Now showing items 1-1037 of 1037

   Subject
   Abort [2]
   Adekvat årsakssammenheng [1]
   Advokat uavhengighet [1]
   Advokatkorrespondanse [1]
   Agentavtaler [1]
   aksept av standardvilkår [1]
   akseptklikk [1]
   Aksjeerverv [1]
   Aksjeloven [4]
   Aksjeloven § 13-15 [1]
   Aksjer [1]
   Aksjeselskap [1]
   Akvakultur [1]
   Alder [1]
   Aldersgrenser [1]
   Allemannsrett [1]
   Allemannsretten [1]
   Allmennaksjeloven [1]
   Allokering [1]
   Alta-aksjonene [1]
   Alvorlig sinnslidelse [1]
   Aml. § 14-13 [1]
   aml. § 15-3, [1]
   Analyse av barnevernloven § 4-12 bokstav d [1]
   Anbud [1]
   Anbudskonkurranse [1]
   Anbudssamarbeid [1]
   Anløpsforskrift [1]
   ansettelse [1]
   Anskaffelser [1]
   Arab uprisings [1]
   Arbeid [1]
   Arbeidsforhold [1]
   Arbeidsgiveransvar [1]
   Arbeidsgivers styringsrett [1]
   arbeidsgivers tilretteleggingsplikt [1]
   Arbeidsgjevar sine interesser [1]
   Arbeidsmiljøloven [6]
   Arbeidsmiljøloven § 15-13 a [1]
   arbeidsmiljøloven § 3-6 [1]
   Arbeidsrett [14]
   Arbeidstakar sine interesser [1]
   Arbeidstaker [2]
   Arbeidstakere [1]
   Arbeidstakers stillingsvern [1]
   Arbeidstakers tilknytning [1]
   arbitrazh-domstol [1]
   Armed conflict [1]
   Art & Allposters [1]
   Art. 42 [1]
   Art. 6 nr. 1 [1]
   Article 57 EPC [1]
   Artikkel 123 [1]
   Artikkel 5 femte ledd [1]
   Artikkel 6 nummer 1 [1]
   Arv [1]
   Arvelova [1]
   Arverett [2]
   asl. § 4-24, aksjeloven [1]
   Assistert befruktning [1]
   Asyllovgivning [1]
   asylum [1]
   attribution [1]
   Authoritarianism [1]
   auxiliary forces [1]
   Avgangsalder [1]
   Avhende [1]
   Avhendelsesadgang [1]
   Avhending [1]
   avhending [1]
   Avhendingsloven § 3-9 [1]
   Avhl. §3-9 [1]
   Avhør [1]
   Avkorting [1]
   Avregning [1]
   Avskjed [1]
   Avskjedigelse [1]
   Avtalelova § 36 [1]
   Avtaleloven [1]
   Avtaleloven § 36 [1]
   Avtalerett [2]
   Avtalerettslig reklamasjon [1]
   Avtalt bindingstid [1]
   avtl. § 36 [1]
   Åndsverk [1]
   Åndsverkloven [1]
   Åndverksloven [1]
   Årsakssammenheng [1]
   åvl §19 [1]
   Bandnavn [1]
   Barn [2]
   barn [1]
   Barnebortføring [1]
   Barnefordeling [1]
   Barnefordelingssak [1]
   Barnekonvensjonen [4]
   Barnekonvensjonen art. 37 [1]
   Barnelova [1]
   Barnerett [2]
   Barnets beste [6]
   barnets beste [1]
   Barnevern [4]
   barnevern [1]
   barnevernloven [1]
   Barnevernrett [4]
   Barnevernsrett [1]
   bedrageri [1]
   begrunnelser [1]
   bemanning [1]
   benådning [1]
   Beruselse [1]
   Beskyttelsesomfang [1]
   Besøksforbud [1]
   Betalingsevne [1]
   bevisavskjæring [1]
   Beviskrav [2]
   Beviskrav, ulovlig ervervet bevis, politiprovokasjon, bevisspørsmål [1]
   Bevistilgang [1]
   Bhatti-saken [1]
   bierverv [1]
   Bill of lading [1]
   biotechnology [1]
   bistandsinstruksen [1]
   Blogg [1]
   Blogg virksomhet [1]
   Boligrett [1]
   Breivik-saken [1]
   Bristende forutsetninger [1]
   Bruksplikt [1]
   Bruktsalg [1]
   Bustadoppføringslova [1]
   Bvl. § 4-12 [1]
   Bygge- og anleggskontrakt [1]
   Byggholt-dommen [1]
   Castbergske barnelover [1]
