Now showing items 87-106 of 220

  • Finansiell integrasjon og makroøkonomisk volatilitet: En empirisk analyse 

   Barhane, Jonathan Daniel (The University of Bergen, 2018-06-23)
   Formålet denne masteroppgaven har vært å foreta en empirisk analyse av sammenhengen mellom internasjonal finansiell integrasjon og makroøkonomisk volatilitet, med et hovedfokus på produksjonsvolatilitet. I estimeringen ...
   Master thesis
  • Finansielle insentiver og sosial dynamikk. En empirisk analyse 

   Hansen, Frank (The University of Bergen, 2013-05-20)
   Vi benytter data fra et kundesenter i et norsk forsikringsselskap til å analysere hvorvidt de ansatte tar hensyn til effekten deres atferd har på medarbeiderne under gruppebaserte insentivordninger. Datasettet er et panel ...
   Master thesis
  • Flere i arbeid og færre på trygd? - en effektevaluering av NAV-reformen 

   Løvvik, Nicolai (The University of Bergen, 2012-06-15)
   Formålet med denne empiriske oppgaven er å analysere effekten av arbeids- og velferdsreformen for et utvalg førstegenerasjonsinnvandrere i Norge. Problemstillingen bygger på et kontinuerlig behov for evaluering av ...
   Master thesis
  • A flying start? Maternity leave benefits and long-run outcomes of children 

   Carneiro, Pedro; Løken, Katrine Vellesen; Salvanes, Kjell Gunnar (University of Chicago Press, 2015-04)
   We study a change in maternity leave entitlements in Norway. Mothers giving birth before July 1, 1977, were eligible for 12 weeks of unpaid leave, while those giving birth after that date were entitled to 4 months of paid ...
   Journal article
  • Fordeler og ulemper med internasjonal kvotehandel - en numerisk analyse 

   Johnsen, Ola Roth (The University of Bergen, 2009-09-01)
   Denne oppgaven utforsker numerisk hvilken virking kvotehandel har på utslipp av karbon når aktørene styres av sin egeninteresse. Det er velkjent at kvotehandel gjør at kostnadene til utslippsreduksjon på marginen blir lik ...
   Master thesis
  • Fornybar energi: Metoder og virkemidler 

   Nilsen, Trond Hartvedt (The University of Bergen, 2003)
   Master thesis
  • Forskjeller i utdanningsnivå blant innvandrere i Norge 

   Aarseth, Ragnhild Brevig (The University of Bergen, 2008)
   Gjennom denne empiriske analysen gjør jeg rede for forskjeller i utdanningsnivå blant innvandrerbefolkningen i Norge, og sammenligner disse forskjellene med utdanningsnivå hos de uten innvandrerbakgrunn. Det blir også ...
   Master thesis
  • Four essays in international trade: Trade flows in food products 

   Straume, Hans-Martin (The University of Bergen, 2015-10-26)
   This thesis consists of four essays within the field of international trade economics, as well as an introduction chapter. All four papers are empirical studies of trade flows in food products using transaction data. The ...
   Doctoral thesis
  • Four essays on ageing, health and labour market participation 

   Lillebø, Otto Sevaldson (The University of Bergen, 2019-02-22)
   This thesis consists of five essays: An introductory essay and four essays within the topic of ageing, health and labour market participation. In the introduction I motivate the research questions, discuss how it relates ...
   Doctoral thesis
  • Four Essays on the Determinants of Human Capital Accumulation in Norway 

   Andersland, Leroy (The University of Bergen, 2018-01-19)
   This thesis consists of four articles that use administrative data to explore the Norwegian education system, from childcare to high school. The goal of the dissertation as a whole is to uncover and quantify the impact ...
   Doctoral thesis
  • Gender differences in disability after sickness absence with musculoskeletal disorders: five-year prospective study of 37,942 women and 26,307 men 

   Gjesdal, Sturla; Bratberg, Espen; Mæland, John Gunnar (BioMed Central, 2011-02-07)
   Background Gender differences in the prevalence and occupational consequences of musculoskeletal disorders (MSDs) are consistently found in epidemiological studies. The study investigated whether gender differences also ...
   Peer reviewedJournal article
  • Globalisering og arbeidsmarkedet: En empirisk analyse av offshoring og etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft 

   Birkeland, Sigurd Elvbakken (The University of Bergen, 2008)
   Offshoring er for høyinntektsland antatt å føre til relativt høyere etterspørsel etter kompetent arbeidskraft. Dette forholdet er blitt undersøkt for en rekke vestlige land, og denne oppgaven forsøker å analysere sammenhengen ...
   Master thesis
  • Gradert uførepensjon - En empirisk analyse av pensjonstilgangen og utviklingen i årene etter 

   Haugen, Rune (The University of Bergen, 2013-06-01)
   Siden begynnelsen av 80-tallet har antall uføre som andel av befolkning i arbeidsfør alder økt med nærmere 60 pst. Det er ingenting som tyder på at helsetilstanden i Norge er tilsvarende dårlig, og det er en utbredt ...
   Master thesis
  • Gründere og Skatt 

   Digranes, Heine (The University of Bergen, 2017-06-20)
   Denne masteroppgaven undersøker hvordan det norske skattesystemet påvirker en gründer, dvs. en som vurderer å starte sin egen bedrift. En gründer står overfor to valg. Det første valget individet må ta, er om han skal ...
   Master thesis
  • Grønn skatt: fra Pigou til institusjonell økonomi? 

   Johnsen, Julian Vedeler (The University of Bergen, 2010-09-01)
   Grønn skatt er basert på A. C. Pigous velferdsøkonomiske analyse. Problemstillingen i oppgaven er hvorvidt standard velferdsøkonomisk teori tilbyr en fullgod innfallsvinkel til å analysere grønn skatt. Oppgaven peker ...
   Master thesis
  • Handelseffekter ved innføring av "Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007". 

   Jåstad, Lene (The University of Bergen, 2009-12-01)
   I denne oppgaven forsøker jeg å finne ut hvilke handelseffekter en innføring av "Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007" vil medføre. Det kan tenkes at en innføring av denne loven vil kunne føre ...
   Master thesis
  • Health Care Priorities and Severity - An Explorative Study of how to Compare Across Patient Groups 

   Stenberg, Hanne (The University of Bergen, 2012-06-01)
   This thesis looks at health care priorities across patient groups, and compares two interventions for two different patient groups with base in the defined Norwegian priority criteria of severity, effect and cost-effectiveness. ...
   Master thesis
  • Help not needed? Optimal host country regulation of expatriate NGO workers 

   Glazer, Amihai; Hagen, Rune Jansen; Rattsø, Jørn (Wiley, 2018-05)
   Motivated by interventions in poor countries to increase the use of local labor in foreign nongovernmental organizations (NGOs), we address the behavior of these organizations under host government regulation. We extend ...
   Journal article
  • Humankapital og grunnskolen 

   Mandujano, Jon Amador Vårvik (The University of Bergen, 2018-06-23)
   Denne oppgaven har som mål å se nærmere på utviklingen av humankapital fra grunnskolen i perioden 1739-1935. Dette har blitt gjort ved å estimere denne kapitalbeholdningens verdi ved å bruke den retrospektive kostnadsmetoden ...
   Master thesis
  • Identitet i organisasjoner 

   Henden, Even (The University of Bergen, 2011-06-07)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det eksisterer en sammenheng mellom ansattes tilhørighet i et forsikringsselskap, og deres produktivitet. Organisasjonsidentitet er begrepet som skal definere tilhørighet, og ...
   Master thesis