Now showing items 63-82 of 144

 • Identitet i organisasjoner 

  Henden, Even (The University of Bergen, 2011-06-07)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det eksisterer en sammenheng mellom ansattes tilhørighet i et forsikringsselskap, og deres produktivitet. Organisasjonsidentitet er begrepet som skal definere tilhørighet, og ...
  Master thesis
 • Idretts påvirkning på mestringstro. En evaluering av judotrening i Zambia 

  Moland, Ole Gjerrestad (The University of Bergen, 2014-12-01)
  Det hevdes ofte at idrettsbistand kan forbedre liv og produsere resultater innen for felt som tusenårsmålene, HIV og Aids eller generell karakterbygging. Påstandene er ofte udokumenterte og effekten av bistandsformen ...
  Master thesis
 • The impact of wealth and female autonomy on fertility decisions in Nepal: an econometric analysis 

  Gudbrandsen, Njård Håkon (The University of Bergen, 2010-06-01)
  The last fifteen years, the fertility rate in Nepal has declined significantly. In the same period, the country has, despite political unrest and a civil war, experienced economic growth. Nepal has, contrary to its neighboring ...
  Master thesis
 • Implementering av ny teknologi - en samfunnsøkonomisk tilnærming 

  Skjold, Aleksander Alvheim (The University of Bergen, 2014-12-01)
  Dette studiet har som formål å belyse de potensielle gevinstene ved implementering av MPD, samt studere hvordan nye teknologier kan implementeres på en mest mulig effektiv måte. Implementering av boreteknikken trykkstyrt ...
  Master thesis
 • Inequity in the use of physician services in Norway before and after introducing patient lists in primary care 

  Grasdal, Astrid Louise; Monstad, Karin (BioMed Central, 2011-06-15)
  Background: Inequity in use of physician services has been detected even within health care systems with universal coverage of the population through public insurance schemes. In this study we analyse and compare inequity ...
  Peer reviewedJournal article
 • Insentiv og prestasjon i læraryrket. Korleis kan ein nytta prestasjonslønn som motivasjon for lærarar i den vidaregåande skulen? 

  Espeseth, Kristina (The University of Bergen, 2012-06-01)
  Problemstillinga for oppgåva er: Korleis kan ein nytta prestasjonslønn som motivasjon for lærarar i den vidaregåande skulen? Oppgåva gir ein presentasjon av moglege verknader og utfordringar ved bruken av prestasjonslønn ...
  Master thesis
 • Intergenerational Income Mobility and Family Dissolution 

  Rieck, Karsten Marshall Elseth (The University of Bergen, 2008-06-02)
  This study examines the intergenerational income mobility between intact families and families disrupted due to divorce or parental death. The data samples consist of children born in 1960 and 1970 along with their biological ...
  Master thesis
 • Intergenerational Mobility in Norway: Transition Probabilities and Directional Rank Mobility 

  Schnelle, Kenneth (The University of Bergen, 2015-06-01)
  This thesis applies newly developed measurers of intergenerational income mobility on register data for Norwegian cohorts born 1950, 1955 and 1960. It looks at two groups: difference between genders and difference between ...
  Master thesis
 • Investering i film - En god idé? 

  Bauge, Kristian Hella (The University of Bergen, 2010-12-01)
  Staten har subsidiert norsk filmproduksjon siden 1950, og for å stimulere produsentene og eksterne investorer til å skyte inn høyere egenkapital, har staten siden 1955 også hatt en ordning med etterskuddsstøtte kalt ...
  Master thesis
 • Is aid contributing to poverty reduction? An analysis of the poverty-efficiency of Norwegian aid 

  Linstad, Arnhild Margrethe (The University of Bergen, 2013-02-01)
  This master thesis aims at assessing the poverty- efficiency of the current Norwegian aid allocation. Is Norwegian aid allocated in a way that has the maximum impact on poverty reduction? I use panel regression and a ...
  Master thesis
 • Jo større jo bedre? - en drøfting av fordelene og ulempene ved kommunereform og en analyse av betydningen av størrelse for offentlig forvaltning 