   civil defence forces [1]
   civil militia [1]
   competition law [1]
   Consent [1]
   Constitutions [1]
   Dagmulkt [1]
   Daimler-saken [1]
   Dataavlesing [1]
   Databasedirektivet [1]
   Dekningsloven [2]
   Dekningsloven § 5-5 [1]
   dekningsloven §5-7 [1]
   Delingsselskap [1]
   Delingsøkonomi [1]
   demandgaranti [1]
   Demens [1]
   Den europeiske menneskerettighetskonvensjon [1]
   Den europeiske menneskerettskonvensjonen [1]
   Den Europeiske Patentkonvensjon [1]
   Den Norske Standard Skipsbyggingskontrakt [1]
   Designrett [1]
   det biologiske prinsipp [1]
   det minste inngreps prinsipp [1]
   Det modifiserte medisinske prinsipp (MMP) [1]
   Digital exhaustion [1]
   Digital konsumpsjon [2]
   Digitale overføringer [1]
   Direktivet om urimelig markedspraksis [1]
   Discretion [1]
   diskriminerende ytringer [1]
   Diskriminering [2]
   Dispensasjon [1]
   Dissens [1]
   Distribution right [1]
   dobbeltbeskatning internasjonal skatterett [1]
   Dommeravhør [1]
   Dorian Grey [1]
   Driftstilbehørspant [1]
   Dyr [1]
   Dyrerettigheter [1]
   Dyrevelferd [1]
   Dyrevelferdslova [1]
   Dyrevelferdsloven [1]
   e-exhaustion [1]
   E-post [1]
   economic constitution [1]
   Edb-direktivet [1]
   Effektuering [1]
   Egenverdi [1]
   Eggdonasjon [1]
   Egypt [2]
   Eiendomshandel [1]
   Eiendomsrett [3]
   Eksemplar [1]
   Ekspropriasjon [3]
   Ekstremvær [1]
   El-sykkel [1]
   EMD [1]
   Emisjon [1]
   EMK [9]
   EMK art 8 [1]
   EMK art. 5 [2]
   EMK art. 6 nr.1 [1]
   EMK art. 7 [1]
   EMK art. 9 [1]
   EMK art.8 nr. 2 [1]
   EMK artikkel 10 [1]
   EMK P1-1 [1]
   Endringssystemer [1]
   Energirett [1]
   Ensidig informasjonsutveksling [1]
   Enterprise [2]
   Entrepriserett [1]
   Erstatning [2]
   Erstatning psykisk skade sjokk [1]
   Erstatningsansvar [1]
   Erstatningsmessig skade [1]
   Erstatningsrett [3]
   Etikk [1]
   Etiske regelverk [1]
   etterforskningsstadiet [1]
   EU [3]
   EØS [2]
   EØS-avtalen artikkel 11 [1]
   EØS-rett [2]
   Facebook [1]
   Facebook avtalerett aksept §36 [1]
   Fair balance [1]
   Fallrett [1]
   familiegjenforening [1]
   Farskapssaker [1]
   Fast driftssted [3]
   Fast driftssted, OECD art. 5, OECD art. 5 nr. 3, OECD, OECDs mønsteravtale [1]
   fast eiendom [1]
   Fast eiendom, § 3-11 [1]
   Fastlege [1]
   Fengelsstraff [1]
   Fengsel [1]
   Fildeling [1]
   Film [1]
   Filmmanus [1]
   finansielle tjenester [1]
   First sale doctrine [1]
   Fisjon [1]
   Fiskerinæring [1]
   Fiskerirett [1]
   Flyktninger [1]
   Flyktningkonvensjonen [1]
   Flyktningrett [1]
   FN [1]
   FNs barnekonvensjon [2]
   FOA § 14-2 [1]
   Folkerett [1]
   Folketrygdloven [1]
   Folketrygdloven, NAV, trygdesvindel, trygdemisbruk, bedrageri. [1]
   Forberedelsesdelikt [1]
   Forbrukerentreprise [1]
   Forbrukerkjøpsloven §18a [1]
   Forbrukerrett [1]
   forced recruitment [1]
   Fordommar [1]
   Forebyggende tiltak [1]
   Forebyggende virksomhet [1]
   Foreldelse [3]
   foreldelse [1]
   Foreldre [1]
   Foreldreansvar [1]
   Foretaksstraff [3]
   foretaksstraff konsern [1]
