Now showing items 106-125 of 220

  • Identitet i organisasjoner 

   Henden, Even (The University of Bergen, 2011-06-07)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det eksisterer en sammenheng mellom ansattes tilhørighet i et forsikringsselskap, og deres produktivitet. Organisasjonsidentitet er begrepet som skal definere tilhørighet, og ...
   Master thesis
  • Idretts påvirkning på mestringstro. En evaluering av judotrening i Zambia 

   Moland, Ole Gjerrestad (The University of Bergen, 2014-12-01)
   Det hevdes ofte at idrettsbistand kan forbedre liv og produsere resultater innen for felt som tusenårsmålene, HIV og Aids eller generell karakterbygging. Påstandene er ofte udokumenterte og effekten av bistandsformen ...
   Master thesis
  • The impact of wealth and female autonomy on fertility decisions in Nepal: an econometric analysis 

   Gudbrandsen, Njård Håkon (The University of Bergen, 2010-06-01)
   The last fifteen years, the fertility rate in Nepal has declined significantly. In the same period, the country has, despite political unrest and a civil war, experienced economic growth. Nepal has, contrary to its neighboring ...
   Master thesis
  • Implementering av ny teknologi - en samfunnsøkonomisk tilnærming 

   Skjold, Aleksander Alvheim (The University of Bergen, 2014-12-01)
   Dette studiet har som formål å belyse de potensielle gevinstene ved implementering av MPD, samt studere hvordan nye teknologier kan implementeres på en mest mulig effektiv måte. Implementering av boreteknikken trykkstyrt ...
   Master thesis
  • Inequity in the use of physician services in Norway before and after introducing patient lists in primary care 

   Grasdal, Astrid Louise; Monstad, Karin (BioMed Central, 2011-06-15)
   Background: Inequity in use of physician services has been detected even within health care systems with universal coverage of the population through public insurance schemes. In this study we analyse and compare inequity ...
   Peer reviewedJournal article
  • Inflasjonsforventninger i den norske pengepolitikken 

   Bjønness, Ane Mathea (The University of Bergen, 2017-06-23)
   Denne oppgaven undersøker om norske aktører er rasjonelle i sin inflasjonsforventning og hva som påvirker forventningsdannelsen. Norge har inflasjonsstyring som pengepolitisk regime for å stabilisere økonomien. For å få ...
   Master thesis
  • Insentiv og prestasjon i læraryrket. Korleis kan ein nytta prestasjonslønn som motivasjon for lærarar i den vidaregåande skulen? 

   Espeseth, Kristina (The University of Bergen, 2012-06-01)
   Problemstillinga for oppgåva er: Korleis kan ein nytta prestasjonslønn som motivasjon for lærarar i den vidaregåande skulen? Oppgåva gir ein presentasjon av moglege verknader og utfordringar ved bruken av prestasjonslønn ...
   Master thesis
  • Integrated Assessment modellering for Gøteborgprotokollen 

   Sagafos, Petter Herdlevær (The University of Bergen, 2015-06-01)
   Denne oppgaven søker å gi en oversikt over rollen Integrated Assessment modellering spiller i håndteringen av grenseoverskridende luftforurensing i Europa, gjennom Gøteborgprotokollen. Modellen som betraktes i denne ...
   Master thesis
  • Intergenerational Income Mobility and Family Dissolution 

   Rieck, Karsten Marshall Elseth (The University of Bergen, 2008-06-02)
   This study examines the intergenerational income mobility between intact families and families disrupted due to divorce or parental death. The data samples consist of children born in 1960 and 1970 along with their biological ...
   Master thesis
  • Intergenerational Mobility in Norway: Transition Probabilities and Directional Rank Mobility 

   Schnelle, Kenneth (The University of Bergen, 2015-06-01)
   This thesis applies newly developed measurers of intergenerational income mobility on register data for Norwegian cohorts born 1950, 1955 and 1960. It looks at two groups: difference between genders and difference between ...
   Master thesis
  • Intuitiv tenking og pro-sosial åtferd: Ein meta-analyse 

   Reigstad, Amanda Grindheim (The University of Bergen, 2017-07-01)
   Denne oppgåva freistar å undersøkje samanhengen mellom intuisjon og to typar pro-sosial åtferd, samarbeid og altruisme. Dette er ein test på Social Heuristics Hypothesis, ein teori som predikerer ein positiv effekt av ...
   Master thesis
  • Investering i film - En god idé? 

