Now showing items 123-142 of 220

  • Kampen mot kvitvasking - ein analyse av bankar sin rapportering av mistenkelige transaksjonar 

   Kvestad, Marianne Haakonsdatter (Universitetet i Bergen (UiB), 2014-06-03)
   I oppgåva ser eg nærare på anti-kvitvaskingsarbeid, med fokus på rolla som bankane har i dette. Kvitvaskingslova i Noreg pålegg bankane ein del ansvar i høve arbeid mot kvitvasking, blant anna å rapportere inn mistenkelige ...
   Master thesis
  • Kan bistandsvolatilitet være positivt? 

   Gilhus, Ingjerd Sælid (The University of Bergen, 2010-06-15)
   I denne oppgaven ser jeg på om volatilitet i bistand kan ha positive innvirkninger på bistandseffektivitet og økonomisk utvikling. Tidligere litteratur fremstiller i hovedsak volatilitet i bistand som negativt, men dette ...
   Master thesis
  • Kan konkurransehemmande fusjonar føre til auka berekraftsinvesteringar og betre velferda for konsumentar? 

   Haug, Sjur Evebø (The University of Bergen, 2018-06-20)
   I denne oppgåva presenterer eg ein teoretisk modell som nyttast til å studere korleis fusjonar verkar inn på insentivet til å drive innovasjonar som fører til meir berekraftige produkt. Nærmare bestemt studerer eg om ...
   Master thesis
  • Kartellbekjempelse i skandinaviske land ved bruk av lempning 

   Ramsdal, Maria (The University of Bergen, 2011-11-30)
   "Ulovlig samarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet, og har enorme samfunnsmessige konsekvenser. Forebygging og avdekking av karteller er derfor et høyt prioritert område for Konkurransetilsynet". Ingunn ...
   Master thesis
  • Kjønnsforskjeller i sosial ulikhet i helse? 

   Nodeland, Kenneth (The University of Bergen, 2012-06-14)
   Formålet med denne oppgaven er å måle sosial ulikhet i helse blant menn og kvinner i Norge. Som mål på sosioøkonomisk status bruker jeg inntekt (husholdningens ekvivalentinntekt), og helse måles via fire helsemål: ...
   Master thesis
  • Kjønnsforskjeller over tid- Endring i bakgrunnsfaktorer og endring i betydningen av disse 

   Solberg, Jørgen Kjelstrup (The University of Bergen, 2015-05-31)
   Over de siste 20 årene har det skjedd flere endringer i kjønnssammensetningen når det kommer til forhold som er viktig for lønn, spesielt innen utdanning. Denne oppgaven forsøker å analysere hvilke endringer som ...
   Master thesis
  • Kollektivt eller individuelt salg av TV-rettighetene for norsk Tippeliga 

   Bjørsvik, Rikard (The University of Bergen, 2010-06-01)
   I denne oppgaven har jeg foretatt en teoretisk rammefremstilling av det norske TV-markedet, med fokus på direkteoverføring av sportsarrangementer. Med utgangspunkt i den aktuelle rammefremstillingen, vil jeg gjennom en ...
   Master thesis
  • Konkurranse og lojalitet: En analyse av lojalitetsrabatters effekt på konkurransen, og hvordan de bør reguleres 

   Pedersen, Jens Petter Grini (The University of Bergen, 2016-09-01)
   Oppgaven har en todelt problemstilling. For det første ønsker den å svare på hvorvidt lojalitetsrabatter påvirker konkurransen på en positiv eller negativ måte. For det andre vil den forsøke å avklare hvilken konkur ...
   Master thesis
  • Konkurranseanalyser i oppstrømsmarkeder 

   Ulsaker, Simen Aardal (The University of Bergen, 2012-05-31)
   De fleste produsenter selger ikke sine produkter direkte til sluttbrukerne, men via ett eller flere videreformidlende ledd. En stor del av konkurransemyndigheters virke er å vurdere de konkurransemessige konsekvensene av ...
   Master thesis
  • Konsekvenser av manglende kystlinje: En casestudie av Rwanda og Burundi 

   Andersen, Mads (The University of Bergen, 2010-05-31)
   I dag er det 44 land i verden som ikke har direkte tilgang til havet og derfor er kategorisert som land uten kystlinje (LUK). Konsekvensene av ikke å ha tilgang til havet kan være store, men omfanget av dette kan være ...
   Master thesis
  • Konsekvenser ved utsettelse av klimatiltak 