   foretaksstraff konsern morselskap konsernforhold [1]
   Forfatningsrett [1]
   Forhandlinger [1]
   Forhandlingsavtale [1]
   Forhåndsbinding [1]
   Forhold på fritida [1]
   Forholdsmessighet [3]
   Forholdsmessighetsvurdering Utvisning Utlendingsrett Barns beste EMK Barnekonvensjonen [1]
   Forledelse [1]
   Forlottsretten [1]
   Formål [1]
   Formkrav [1]
   Fornybar [1]
   Fornybar energi [2]
   Forretningshemmeligheter [1]
   Forsett [2]
   Forsikringsavtaleloven [1]
   Forsvaret [1]
   Forutsetningsbrist [1]
   Forvaltningsmyndighet [1]
   forvekslingsvurdering [1]
   fotball [1]
   Fotballkontrakt [1]
   Fotografering [1]
   Frabriksjon [1]
   Fradrag [2]
   Fradragsrett [1]
   Fraktavtale [1]
   Frarådingplikt [1]
   Freiburg School of Law and Economics [1]
   Fremdriftsbetaling [1]
   Fremtidsutsikter [1]
   Fri rettshjelp [1]
   Friluftsliv [1]
   Friluftsloven [1]
   Frist [1]
   Fristberegning [1]
   Frivillig registrering [1]
   Frostatingslova [1]
   Full erstatning [1]
   Funksjon [1]
   Funksjonsanalyse [1]
   Fusjon [2]
   Fylkeskommune og kommune ved styring av akvakultur og havn [1]
   Fylkesmannen klage plan- og bygningsloven [1]
   Fylkesnemnd [1]
   Føretaksstraff [1]
   Garanti [1]
   generell [1]
   generell adgang til midlertidig ansettelse [1]
   German neo-liberalism [1]
   Gevinstbeskatning [1]
   Gevist [1]
   Gjenervervsrett [1]
   gjengangere [1]
   Gjengjeldelse [1]
   Gjennomskjæring [2]
   gjennomskjæring [1]
   Gjensidig anerkjennelse [1]
   gjentakelse [1]
   gjentakelsesreglene [1]
   Global Approach to Migration and Mobility [1]
   Google [1]
   Google-dom [1]
   Grensen for ytringsfrihet [1]
   Grensen mellom økonomisk og ikke-økonomisk tap [1]
   Groom [1]
   Grooming [1]
   Grunnlov § 105 [1]
   Grunnloven [3]
   Grunnloven § 100 [1]
   Grunnloven § 102 [1]
   Grunnloven § 104 [1]
   Grunnloven § 112 [1]
   Grunnloven § 94 [1]
   Grunnloven § 96 [1]
   Gulatingslova [1]
   Guttebarn, [1]
   Habilitet [1]
   Handlefridom [1]
   Harmonisering [1]
   hatefulle og diskriminerende ytringer [1]
   hatefulle ytringer [1]
   Havbruksnæring [1]
   Havenergilova [1]
   Håndheving [1]
   Håndjern [1]
   Heimelskrav [1]
   Helsehjelp [3]
   Helsepersonell [1]
   Helsepersonelloven [1]
   Helserett [2]
   Henleggelse [1]
   hensynet til barnets beste [1]
   Hirsi Jamaa and Others v. Italy [1]
   Hjelpetiltak [1]
   hjelpetiltak [1]
   Hjemmehørende [1]
   Hobbydrift [1]
   Honorar [1]
   HR-2016-304-S [1]
   Human rights [1]
   human rights [1]
   Humanitarian law [1]
   Humanitær intervensjon [1]
   Humanitær intervensjon FN's Sikkerhetsråd Art. 42 Intervensjonsforbud R2P Utvikling i Sikkerhetsrådet [1]
   husleie [1]
   Husleierett [1]
   Husleierett, boligrett, erststning, husleie, mangler ved husrom [1]
   Hutten Czapska [1]
   Hybrid krigføring [1]
   Høsting [1]
   Høyesterett [2]
   Iboende verdi, [1]
   Ikke-statlige aktører [1]
   Immaterialrett [2]
   Immateriell [1]
   implementing partners [1]
   indigenous peoples [2]
   industrial applicability [1]
   Informasjon [1]
   Informasjonsutveksling [1]