   Bauge, Kristian Hella (The University of Bergen, 2010-12-01)
   Staten har subsidiert norsk filmproduksjon siden 1950, og for å stimulere produsentene og eksterne investorer til å skyte inn høyere egenkapital, har staten siden 1955 også hatt en ordning med etterskuddsstøtte kalt ...
   Master thesis
  • Is aid contributing to poverty reduction? An analysis of the poverty-efficiency of Norwegian aid 

   Linstad, Arnhild Margrethe (The University of Bergen, 2013-02-01)
   This master thesis aims at assessing the poverty- efficiency of the current Norwegian aid allocation. Is Norwegian aid allocated in a way that has the maximum impact on poverty reduction? I use panel regression and a ...
   Master thesis
  • Is cannabis a gateway to hard drugs? 

   Melberg, Hans Olav; Jones, Andrew Michael; Bretteville-Jensen, Anne Line (Springer, 2010-06)
   The gateway hypothesis proposes that use of cannabis directly increases the risk of consuming hard drugs. We test this controversial, but influential, hypothesis on a sample of cannabis users, exploiting a unique set of ...
   Journal article
  • It is not all about the money -A study of social norms based on Adam Smith`s Theory of Moral Sentiments 

   Sund, Oda Kristine Storstad (The University of Bergen, 2017-07-01)
   Social norms have many similarities with Adam Smith`s moral rules of conduct. Basing hypotheses regarding social norms on Smith`s theories on moral behavior, this thesis aims to study whether social norms help explain ...
   Master thesis
  • It pays to be nice: Partner choice as an informal punishment mechanism 

   Serdarevic, Nina (The University of Bergen, 2016-06-01)
   Two mechanisms that have been shown to facilitate cooperation are partner choice and punishment, but can partner choice be employed as an informal punishment mechanism? To examine this question I conduct two experiments. ...
   Master thesis
  • Jo større jo bedre? - en drøfting av fordelene og ulempene ved kommunereform og en analyse av betydningen av størrelse for offentlig forvaltning 

   Theting, Hans Rasmussen (The University of Bergen, 2015-01-31)
   Fokuset på norsk kommunereform har økt betraktelig de siste årene. Det politiske klimaet er i ferd med å endres i retning av at en kommunereform må innføres fra sentralt hold, i motsetning til den tidligere holdningen om ...
   Master thesis
  • Kampen mot kvitvasking - ein analyse av bankar sin rapportering av mistenkelige transaksjonar 

   Kvestad, Marianne Haakonsdatter (Universitetet i Bergen (UiB), 2014-06-03)
   I oppgåva ser eg nærare på anti-kvitvaskingsarbeid, med fokus på rolla som bankane har i dette. Kvitvaskingslova i Noreg pålegg bankane ein del ansvar i høve arbeid mot kvitvasking, blant anna å rapportere inn mistenkelige ...
   Master thesis
  • Kan bistandsvolatilitet være positivt? 

   Gilhus, Ingjerd Sælid (The University of Bergen, 2010-06-15)
   I denne oppgaven ser jeg på om volatilitet i bistand kan ha positive innvirkninger på bistandseffektivitet og økonomisk utvikling. Tidligere litteratur fremstiller i hovedsak volatilitet i bistand som negativt, men dette ...
   Master thesis
  • Kan konkurransehemmande fusjonar føre til auka berekraftsinvesteringar og betre velferda for konsumentar? 

   Haug, Sjur Evebø (The University of Bergen, 2018-06-20)
   I denne oppgåva presenterer eg ein teoretisk modell som nyttast til å studere korleis fusjonar verkar inn på insentivet til å drive innovasjonar som fører til meir berekraftige produkt. Nærmare bestemt studerer eg om ...
   Master thesis