Now showing items 1-20 of 268

  • A violent downside of health care for all? On the effect of universal health insurance on home violence in Mexico and possible perverse impacts of well-intended policy 

   Fauth, Mascha Johanna (The University of Bergen, 2020-06-26)
   The launch of the health insurance program Seguro Popular (SP) enabled all Mexican residents lacking employer-based coverage to enroll, for the very most part without any copayments necessary. This paper aims to evaluate ...
   Master thesis
  • Afrika (Sør for Sahara)- verdens sorte får? En empirisk analyse av kredittrangeringer 

   Folly, Victoria Anastasia Ama (The University of Bergen, 2014-06-02)
   Formålet med denne masteroppgaven er å analysere hvilke faktorer som påvirker kredittrangeringer og hvordan rangeringene er for Afrika (Sør for Sahara) i forhold til andre regioner. Ifølge Haque, Mark og Mathieson ...
   Master thesis
  • After-school Care and Maternal Labor Supply: Evidence from Norway 

   Hetlelid, Tevje Dolve (The University of Bergen, 2019-06-18)
   In their pursuit to boost female workforce participation, governments have introduced family policy measures with a two-fold goal: to stimulate more mothers into the labor market, and for more working mothers to work ...
   Master thesis
  • Agglomeration and trade performance – evidence from the Norwegian salmon aquaculture industry 

   Gaasland, Ivar; Straume, Hans-Martin; Vårdal, Erling (Taylor & Francis, 2020)
   Geographical concentration of industries tends to be important for firms that depend on innovation and are intensive in the use of specialized technology and labor. In this paper, we investigate the interaction between ...
   Journal article
  • Analyse av produktivitetsutvikling og bedriftsoverlevelse i fem norske industrier basert på mikrodata 

   Berg, Kjetil Hove (The University of Bergen, 2014-06-01)
   Denne avhandlingen analyserer utviklingen til total faktorproduktivitet (TFP) og om utviklingen i TFP har påvirkning på bedriftsoverlevelse. Utvalget består av fem norske industrier i tidsperioden 1996 til 2010, en periode ...
   Master thesis
  • An analysis of out-migration of Eastern Europeans in Norway 

   Rusin, Inga (The University of Bergen, 2018-06-22)
   Return migration, also referred as an out-migration, is an important research topic within the labor economics. The main questions investigated within this field are concerned with the selection of the returners and the ...
   Master thesis
  • Arbeidsavklaringspenger. En sammenligning med tidligere ordninger 

   Larsson, Gunnar (The University of Bergen, 2017-06-23)
   I 2010 ble stønadsordningene yrkesrettet attføring, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad erstattet av én ytelse, kalt arbeidsavklaringspenger. Målet med denne masteroppgaven er å undersøke om omleggingen ...
   Master thesis
  • Arbeidsgiverfinansiert behandlingsforsikring - et ansattgode eller en helseforsikring? 

   Øvrebotten, Georgeta Andresanu (The University of Bergen, 2016-09-01)
   Formålet med denne oppgaven er å belyse utbredelsen av arbeidsgiverfinansiert behandlingsforsikring i Norge samt identifisere kjennetegn ved ansatte med AF i forhold med ansatte uten slike forsikringer. Private helseforsikringer ...
   Master thesis
  • Arbeidsinnvandring og sykefravær. Virkningen av EU-utvidelsen i 2004 

   Jordbakke, Guri Natalie (The University of Bergen, 2015-05-31)
   Norge opplevde fra 2004 en betydelig reduksjon i det totale sykefraværet, en reduksjon som ofte er sett i sammenheng med reformen om en styrket portvaktrolle i 2004. Men på samme tidspunkt skjer det også en endring som ...
   Master thesis
  • Arbeidsledighet og skilsmisse - en empirisk analyse 

   Svalestad, Stein (The University of Bergen, 2008-11-30)
   I denne oppgaven har jeg sett på om arbeidsledighet øker skilsmissesannsynligheten. For å redusere endogenitetsproblemet som kan eksistere som følge av at det gjerne ikke er tilfeldig hvem som blir arbeidsledige, brukes ...
   Master thesis
  • Arbeidsmarkedet og progresjon i videregående opplæring 