   Injurier [1]
   Inngående merverdiavgift, [1]
   Innleie [1]
   innleie arbeidskraft [1]
   Innløsning [1]
   Innsatte [1]
   Innsideinformasjon [1]
   Innsyn [1]
   Innsyn etter strpl. § 242 [1]
   Innvandring [1]
   Innvinning [1]
   Innvinningskriterium [1]
   Interbanksystem [1]
   internally displaced persons [1]
   Internasjonal privatrett [3]
   Internasjonal prosessrett [1]
   Internasjonal skatterett [2]
   Internasjonale investeringsavtaler [1]
   Internasjonale organisasjoners ansvar [1]
   Internasjonalt preseptoriske reglar [1]
   Internasjonalt selvforsvar [1]
   International criminal law [1]
   International law [1]
   international responsibility [1]
   international watercourses [1]
   Internett [1]
   internett [1]
   Intersex [1]
   Intervju [1]
   Investeringsrådgivning [1]
   Iraq [1]
   Irregulært depositum [1]
   Irsk rett [1]
   Isolasjon i norske fengsel [1]
   Jordskifte [1]
   Journalister [1]
   Justeringsregler [1]
   Kapitalbeskatning [1]
   Kapitaliseringsrenten [1]
   Kapitalnedsettelse [1]
   Karanteneregelen [1]
   KDK [1]
   Kildevern [1]
   kjennetegnslikhet [1]
   Kjennetegnsrett [1]
   Kjl. § 18 [1]
   Kjl. § 19 [1]
   Kjønnsbasert forfølgelse [1]
   Kjøpsrett [1]
   Klarhetskrav [1]
   knowhow [1]
   Kommersiell [1]
   Kommunalrett [1]
   Kompetansemangel [1]
   Kompleksitet [1]
   Konflikt [1]
   Konkuranserett [1]
   Konkurranse med forhandling [1]
   Konkurransebegrensende formål [1]
   Konkurranseloven [2]
   Konkurransepreget dialog [1]
   Konkurranserett [3]
   Konkursrett [1]
   Konnossement [2]
   Konsern [1]
   Konsumpsjon [1]
   Konsumpsjonsprinsippet [1]
   Konsumpsjonsregelen [1]
   Kontrakter inngått på fremmed språk [1]
   Kontraktsrett [4]
   Kontrolltiltak [4]
   Konvensjonsbrudd [1]
   Korrupsjon [1]
   Kreditorekstinksjon [2]
   Kreditorvarsel [1]
   Kreditt [1]
   Kriminell lavalder [1]
   Kringkastingsloven [1]
   Kritikkverdige forhold [1]
   krrl § 10 [1]
   L 1069 [3]
   L 1087 [1]
   L 1164 [6]
   L 1173.5 [2]
   L 277.9 [1]
   L 816 [1]
   L 822 [1]
   L 855 [1]
   L 855.2 [1]
   L 874 [1]
   L 924 [1]
   Lafonta-saken [1]
   Landbruksdrift [1]
   Landinfo [1]
   Lasteansvar [1]
   law and economics [1]
   Law of the sea [1]
   Lebanon [1]
   Ledige plasser [1]
   legal mobilisation [1]
   legal mobilization [1]
   Legitimasjon [1]
   Leiers erstatningsansvar [1]
   Lemping [1]
   Lempingsterskel [1]
   Lengeværende asylbarn [1]
   Lex specialis [1]
   LG-2015-49401 [1]
   Lindheim [1]
   Lojalitetsplikt [1]
   Lovgiver [1]
   Lovlig opphold [1]
   Lovlighetskravet [1]
   Lovvalg [1]
   lærling [1]
   lærlingklausul [1]
   Mangel [1]
   mangler ved husrom [1]
   Manus [1]
   Margin of appreciation [2]
   Maritime law [1]
   Markedsføring [1]
   markedsføring [1]
   Markedsføringsdirektivet [1]
   Markedsmanipulasjon [1]
   Markedsplass [1]
   Materiell rett [1]
   Medbestemmelsesrett [1]
   Medierett [1]
   Medvirkning [2]
   Megler [1]
   Mekling [2]
   Mellomalder [1]
   Menneskehandel [2]
   Menneskehandel, asyl [1]
   Menneskerettgiheter [1]
