Now showing items 1-20 of 220

  • Four essays on ageing, health and labour market participation 

   Lillebø, Otto Sevaldson (The University of Bergen, 2019-02-22)
   This thesis consists of five essays: An introductory essay and four essays within the topic of ageing, health and labour market participation. In the introduction I motivate the research questions, discuss how it relates ...
   Doctoral thesis
  • Kostnader av sykemelding for enkeltindividet 

   Lyngroth, Cedrik Andersen (The University of Bergen, 2018-12-19)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke kostnaden ved å være sykemeldt for enkeltindividet. Det høye sykefraværet i Norge blir som regel forbundet med store kostnader for samfunnet på kort sikt på grunn av sykelønn, ...
   Master thesis
  • Quality of life and resource use in nursing homes. The effect of the COSMOS-intervention 

   Myrtveit, Lillian Ovedal (The University of Bergen, 2018-07-06)
   Dementia is a costly disease. Future projections show a higher share of elderly, which will increase prevalence of dementia and thus health care expenditures consumed by people with dementia. In addition, comes the costs ...
   Master thesis
  • Do actions speak louder than words? - Communication and partner choice in the prisoner's dilemma game 

   Steine, Frøydis Sæbø (The University of Bergen, 2018-06-28)
   Communication has been shown to enhance cooperation (Dawes, McTavish and Shaklee 1977; Isaac and Walker 1988; Sally 1995; Bochet, Page and Putterman 2006). But do all people benefit equally from communication? This thesis ...
   Master thesis
  • Kontanter, svart økonomi og negative renter - En utredning av mulige konsekvenser ved å fase ut kontanter 

   Kjos, Øyvind Kragh (The University of Bergen, 2018-06-23)
   Denne oppgaven utreder hvilke konsekvenser en utfasing av kontanter vil kunne ha for svart økonomi og muligheten for innføring av negative nominelle renter. Kontanters rolle som betalingsmiddel blir stadig mer perifer, og ...
   Master thesis
  • Finansiell integrasjon og makroøkonomisk volatilitet: En empirisk analyse 

   Barhane, Jonathan Daniel (The University of Bergen, 2018-06-23)
   Formålet denne masteroppgaven har vært å foreta en empirisk analyse av sammenhengen mellom internasjonal finansiell integrasjon og makroøkonomisk volatilitet, med et hovedfokus på produksjonsvolatilitet. I estimeringen ...
   Master thesis
  • Humankapital og grunnskolen 

   Mandujano, Jon Amador Vårvik (The University of Bergen, 2018-06-23)
   Denne oppgaven har som mål å se nærmere på utviklingen av humankapital fra grunnskolen i perioden 1739-1935. Dette har blitt gjort ved å estimere denne kapitalbeholdningens verdi ved å bruke den retrospektive kostnadsmetoden ...
   Master thesis
  • Danmarks fastkurspolitik: ERM2 

   Jacobsen, Kasper (The University of Bergen, 2018-06-23)
   Formålet med denne masteropgave er at redegøre for og analysere den danske pengepolitik, såvel som at undersøge betydningen af fastkurspolitikken. Med fokus på valutakursændring og spændet mellem danske- og euroområdets ...
   Master thesis
  • Bidrar høyere frafallsrater i videregående opplæring til mer kriminalitet? 

   Borgersrud, Anders Simensen (The University of Bergen, 2018-06-23)
   Denne oppgaven undersøker sammenhengen mellom frafall i videregående opplæring og anmeldte lovbrudd. Deskriptivt statistikk viser til at både frafallsraten og anmeldte lovbrudd har vært avtagende trender de siste årene. ...
   Master thesis
  • An analysis of out-migration of Eastern Europeans in Norway 

   Rusin, Inga (The University of Bergen, 2018-06-22)
   Return migration, also referred as an out-migration, is an important research topic within the labor economics. The main questions investigated within this field are concerned with the selection of the returners and the ...
   Master thesis
  • Prisparitetsklausulers påvirkning av innovasjon 

