Now showing items 97-116 of 220

  • Gender differences in disability after sickness absence with musculoskeletal disorders: five-year prospective study of 37,942 women and 26,307 men 

   Gjesdal, Sturla; Bratberg, Espen; Mæland, John Gunnar (BioMed Central, 2011-02-07)
   Background Gender differences in the prevalence and occupational consequences of musculoskeletal disorders (MSDs) are consistently found in epidemiological studies. The study investigated whether gender differences also ...
   Peer reviewedJournal article
  • Globalisering og arbeidsmarkedet: En empirisk analyse av offshoring og etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft 

   Birkeland, Sigurd Elvbakken (The University of Bergen, 2008)
   Offshoring er for høyinntektsland antatt å føre til relativt høyere etterspørsel etter kompetent arbeidskraft. Dette forholdet er blitt undersøkt for en rekke vestlige land, og denne oppgaven forsøker å analysere sammenhengen ...
   Master thesis
  • Gradert uførepensjon - En empirisk analyse av pensjonstilgangen og utviklingen i årene etter 

   Haugen, Rune (The University of Bergen, 2013-06-01)
   Siden begynnelsen av 80-tallet har antall uføre som andel av befolkning i arbeidsfør alder økt med nærmere 60 pst. Det er ingenting som tyder på at helsetilstanden i Norge er tilsvarende dårlig, og det er en utbredt ...
   Master thesis
  • Gründere og Skatt 

   Digranes, Heine (The University of Bergen, 2017-06-20)
   Denne masteroppgaven undersøker hvordan det norske skattesystemet påvirker en gründer, dvs. en som vurderer å starte sin egen bedrift. En gründer står overfor to valg. Det første valget individet må ta, er om han skal ...
   Master thesis
  • Grønn skatt: fra Pigou til institusjonell økonomi? 

   Johnsen, Julian Vedeler (The University of Bergen, 2010-09-01)
   Grønn skatt er basert på A. C. Pigous velferdsøkonomiske analyse. Problemstillingen i oppgaven er hvorvidt standard velferdsøkonomisk teori tilbyr en fullgod innfallsvinkel til å analysere grønn skatt. Oppgaven peker ...
   Master thesis
  • Handelseffekter ved innføring av "Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007". 

   Jåstad, Lene (The University of Bergen, 2009-12-01)
   I denne oppgaven forsøker jeg å finne ut hvilke handelseffekter en innføring av "Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007" vil medføre. Det kan tenkes at en innføring av denne loven vil kunne føre ...
   Master thesis
  • Health Care Priorities and Severity - An Explorative Study of how to Compare Across Patient Groups 

   Stenberg, Hanne (The University of Bergen, 2012-06-01)
   This thesis looks at health care priorities across patient groups, and compares two interventions for two different patient groups with base in the defined Norwegian priority criteria of severity, effect and cost-effectiveness. ...
   Master thesis
  • Help not needed? Optimal host country regulation of expatriate NGO workers 

   Glazer, Amihai; Hagen, Rune Jansen; Rattsø, Jørn (Wiley, 2018-05)
   Motivated by interventions in poor countries to increase the use of local labor in foreign nongovernmental organizations (NGOs), we address the behavior of these organizations under host government regulation. We extend ...
   Journal article
  • Humankapital og grunnskolen 

   Mandujano, Jon Amador Vårvik (The University of Bergen, 2018-06-23)
   Denne oppgaven har som mål å se nærmere på utviklingen av humankapital fra grunnskolen i perioden 1739-1935. Dette har blitt gjort ved å estimere denne kapitalbeholdningens verdi ved å bruke den retrospektive kostnadsmetoden ...
   Master thesis
  • Identitet i organisasjoner 

   Henden, Even (The University of Bergen, 2011-06-07)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det eksisterer en sammenheng mellom ansattes tilhørighet i et forsikringsselskap, og deres produktivitet. Organisasjonsidentitet er begrepet som skal definere tilhørighet, og ...
   Master thesis
  • Idretts påvirkning på mestringstro. En evaluering av judotrening i Zambia 