   Menneskerettigheter [5]
   menneskerettighetsloven [1]
   Menstad-slaget [1]
   Merkefamilie [1]
   Merkeserie [1]
   Merverdiavgift [5]
   Merverdiavgiftsloven [1]
   Middelalder [1]
   midlertidig [1]
   Midlertidig ansettelse [1]
   Midlertidig botilbud [1]
   MiFID [1]
   Mika-dommen [1]
   Military recruitment [1]
   Militær [1]
   Militær intervensjon [1]
   Militære intervensjoner [1]
   Miljø [1]
   Miljøkriminalitet [1]
   Miljørett [1]
   miljørett [1]
   miljøteknologi [1]
   Mindreårige [1]
   Mindreårige asylsøkere [1]
   Minerydder [1]
   minorities [1]
   minority groups [1]
   Mislighold [1]
   Mistenktes innsynsrett [1]
   Mobbing [1]
   Momentum [1]
   Moms [2]
   Motorferdsel [1]
   Motorisert friluftsliv [1]
   Museer [1]
   Museumsgjenstander [1]
   MVA [1]
   Mva [1]
   Narkotika [1]
   Narkotikadomstol [1]
   Narkotikakriminalitet [1]
   Narkotikalovbrudd [1]
   Natural resources [1]
   Naturressurser [1]
   Naturskadeforsikringsloven [2]
   Naturskadeloven [1]
   naturvern [1]
   Naudrett [1]
   Naudverje [1]
   NAV [2]
   Negative endringer [1]
   Negative servitutter [1]
   non-governmental organizations [1]
   non-refoulement [1]
   Norges Bank [1]
   Norsk Folkehjelp [1]
   Norsk rett [1]
   Norway [1]
   Notoritet [1]
   NOU 2012:5 [1]
   ns 3420 [1]
   NS 8401 [1]
   NS 8405 [1]
   ns 8405 [1]
   Nubia [1]
   Nødrett [1]
   Nødverge [1]
   Objektiv omstøtelse [1]
   Obligasjon med fortrinnsrett [1]
   Observasjon [1]
   Odel, naturvern, råderett [1]
   Odelsloven [1]
   Odelsrett [1]
   OECD [2]
   offentlig anlegg [1]
   Offentlig forsvarer [1]
   Offentlige anskaffelser [5]
   offentlige anskaffelser [1]
   Offshore [1]
   omgåelse [1]
   Omskjæring [1]
   Omsorgshjelp [1]
   Omsorgslønn [1]
   Omsorgsovertakelse [2]
   omsorgsovertakelse [1]
   Omsorgsovertaking [1]
   Omsorgssvikt [4]
   Omstøtelse [1]
   omstøtelse [1]
   Oppbevaring [1]
   Oppgjør [1]
   Opphavsrett [8]
   Opphavsrettsdirektivet [1]
   Opphold på humanitært grunnlag [1]
   Opplysningsplikt [2]
   opplysningsplikt [1]
   oppnevnelse av forsvarer etterforskningsstadiet [1]
   opprettelse marine verneområder [1]
   Oppsigelse [7]
   Oppsigelse begrunnet i lojalitetsbrudd [1]
   Oppsigelsestid [1]
   Opptrinnsrett [1]
   Optimalisering [1]
   ordinærreservasjonen [1]
   Ordoliberalism [1]
   ordre public [1]
   Oreigning [2]
   Organisert kriminalitet [2]
   Organisert kriminalitet, straffeloven § 60 a [1]
   Organisert prostitusjon [1]
   Organisert virksomhet [1]
   Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) [1]
   Overføring [1]
   overføring [1]
   Overgrep [1]
   Oversettelse [1]
   Overskuddsinformasjon [1]
   Overtakelsesfrist [1]
   Pant [3]
   Panterett [1]
   Panterett, [1]
   Parallellimport [1]
   Pasient- og brukerrettighetsloven [2]
   Pasientrettigheter [1]
   Passiv medverking [1]
   Passiv medvirkning [1]
   Passivitet [1]
   Passivitetsansvar [1]
   Passivt mottak [1]
   Patent [2]
   patent law [1]
   Påregnelighetskriteriet [1]
   PE [1]
   Permanent establishment [1]
   Permittering [1]