  Theting, Hans Rasmussen (The University of Bergen, 2015-01-31)
  Fokuset på norsk kommunereform har økt betraktelig de siste årene. Det politiske klimaet er i ferd med å endres i retning av at en kommunereform må innføres fra sentralt hold, i motsetning til den tidligere holdningen om ...
  Master thesis
 • Kampen mot kvitvasking - ein analyse av bankar sin rapportering av mistenkelige transaksjonar 

  Kvestad, Marianne Haakonsdatter (Universitetet i Bergen (UiB), 2014-06-03)
  I oppgåva ser eg nærare på anti-kvitvaskingsarbeid, med fokus på rolla som bankane har i dette. Kvitvaskingslova i Noreg pålegg bankane ein del ansvar i høve arbeid mot kvitvasking, blant anna å rapportere inn mistenkelige ...
  Master thesis
 • Kan bistandsvolatilitet være positivt? 

  Gilhus, Ingjerd Sælid (The University of Bergen, 2010-06-15)
  I denne oppgaven ser jeg på om volatilitet i bistand kan ha positive innvirkninger på bistandseffektivitet og økonomisk utvikling. Tidligere litteratur fremstiller i hovedsak volatilitet i bistand som negativt, men dette ...
  Master thesis
 • Kartellbekjempelse i skandinaviske land ved bruk av lempning 

  Ramsdal, Maria (The University of Bergen, 2011-11-30)
  "Ulovlig samarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet, og har enorme samfunnsmessige konsekvenser. Forebygging og avdekking av karteller er derfor et høyt prioritert område for Konkurransetilsynet". Ingunn ...
  Master thesis
 • Kjønnsforskjeller i sosial ulikhet i helse? 

  Nodeland, Kenneth (The University of Bergen, 2012-06-14)
  Formålet med denne oppgaven er å måle sosial ulikhet i helse blant menn og kvinner i Norge. Som mål på sosioøkonomisk status bruker jeg inntekt (husholdningens ekvivalentinntekt), og helse måles via fire helsemål: ...
  Master thesis
 • Kjønnsforskjeller over tid- Endring i bakgrunnsfaktorer og endring i betydningen av disse 

  Solberg, Jørgen Kjelstrup (The University of Bergen, 2015-05-31)
  Over de siste 20 årene har det skjedd flere endringer i kjønnssammensetningen når det kommer til forhold som er viktig for lønn, spesielt innen utdanning. Denne oppgaven forsøker å analysere hvilke endringer som ...
  Master thesis
 • Kollektivt eller individuelt salg av TV-rettighetene for norsk Tippeliga 

  Bjørsvik, Rikard (The University of Bergen, 2010-06-01)
  I denne oppgaven har jeg foretatt en teoretisk rammefremstilling av det norske TV-markedet, med fokus på direkteoverføring av sportsarrangementer. Med utgangspunkt i den aktuelle rammefremstillingen, vil jeg gjennom en ...
  Master thesis
 • Konkurranseanalyser i oppstrømsmarkeder 

  Ulsaker, Simen Aardal (The University of Bergen, 2012-05-31)
  De fleste produsenter selger ikke sine produkter direkte til sluttbrukerne, men via ett eller flere videreformidlende ledd. En stor del av konkurransemyndigheters virke er å vurdere de konkurransemessige konsekvensene av ...
  Master thesis
 • Konsekvenser av manglende kystlinje: En casestudie av Rwanda og Burundi 

  Andersen, Mads (The University of Bergen, 2010-05-31)
  I dag er det 44 land i verden som ikke har direkte tilgang til havet og derfor er kategorisert som land uten kystlinje (LUK). Konsekvensene av ikke å ha tilgang til havet kan være store, men omfanget av dette kan være ...
  Master thesis
 • Konsekvenser ved utsettelse av klimatiltak 

  Skjellevik, Cecilie (The University of Bergen, 2008-06-02)
  I dette arbeidet ser jeg nærmere på ulike konsekvenser ved å utsette klimatiltak, som har til formål å redusere CO2-utslipp. Jeg bruker en økonomisk vekstmodell med integrert miljøsektor, kalt DICE-modellen, for å svare ...
  Master thesis