   Thoresen, Espen Hersdal (The University of Bergen, 2018-06-22)
   Denne oppgaven undersøker salgsplattformers insentiver til å investere i etterspørselsøkende innovasjon. Hypotesen er at plattformer kommer til å få økte insentiver til innovasjon under prisparitetsklausuler som følge av ...
   Master thesis
  • Prisparitetsklausulers effekt på produktutvalg 

   Veila, Maren (The University of Bergen, 2018-06-22)
   Walmart valgte å slutte å akseptere Visa-kort i Canada i 2016. Hvorfor vil en butikkjede av et slikt kaliber velge å ikke lenger ta i mot et av de aller vanligste betalingskortene? I denne oppgaven det har blitt gjennomført ...
   Master thesis
  • Kan konkurransehemmande fusjonar føre til auka berekraftsinvesteringar og betre velferda for konsumentar? 

   Haug, Sjur Evebø (The University of Bergen, 2018-06-20)
   I denne oppgåva presenterer eg ein teoretisk modell som nyttast til å studere korleis fusjonar verkar inn på insentivet til å drive innovasjonar som fører til meir berekraftige produkt. Nærmare bestemt studerer eg om ...
   Master thesis
  • Effisiens i terminmarkedet for laks: En empirisk analyse av Fish Pool 

   Rørvik, Ole-Christian (The University of Bergen, 2018-06-19)
   Derivatbørsen Fish Pool ble etablert i 2006, og er den eneste internasjonalt regulert markedsplassen for kjøp og salg av terminkontrakter for laks. Finansielle kontrakter gir markedsaktørene en mulighet til å risikostyre ...
   Master thesis
  • Effekten av offentlege reguleringar på innovasjon innan vind- og solkraft 

   Knutsen, Sturla E. (The University of Bergen, 2018-06-16)
   I denne oppgåva undersøkjast samanhengen mellom ei rekke offentlege reguleringar og teknologisk innovasjon innan vindkraft og fotovoltaisk solkraft. Analysen er gjennomført med utgangspunkt i et utval beståande av 26 ...
   Master thesis
  • Avkasting av utdanning målt ved livsløpsinntekt 

   Ulvedal, Åshild Østerbø (The University of Bergen, 2018-06-15)
   I denne masteroppgåva undersøker eg skilnader i livsløpsinntekt mellom ulike grupper i samfunnet. Dette blir gjort ved å ta utgangspunkt i individa sine inntektsprofilar over livsløpet. Dei estimerte inntektsprofilane blir ...
   Master thesis
  • Lotterier eller direkte betaling: Hva får folk til å sykle mer? 

   Rainuzzo, Henrik Langsether (The University of Bergen, 2018-06-14)
   I 1979 presenterte Kahneman og Tversky prospektteorien. Denne teorien er en utfordrer til standard økonomisk nytteteori, forventet nytteteori. Prospektteori baserer seg på eksperimentelle funn, og et av disse funnene var ...
   Master thesis
  • En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsvurdering av en app for pasienter med irritabel tarm-syndrom 

   Frorud, Mari Lima (The University of Bergen, 2018-06-13)
   Denne oppgaven har undersøkt problemstillingen «Er Haukeland universitetssjukehus sin app for pasientopplæring av pasienter med irritabel tarm-syndrom samfunnsøkonomisk lønnsom?». For å svare på problemstillingen er det ...
   Master thesis
  • Help not needed? Optimal host country regulation of expatriate NGO workers 

   Glazer, Amihai; Hagen, Rune Jansen; Rattsø, Jørn (Wiley, 2018-05)
   Motivated by interventions in poor countries to increase the use of local labor in foreign nongovernmental organizations (NGOs), we address the behavior of these organizations under host government regulation. We extend ...
   Journal article
  • Four Essays on the Determinants of Human Capital Accumulation in Norway 

   Andersland, Leroy (The University of Bergen, 2018-01-19)
   This thesis consists of four articles that use administrative data to explore the Norwegian education system, from childcare to high school. The goal of the dissertation as a whole is to uncover and quantify the impact ...
   Doctoral thesis