   Personalkreditor [1]
   Personforfølgelse [1]
   Personlighetstest [1]
   Personopplysninger [1]
   Personopplysningsloven [4]
   personopplysningsloven [1]
   Personsverndirektivet [1]
   Personvern [4]
   Personvernrett [1]
   Petroleumsrett [2]
   petroleumsvirksomhet [1]
   pharmaceutical [1]
   Piratkopi [1]
   Plan- og bygningsloven [1]
   Pliktdelsarv [1]
   Polarkoden [1]
   Politiet [1]
   Politiloven § 17 [1]
   Politiprovokasjon [1]
   politiprovokasjon [1]
   Politirett [1]
   politirett [1]
   Politiske føringer [1]
   Polititjenestepersoners vern [1]
   Polititjenestepersoners vern mot vold og trusler etter strl. 2005 § 155. [1]
   Portugal [1]
   Portugisisk kontraktsrett [1]
   Portugisisk rettsanvendelse [1]
   Posisjonsrapportering [1]
   PPT [1]
   Presedensrevolusjonen [1]
   Pressefrihet [1]
   Prevensjon [1]
   Preventiv, frihetsberøvelse, EMK, artikkel 5, art. 5, terrorisme, terror [1]
   Preventive tiltak [1]
   Primærhelsetilbud [1]
   Principle of exhaustion [1]
   Prioritet [1]
   Prioritetskonflikter [1]
   Privatliv [1]
   Prognoser [1]
   Prognosevurdering [1]
   Programvare [2]
   Programvaredirektivet [1]
   Prosentlæren [1]
   Prosessuell preklusjon i tvisteloven [1]
   prosjektsamarbeid [1]
   Prostitusjon [1]
   Prostitution [1]
   Provokasjon [1]
   provokasjon [1]
   Prøvingsrett [1]
   PST [1]
   Psykisk fengsel [1]
   Psykisk helsevernloven [2]
   Psykisk syk [1]
   Psykose [1]
   Pye [1]
   Rammedirektivet [1]
   Rapporteringsplikt [1]
   Rasisme [1]
   Råderett [1]
   Rådighet [1]
   Rådighetsinnskrenking [1]
   rådighetsinnskrenkning [1]
   Rådighetsregulering [1]
   Re integra [1]
   readmission agreements [1]
   Realisasjon [1]
   Realkreditor [1]
   Reasonble time [1]
   Redaktører [1]
   Redusert arbeidsevne [1]
   refugee camps [1]
   Regi [1]
   Regissør [2]
   Reguleringsplaner [1]
   Reklamasjon [1]
   Remake [1]
   Renter [1]
   Representant [1]
   Reservasjonsadgang [1]
   Reservasjonsrett [2]
   Rett til å stå i stillingen [1]
   rett til innsyn i sakens dokumenter [1]
   Retten til asyl unntak [1]
   Retten til å bli glemt [1]
   Retten til privatliv [1]
   Rettferdighet [1]
   Rettshistorie [1]
   Rettskilde [2]
   Rettspraksis [1]
   Rettssikkerhet [2]
   Rettssikkerhetsgaranti [1]
   Rettstrygghet [1]
   Rettsval [1]
   Rettsvalg [1]
   Rettsvern [1]
   Rettsvernsløse plasser [1]
   Revisjon [1]
   Riksadvokat [1]
   Rimelegheit [1]
   Rimelig tid [1]
   risiko overgang [1]
   Risikofordeling [1]
   rivers [1]
   Rusavhengige [1]
   Russland [2]
   Sakkyndig [1]
   Sakkyndige [1]
   Saknadsrenter [1]
   Saksbehandlingstid [1]
   Salær [1]
   Samboer [1]
   Samboerskap [1]
   Samfunnsstraff [2]
   samlet belastning [1]
   Sammensatte ytelser [1]
   Samordning av fagmyndighet [1]
   Samvittighetsfrihet [1]
   Samvittighetsfritak [1]
   Sanksjon [2]
   Sårbar situasjon [1]
   Sårbarhetsprinsippet [1]
   Scene [1]
   Schengen [1]
   Seksuell lavalder [1]
   Seksuell omgang [1]
   Seksuelle overgrep [1]
   Seksuelt misbruk [1]
   selgers opplysningsplikt [1]