   Skjellevik, Cecilie (The University of Bergen, 2008-06-02)
   I dette arbeidet ser jeg nærmere på ulike konsekvenser ved å utsette klimatiltak, som har til formål å redusere CO2-utslipp. Jeg bruker en økonomisk vekstmodell med integrert miljøsektor, kalt DICE-modellen, for å svare ...
   Master thesis
  • Kontanter, svart økonomi og negative renter - En utredning av mulige konsekvenser ved å fase ut kontanter 

   Kjos, Øyvind Kragh (The University of Bergen, 2018-06-23)
   Denne oppgaven utreder hvilke konsekvenser en utfasing av kontanter vil kunne ha for svart økonomi og muligheten for innføring av negative nominelle renter. Kontanters rolle som betalingsmiddel blir stadig mer perifer, og ...
   Master thesis
  • Kontraktsregulering i Den Norske Matkjeden - En analyse av priseffekter 

   Lømo, Teis Lunde (The University of Bergen, 2011-12-01)
   Et regjeringsoppnevnt matkjedeutvalg la 13. april 2011 frem sin utredning om styrkeforholdene i verdikjeden for mat. Utvalgets mandat spesifiserer blant annet at utvalget skal foreslå tiltak som kan iverksettes for å ivareta ...
   Master thesis
  • Koordinert atferd mellom sentralbanker. Sentralbankenes dilemma- alles kamp mot alle eller harmoni? 

   Bjørklid, Siri Wam (The University of Bergen, 2017-06-23)
   Denne masteroppgaven undersøker om koordinert atferd mellom sentralbanker kan bidra til å dempe grenseoverskridende virkninger fra nasjonal pengepolitikk. Besvarelsen bygger på et teoretisk fundament, og min tilnærming er ...
   Master thesis
  • Kostnader av sykemelding for enkeltindividet 

   Lyngroth, Cedrik Andersen (The University of Bergen, 2018-12-19)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke kostnaden ved å være sykemeldt for enkeltindividet. Det høye sykefraværet i Norge blir som regel forbundet med store kostnader for samfunnet på kort sikt på grunn av sykelønn, ...
   Master thesis
  • Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet 

   Qverneland, Helge (The University of Bergen, 2009-12-01)
   Denne oppgaven tar for seg kundemobiliteten i bankmarkedet. På grunnlag av en rapport fra Nordic Competition Authorities (2006) har jeg tatt for meg fem elementer som kan ha negativ innvirkning på kundemobiliteten i ...
   Master thesis
  • Kvinners sannsynlighet for å få tilstått full eller gradert uførepensjon 

   Grimsmo, Ingrid (The University of Bergen, 2013-06-01)
   Denne oppgaven er en empirisk analyse, hvor målet er å kartlegge hva som kjennetegner kvinner som får tilstått full eller gradert uførepensjon, sammenlignet med kvinner som ikke får uførepensjon. I tillegg undersøker jeg ...
   Master thesis
  • Kyoto and Beyond: How the banking rule affects emission, cost and price 

   Kvamme, Lars (The University of Bergen, 2008-05-20)
   In this thesis I investigate numerically how three different scenarios of a Post-Kyoto agreement for the commitment period 2013-2017 affect the overall emission abatement, the cost of compliance and the price for emission ...
   Master thesis
  • Labour market mobility among senior workers in Norway 

   Tobro, Anne Marte Lunde (The University of Bergen, 2015-02-02)
   As many developed countries, Norway has a growing elderly population and need to administer some policy change to cover the cost of the increasing number of pension recipients. One of the solutions to this problem is to ...
   Master thesis
  • LAR og rusavhengiges økonomiske hverdag - En surveystudie av de åpne russcenene i Nygårdsparken og i Vågsbunnen 

   Sandnes, Sondre Holm (The University of Bergen, 2014-11-30)
   Dette masterprosjektet i samfunnsøkonomi tar for seg å beskrive og analysere økonomiske problemstillinger rundt de rusavhengige som oppholder seg i de åpne russcenene i Bergen, med et fokus på Legemiddelassistert Rehabilitering. ...
   Master thesis