   Moland, Ole Gjerrestad (The University of Bergen, 2014-12-01)
   Det hevdes ofte at idrettsbistand kan forbedre liv og produsere resultater innen for felt som tusenårsmålene, HIV og Aids eller generell karakterbygging. Påstandene er ofte udokumenterte og effekten av bistandsformen ...
   Master thesis
  • The impact of wealth and female autonomy on fertility decisions in Nepal: an econometric analysis 

   Gudbrandsen, Njård Håkon (The University of Bergen, 2010-06-01)
   The last fifteen years, the fertility rate in Nepal has declined significantly. In the same period, the country has, despite political unrest and a civil war, experienced economic growth. Nepal has, contrary to its neighboring ...
   Master thesis
  • Implementering av ny teknologi - en samfunnsøkonomisk tilnærming 

   Skjold, Aleksander Alvheim (The University of Bergen, 2014-12-01)
   Dette studiet har som formål å belyse de potensielle gevinstene ved implementering av MPD, samt studere hvordan nye teknologier kan implementeres på en mest mulig effektiv måte. Implementering av boreteknikken trykkstyrt ...
   Master thesis
  • Inequity in the use of physician services in Norway before and after introducing patient lists in primary care 

   Grasdal, Astrid Louise; Monstad, Karin (BioMed Central, 2011-06-15)
   Background: Inequity in use of physician services has been detected even within health care systems with universal coverage of the population through public insurance schemes. In this study we analyse and compare inequity ...
   Peer reviewedJournal article
  • Inflasjonsforventninger i den norske pengepolitikken 

   Bjønness, Ane Mathea (The University of Bergen, 2017-06-23)
   Denne oppgaven undersøker om norske aktører er rasjonelle i sin inflasjonsforventning og hva som påvirker forventningsdannelsen. Norge har inflasjonsstyring som pengepolitisk regime for å stabilisere økonomien. For å få ...
   Master thesis
  • Insentiv og prestasjon i læraryrket. Korleis kan ein nytta prestasjonslønn som motivasjon for lærarar i den vidaregåande skulen? 

   Espeseth, Kristina (The University of Bergen, 2012-06-01)
   Problemstillinga for oppgåva er: Korleis kan ein nytta prestasjonslønn som motivasjon for lærarar i den vidaregåande skulen? Oppgåva gir ein presentasjon av moglege verknader og utfordringar ved bruken av prestasjonslønn ...
   Master thesis
  • Integrated Assessment modellering for Gøteborgprotokollen 

   Sagafos, Petter Herdlevær (The University of Bergen, 2015-06-01)
   Denne oppgaven søker å gi en oversikt over rollen Integrated Assessment modellering spiller i håndteringen av grenseoverskridende luftforurensing i Europa, gjennom Gøteborgprotokollen. Modellen som betraktes i denne ...
   Master thesis
  • Intergenerational Income Mobility and Family Dissolution 

   Rieck, Karsten Marshall Elseth (The University of Bergen, 2008-06-02)
   This study examines the intergenerational income mobility between intact families and families disrupted due to divorce or parental death. The data samples consist of children born in 1960 and 1970 along with their biological ...
   Master thesis
  • Intergenerational Mobility in Norway: Transition Probabilities and Directional Rank Mobility 

   Schnelle, Kenneth (The University of Bergen, 2015-06-01)
   This thesis applies newly developed measurers of intergenerational income mobility on register data for Norwegian cohorts born 1950, 1955 and 1960. It looks at two groups: difference between genders and difference between ...
   Master thesis
  • Intuitiv tenking og pro-sosial åtferd: Ein meta-analyse 

   Reigstad, Amanda Grindheim (The University of Bergen, 2017-07-01)
   Denne oppgåva freistar å undersøkje samanhengen mellom intuisjon og to typar pro-sosial åtferd, samarbeid og altruisme. Dette er ein test på Social Heuristics Hypothesis, ein teori som predikerer ein positiv effekt av ...
   Master thesis