   Selskap [1]
   Selskapets endringskompetanse [1]
   Selskapsrett [2]
   Selvforskyldt rus [1]
   Selvinkrimineringsvernet EMK [1]
   Sensur [1]
   Servitutt [1]
   Servituttloven, § 2. §§ 5 og 6, § 7 [1]
   Sikkerhetsråd [1]
   Siktede [1]
   siktet [1]
   Sivilprosess [3]
   Sivilrett [1]
   Sjølov [1]
   Sjørett [3]
   Skade [1]
   Skadebot [1]
   Skatt [1]
   skatt [1]
   Skatt poker [1]
   Skatteetaten [1]
   Skatteloven [1]
   Skatteloven § 9-2 [1]
   Skattemessig bosted [1]
   Skatteoppkrever [1]
   Skatterett [3]
   skatterett [1]
   Skatterett EØS [1]
   Skip 2000 [1]
   Skipsbyggingskontrakt [1]
   Skipsfart [1]
   Skipstrafikk [1]
   Skjønnsmargin [2]
   Skriftlige bevis [1]
   Skriftlige erklæringer [1]
   Skriftlige forklaringer [1]
   Skyldkrav [1]
   Skyldprinsippet [1]
   Sløret forsett [1]
   Småbåtloven §40 [1]
   Snøscooter [1]
   social market economy [1]
   Software patent [1]
   Sosial gruppe [1]
   Sosiale medier [1]
   sosiale medier [1]
   Sosialrett [1]
   Sosialstønad [1]
   Sosialtjenesteloven [1]
   Spesific subject-matter [1]
   Spredningsretten [1]
   Stalking [1]
   standardvilkår [1]
   standardvilkår akseptklikk vedtagelse [1]
   standardvilkår e-handel [1]
   starffeloven § 202a [1]
   Statens skjønnsmargin [1]
   Statskasseveksel [1]
   Statsrett [1]
   Stebarnsadopsjon [1]
   Straff [5]
   Straff for foretak [1]
   straff konsern [1]
   straff selskap [1]
   Straffbarhet [2]
   Straffeforfølging [1]
   Straffegjennomføringsrett [1]
   Straffeloven [4]
   Straffeloven § 102, Grunnloven § 96, annen umenneskelig handling, other inhumane acts, legalitetsprinsippet, presisjonskravet, klarhetskravet, lex certa, EMK artikkel 7, internasjonal strafferett, forbrytelser mot menneskeheten, lovskravet [1]
   Straffeloven § 147 a femte ledd [1]
   Straffeloven § 323 2. ledd [1]
   Straffeprosess [6]
   Straffeprosessloven [3]
   straffeprosessloven § 100 andre ledd [1]
   Straffeprosessloven § 125 [1]
   Straffeprosessloven § 184 [1]
   Strafferett [14]
   Straffesaker [1]
   Straffritak [1]
   Straffutmåling [1]
   Strl. (2005) § 155 [1]
   Strl. (2005) § 27 [1]
   Strl. § 135a [1]
   Strl. § 162 første ledd [1]
   Strl. § 324 [1]
   Strl. § 44 [1]
   strl. § 45 [1]
   Strl. § 46 [1]
   Strl. § 48 a [1]
   Strl. § 60a [1]
   strømming [1]
   Styreansvar [1]
   Styringsrett [2]
   sub-contracting [1]
   Subjektiv omstøtelse [1]
   Sykdomsbegrep [1]
   Sykdomsvilkår [1]
   Syria [1]
   Syrian refugees [1]
   Særkullsbarn [1]
   særlig kompleks kontrakt [1]
   Søkemotor [1]
   Søkemotor, [1]
   Tariffavtale [1]
   Tariffavtalers ufravikelighet [1]
   Taushetsplikt [2]
   Terror [1]
   Terrorforberedelse [1]
   Terrorgrupper [1]
   Terrorisme [1]
   Terrororganisasjon [1]
   Terrortrusler [1]
   Terskel [1]
   The Svalbard Treaty [1]
   Threat to the peace [1]
   Tidsfrister [1]
   Tigris-Euphrates [1]
   Tilbakeføring etter omsorgsovertaking [1]
   Tildelingskriterier [1]
   Tilleggsskatt [1]
   Tilpasningsforventning [1]
   Tilregnelighet [1]
   Tilståelsesdom [1]
   Tilståelsesrabatt [1]