   Lillebø, Otto Sevaldson (The University of Bergen, 2014-08-29)
   Siden slutten av 2. verdenskrig har det vært en betydelig økning i antall personer som har fullført videregående opplæring og tatt høyere utdanning. Det synes å være konsensus blant politikere at fullføring av videregående ...
   Master thesis
  • Avkasting av utdanning målt ved livsløpsinntekt 

   Ulvedal, Åshild Østerbø (The University of Bergen, 2018-06-15)
   I denne masteroppgåva undersøker eg skilnader i livsløpsinntekt mellom ulike grupper i samfunnet. Dette blir gjort ved å ta utgangspunkt i individa sine inntektsprofilar over livsløpet. Dei estimerte inntektsprofilane blir ...
   Master thesis
  • Å velge, og å bli valgt - valg av partner i et Fangenes Dilemma 

   Sortland, Fredrik Bjørnestad (The University of Bergen, 2017-06-16)
   In the Prisoner's Dilemma, the dominant strategy is to defect from cooperation. However, experimental economics show a cooperative level of between 40 and 60 % of the socially optimal outcome. This thesis uses experimental ...
   Master thesis
  • Årsaker til sykefravær 

   Harung, Silvia Tatjana (The University of Bergen, 2010-09-01)
   Masteroppgaven er en kunnskapsstatus på årsaker til sykefravær. Oppgaven tar utgangspunkt i at sykefraværet har økt over tid, og er skrevet med det mål å redegjøre for ny forskningslitteratur som ser på årsaker til sykefravær. ...
   Master thesis
  • Bankers rolle i en økonomi og behovet for offentlige inngrep 

   Molland, Endre Brodahl (The University of Bergen, 2010-06-01)
   I denne oppgaven prøver jeg først å vise bankers rolle som et finansielt mellomledd i en økonomi og argumentere for eksistensgrunnlaget. Jeg forklarer hvordan asymmetrisk informasjon skaper markedssvikter som rettferdiggjør ...
   Master thesis
  • Bankers utlånspolitikk over konjunkturene - en analyse av optimalitet fra et foretaksøkonomisk synspunkt 

   Hærem, Eirik Fjellså (The University of Bergen, 2009-09-01)
   Det er velkjent at bankene fører en medsyklisk utlånspolitikk over konjunkturene, blant annet ved å redusere egenkapitalkravet til sine låntakere i en langvarig høykonjunktur, og stramme inn i nedgangstider. Dette er opplagt ...
   Master thesis
  • Bankregulering og konkurranse - En teoretisk analyse 

   Høyheim, Gry (The University of Bergen, 2014-09-01)
   Denne oppgaven analyserer hvordan det at ulike banker står ovenfor ulike kapitalkrav påvirker konkurransen om norske boliglånskunder. Det fokuseres på forskjeller mellom standardmetodebanker og IRB-banker, og mellom norske ...
   Master thesis
  • Barnløse menn. En empirisk analyse 

   Gaarud, Jørgen Emil (The University of Bergen, 2014-08-31)
   Siden begynnelsen av 90-tallet har andelen barnløse menn i Norge økt jevnt, fra omtrent 14 % til omtrent 22 % ved siste måling i 2012. Samtidig har andelen barnløse kvinner holdt seg nokså stabil. Et økende gap mellom ...
   Master thesis
  • Barnløshet blant menn i Norge - hvem er de, og hvor bor de? 

   Grasdal, Astrid; Lommerud, Kjell Erik (Universitetsforlaget, 2019-04-01)
   Andelen barnløse menn øker i Norge. I nær framtid kan vi vente at omtrent hver femte mann som passerer 50 år, ikke har fått egne barn. Utviklingen er noenlunde den samme i mange andre vestlige land. Vi har ved hjelp av ...
   Journal article
  • Barns betydning for inntektsforskjellen mellom kvinner og menn over livsløpet: en empirisk analyse 

   Skjøstad, Othilde (The University of Bergen, 2014-06-02)
   I perioden mellom 1967 og 2010 har det norske samfunnet endret seg på en måte som kan tilsi at det å få barn ikke burde påvirke inntektsforskjellen mellom kvinner og menn. Kvinners økonomiske rolle har endret seg, farsrollen ...
   Master thesis