Now showing items 179-198 of 220

  • Rasjonell spekulasjon i eksperimentelle aksjemarked 

   Erevik, Tobias (The University of Bergen, 2010-09-01)
   Denne oppgaven hadde som formål å undersøke tilstedeværelsen av rasjonell spekulasjon i eksperimentelle aksjemarkeder. For å se på tilstedeværelsen av rasjonell spekulasjon, gjennomføres to eksperimentelle aksjemarkeder ved ...
   Master thesis
  • Realrenteparitet? En empirisk undersøkelse med utgangspunkt i den norske realrenten 

   Høstmark, Camilla (The University of Bergen, 2011-06-08)
   Denne oppgaven undersøker hvorvidt hypotesen om realrenteparitet gjelder mellom Norge og et utvalg land i perioden 1972-2009. Realrenteparitet betyr realrentelikhet mellom land, og er ofte brukt som definisjon på perfekte ...
   Master thesis
  • Reduksjon av NOx i Norge - En samfunnsøkonomisk vurdering av virkemidler, kostnader og miljø 

   Henriksen, Kristin Stabel (The University of Bergen, 2017-12-22)
   Forurensning kjenner ingen landegrenser. Menneskeskapte utslipp er vår tids aller største og kollektive miljøutfordring. Luftforurensning av nitrogenoksider (NOx) anses som en alvorlig trussel mot natur, mennesker og ...
   Master thesis
  • Regionale forskjeller i inntektsmobiliteten mellom generasjoner. 

   Stavnes, Christine Løvaas (The University of Bergen, 2008)
   Denne masteroppgaven skal kartlegge om det er regionale forskjeller i inntektsmobiliteten mellom generasjoner i Norge. Til den empiriske analysen i oppgaven vil jeg bruke statistikkverktøyet Stata. Datasettet som blir brukt ...
   Master thesis
  • Regionale variasjonar i intergenerasjonell inntektsmobilitet i Noreg 

   Børslien, Maren Eimind (The University of Bergen, 2016-06-01)
   Denne oppgåva nyttar mål på rangmobilitet på registerdata for norske kohortar fødd i 1955 og 1960 for å undersøke i kva grad det er regionale variasjonar i intergenerasjonell mobilitet i Noreg, og i kva grad det er ...
   Master thesis
  • Regulering av termineringspriser i telebransjen 

   Lilloe-Olsen, Espen (The University of Bergen, 2010-11-30)
   Denne oppgaven analyserer konkurranse mellom mobile nettverk i telebransjen. Formålet med oppgaven er å gi en samlet gjennomgang av litteraturen både om hvorfor termineringspriser burde reguleres på dagens måte basert ...
   Master thesis
  • Ressursrente og kapasitetsbruk i et fiskeri - med særlig fokus på den norske fiskeflåten 

   Mathisen, Håkon Ronold (Universitetet i Bergen (UiB), 2016-12-16)
   Oppgaven har som målsetting å analysere ressursrente og kapasitetsbruk i et fiskeri, med særlig fokus på den norske fiskeflåten. For å oppnå dette formuleres en todelt problemstilling. Først illustrerer oppgaven utviklingen ...
   Master thesis
  • Resultatbasert bistand: En teoretisk og praktisk analyse av en insentivbasert bistandsform 

   Sandaker, Nicolay Frederik Svevnerud (The University of Bergen, 2017-06-23)
   Formålet med denne oppgaven er å gjøre rede for det teoretiske grunnlaget for resultatbasert bistand, samt å bringe klarhet i hvilke problemstillinger som må overkommes for at den potensielle effektivitetsgevinsten skal ...
   Master thesis
  • Risiko innen boligeiendomsutvikling 

   Strand Larsen, Pål (The University of Bergen, 2013-12-02)
   Denne oppgaven fordyper seg i boligeiendomsutvikling. Oppgaven har fokus på risiko innenfor sektoren, og lønnsomhet til ulike eierstruktur, når en tar hensyn til risiko. Det er også sett på boligeiendomsutvikling samvariasjon ...
   Master thesis
  • Rising import shares from China: How does it affect the Norwegian economy? 

