisk, Halvor Andreas Strand (The University of Bergen, 2009-06-02)
   I denne oppgaven utforskes effekten av lønnsrigiditeter på fordelinger av lønnsendringer i Norge. Det er gjort mange studier av lønnsrigiditeter for et bredt utvalg av land som konkluderer med at lønnsrigiditeter utgjør ...
   Master thesis
  • Energieffektivisering og hvite sertifikater - nødvendig energipolitikk eller feilslått klimapolitikk? 

   Knutsen, Eigil (The University of Bergen, 2013-06-03)
   I denne oppgaven vil følgende problemstilling belyses: Hvorfor skal myndighetene sørge for mer energieffektivisering, og hvordan vil hvite sertifikater påvirke energimiksen? Energisparing og energieffektivisering har ...
   Master thesis
  • Er bustadprisane påverka av oljeprisen? Ein empirisk analyse 

   Årskaug, Diana Kloczek (The University of Bergen, 2016-02-22)
   Bustadprisane i Noreg har sidan 1990-talet vore prega av ein sterk vekst, samstundes som oljeprisen har dobla seg. Det gjer det interessant å undersøkje om oljeprisen påverkar dei norske bustadprisane, spesielt no som ...
   Master thesis