   Tingsinnbegrepspant [1]
   Tolk [1]
   Trademark [1]
   Tradisjonelt friluftsliv [1]
   Trafficking [1]
   Trafikkulykke [1]
   Trainee [1]
   Trakassering [1]
   Transaksjonskostnader [1]
   transboundary watercourses [1]
   Transportansvar [1]
   Tredjemann [1]
   Tredjeperson [1]
   Trekant [1]
   trusler mot offentlig tjenestemann [1]
   trygdemisbruk [1]
   Trygderett [1]
   trygdesvindel [1]
   Turkey [1]
   TV-direktivet [1]
   TV-reklame [1]
   Tvang [3]
   Tvangsadopsjon [1]
   Tvisteloven [2]
   Tvisteloven § 21-12 [1]
   Tvisteloven § 22-11 [1]
   Tysk rett [1]
   Uaktsomhet [1]
   uaktsomt drap i trafikken [1]
   Uganda [1]
   Ugyldig [1]
   ugyldighet [1]
   Ugyldighetsinnsigelse [1]
   Uklarhetsregel [1]
   Ulovfestet [1]
   Ulovlig bevis [1]
   ulovlig bevisinnhenting [1]
   Ulovlig opphold [1]
   Undersøkelsesplikt [2]
   Ungdomsstraff [3]
   Unge lovbrytere [1]
   UNHCR [1]
   unhcr [1]
   Unntak [1]
   UsedSoft [1]
   Usedsoft [1]
   Uskyldspresumsjonen [3]
   Utanfor tjenesteforholdet [1]
   utenlandsoverføring [1]
   Utenrettslige erklæringer [1]
   Utenrettslige forklaringer [1]
   Utflytting restriksjoner [1]
   Utflyttingsskatt [1]
   Utilregnelighet [1]
   Utleggspant [1]
   Utleie- og utlånsdirektivet [1]
   Utlendingsloven [1]
   Utlendingsloven § 38 [1]
   Utlendingsrett [1]
   utlendingsrett [1]
   Utmåling [1]
   Utnyttelse [1]
   Uttak immaterielle eiendeler [1]
   Uttaksbeskatning skatteloven § 9-14 [1]
   Utvidet inndragning [1]
   utvisning, utlendinger, forholdsmessighet, EMK, artikkel 8, menneskerettighetskonvensjon, BK, artikkel 3, barnekonvensjon, expulsion, proportionality, barn, foreldre, child. [1]
   Vandelskontroll [1]
   Vannscooter [2]
   Vareforfalskning [1]
   Varelagerpant [1]
   Varemerke [3]
   Varemerkefamilie [1]
   Varemerkeloven § 37 [1]
   Varemerkerett [3]
   Varemerkeserie [1]
   Varetekt barn [1]
   Varsel [1]
   Varsel om tilleggsskatt [1]
   Varsling [1]
   varsling [1]
   Vederlag [1]
   Vederlagsnedsettelse [1]
   veglova § 41 [1]
   Vegvesenets håndbokserie [1]
   Veidekke-dommen [1]
   Veirett [1]
   Vekt [1]
   Velferdsrett [1]
   Verdenserklæringen om menneskerettigheter artikkel 14 [1]
   Verdipapirrett [1]
   Verk [1]
   Verkshøyde [1]
   Verkshøydekrav [1]
   Vern [1]
   vern mot vold og trusler [1]
   Vesentlighetsvurderingen [1]
   Vikarbyrådirektivet [1]
   Vilkår [1]
   vilkår for og virkning av prisavslag etter lov om eiendomsmegling § 7-7, forholdet mellom prisavslag og erstatning. [1]
   Vilkår, bvl. § 4-21 [1]
   Villedende [1]
   Vind [1]
   vindikasjon [1]
   Vindmøller [1]
   Virksomhetsbegrepet § 5-30 [1]
   Virksomhetsoverdragelse [2]
   Vitneplikt [1]
   Vold i nære relasjoner [2]
   Vold mot barn [1]
   vold mot offentlig tjenestemann [1]
   voldgift [1]
   Within a reasonable time [1]
   Yrkesskade [1]
   Ytringsfrihet [5]
   § 201a [1]
   § 202 [1]
   § 224 [1]
   § 27 [1]
   § 60 a [1]
   § 60a [1]
   Ærekrenkelser [1]
   Økonomsik stønad [1]
   økosystemtilnærming [1]
   ØSK [1]
   Øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp [1]