   Tjønn, Kristina Håvås (The University of Bergen, 2007)
   This paper evaluates the theoretical and empirical evidence on the question of whetherChinese import has an effect on the import level and inflation level in Norway. In terms ofempirical evidence a fixed effect estimation ...
   Master thesis
  • Rusreformen - noen grunnlagsdata om organisering og finansiering 

   Alver, Øyvind; Bretteville-Jensen, Anne Line; Kaarbøe, Oddvar Martin (Statens institutt for rusmiddelforskning og Program for helseøkonomi i Bergen, 2004)
   This report gives an account of a study of the restructured organization and funding of alcohol and drug abuse treatment after responsibility for their provision was transferred from the county authorities to five Regional ...
   Research report
  • Samanlikning av det grøne sertifikatsystemet i England/Wales og Sverige 

   Heimvik, Arild (The University of Bergen, 2012-05-29)
   Problemstillinga for oppgåva har vore: Ei samanlikning av det grøne sertifikatsystemet i England/Wales og Sverige. Korleis vil den spesielle fondsordninga med fokus på dei kvotepliktige leverandørane, slå ut på ...
   Master thesis
  • Samhandlingsreformens påvirkning på reinnleggelser for utskrivningsklare pasienter, via reduksjon i liggedager, i sammenheng med kommunale faktorer 

   Bjørnsen, Susanne Hope (The University of Bergen, 2015-06-01)
   Økte helseutgifter som følge av en eldende befolkning og økende forekomst av livsstilssykdommer truer velferdsstatens bæreevne. For å sikre en bærekraftig utvikling ble Samhandlingsreformen innført 1. januar 2012. ...
   Master thesis
  • Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø - et casestudie i Helse Bergen 

   Nørvåg, Elisabet (The University of Bergen, 2013-09-02)
   I denne Masteroppgaven har jeg undersøkt om og hvordan arbeidsmiljø påvirker sykefraværsnivå. I oppgaven oppsummeres forskning som tar for seg årsaker til sykefravær, med særlig vekt på sammenhenger mellom arbeidsmiljø ...
   Master thesis
  • Seleksjonsproblematikk ved levealdersjustering av alderspensjonar 

   Pedersen, Ingvild (The University of Bergen, 2009-05-18)
   I denne oppgåva blir seleksjonsproblematikk i samband med innføring av levealdersjustering av pensjonsrettar i det offentlege pensjonssystemet studert. Seleksjonsproblematikken går ut på at individ kan påverke eigen ...
   Master thesis
  • Skattemotiverte handlinger til en utbytteskatt. Analyse av skattereformen 2006 

   Sausjord, Eirik (The University of Bergen, 2014-06-02)
   Denne oppgaven analyserer hvilken påvirkning skattereformen 2006 og innføringen av en permanent utbytteskatt hadde på norske selskaper. Her fokuseres det særlig på hvilke muligheter selskapene hadde til å senke fremtidige ...
   Master thesis
  • Small hands should play, not work: A theoretical analysis of interventions in child labor 

   Ringdal, Charlotte (The University of Bergen, 2011-11-27)
   Twelve hours a day, 7 days a week, there are 150 million children below the age of 15 working to make the clothes we wear, the carpets on our floors and the phones in our pockets. Most of these children do not have a choice: ...
   Master thesis
  • Social capital and cigarette smoking: New empirics featuring the Norwegian HUNT data 

   Islam, M. Kamrul; Folland, Shermann Thomas; Kaarbøe, Oddvar Martin (Elsevier, 2017)
   Using a rich Norwegian longitudinal data set, this study explores the effects of different social capital variables on the probability of cigarette smoking. There are four social capital variables available in two waves ...
   Journal article
  • Solidaristic wage setting in general oligopolistic equilibrium 

   Ervik, Inger Sommerfelt (The University of Bergen, 2011-06-08)
   Under the slogan "equal pay for equal work", the Scandinavian countries has strived for small wage differences between different sectors. The origin of solidaristic wage policies can be found in the 1930s, where internationally ...
   Master thesis
  • Solving the "Candle Problem:" exploring the link between financial incentives and performance in individuals and groups. 

   Ramm, Joachim (The University of Bergen, 2012-08-31)
   Sam Glucksberg demonstrated in an experiment that the use of financial incentives could reduce performance in solving an insight problem. I wish to conduct a modified version of this experiment to investigate if his results ...
   Master thesis