Recent Submissions

 • Veiled Nannies and Secular Futures in France 

  Jacobsen, Christine M. (Routledge, 2017)
  This article focuses on recent French efforts to expand legal regulation of religious symbols to childcare. Controversies over ‘veiled nannies’ serve as points of departure for investigating laïcité – French secularism – ...
  Journal article
 • Årsstatistikk fra legevakt 2017 

  Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2018-03-22)
  Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2017. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regnings-kortene inneholder ...
  Research report
 • Using qualitative evidence in decision making for health and social interventions: An approach from qualitative evidence syntheses (GRADE-CERQual) 

  Lewin, Simon; Glenton, Claire; Munthe-Kaas, Heather; Carlsen, Benedicte; Colvin, Christopher J.; Gülmezoglu, Metin; Noyes, Jane; Booth, Andrew; Garside, Ruth; Rashidian, Arash (Public Library of Science, 2015-10-27)
  Qualitative evidence syntheses are increasingly used, but methods to assess how much confidence to place in synthesis findings are poorly developed. The Confidence in the Evidence from Reviews of Qualitative research ...
  Journal article
 • Pasientvelferd eller kostnadshensyn: fastlegenes dilemma 

  Carlsen, Benedicte; Riise, Julie (Nytt Norsk Tidsskrift, 2013-09)
  Det er en jevnt økende etterspørsel etter helsetjenester i Norge; folk blir eldre, nye livsstilsrelaterte plager utvikles og stadig nye lidelser kan behandles. Det økte trykket gjør rasjonering og prioritering i helsevesenet ...
  Journal article
 • Den norske velferdsstaten: Fra sosiale til kontraktbaserte rettigheter 

  Kildal, Nanna (Tidsskrift for velferdsforskning, 2013)
  Artikkelen retter søkelyset mot en normativ bevegelse i den norske velferdsstatens utvikling – fra universelle til kontraktuelle rettigheter. Sosiale rettigheter som ble etablert etter den 2. verdenskrig, har siden ...
  Journal article
 • Reshaping public accountability: Hospital reforms in Germany, Norway and Denmark 

  Mattei, Paola; Mitra, Mahima; Vrangbæk, Karsten; Neby, Simon; Byrkjeflot, Haldor (International Review of Administrative Sciences, 2013-06)
  The paper contributes to the literature of multi-level welfare governance and public accountability in the context of recent European hospital reforms. Focusing on the changing dynamics between regional and central ...
  Journal article
 • Bærekraftig og kompakt byutvikling. Evaluering av "Plansatsing mot store byer" 

  Angell, Elisabeth; Grimsrud, Gro Marit; Lindèn, Tord Skogedal (Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2017-06)
  «Plansatsing mot store byer» er et femårig program fra 2013–2017 for å medvirke til framtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og tilrettelegging for økt boligbygging, i de fire største byområdene: Oslo, Bergen, Trondheim ...
  Research report
 • Rettighetsfesting av BPS. - store forventninger, betinget suksess 

  Ervik, Rune; Kjerstad, Egil; Lindèn, Tord Skogedal; Rubecksen, Kristin (Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2017-09)
  Rettighetsfestingen av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – § 2‐1 d i pasient‐ og brukerrettighetsloven (PBL) – trådte i kraft 1. januar 2015, og omfatter: Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig ...
  Research report
 • Tarrying with Sexual Matters. Thinking Change from Lacan to Badiou 

  Michelsen, Magnus (The University of Bergen, 2018-02-23)
  This dissertation interrogates the significance of Alain Badiou's traversal of the antiphilosophy of Jacques Lacan, and the implications of that traversal for Badiou's thinking on the preconditions for the subject ...
  Doctoral thesis
 • Kompetanse i legevakt og legevaktsentral – implementering av akuttmedisinforskriften 

  Midtbø, Vivian; Leirvåg, Jens; Hunskår, Steinar; Morken, Tone (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, 2017-12-11)
  På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomførte Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin i mars 2017 en spørreundersøkelse blant alle legevakter og legevaktsentraler i Norge. Formålet var å kartlegge kompetansen blant ...
  Research report
 • Kirkeorganisasjonen i Stavanger bispedømme ca. 1250-1500: Forvaltning og fellesskap 

  Inntjore, Hilde (The University of Bergen, 2018-01-12)
  Doctoral thesis
 • Tilpasning til klimaendringer. Organiseringen av det nasjonale koordineringsansvaret 

  Severinsen, Mari (Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2016-06)
  Denne studien tar for seg organiseringen av sentralforvaltningen for klimatilpasning i Norge. Studien er en prosesstudie som strekker seg fra 2004, da klimatilpasning for alvor kom på dagsordenen, og frem til i dag. ...
  Working paper
 • Organizational change in the Ministry of Justice and Public Security after the terrorist attacks on 22 July 2011 

  Jensen, Susan Bahia (Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2016-12)
  This paper examines changes in the Ministry of Justice and Public Security (MJ) after the terrorist attacks in Norway 22 July 2011 until 2016. The focus is on the MJ’s internal and external formal organization, internal ...
  Working paper
 • Livsløp og soning. En biografisk studie av innsatte i Bergen fengsel om deres fortid, nåtid og fremtid 

  Blaalid, Bjørnar (Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2016-10)
  Denne studien tar for seg et utvalg innsatte i Bergen fengsel og beskrivelser fra deres liv ved en åpen avdeling, ved bruk av biografiske dybdeintervjuer. Utgangspunktet for studien er hvilke hendelser i livet som var ...
  Working paper
 • Organizing for climate change adaption in Norway 

  Severinsen, Mari (Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2016-07)
  How does organizational structures effect the development of a policy field, and how is the structure decided? What challenges does wicked problems cause for traditionally base governing systems with a clear hierarchical ...
  Working paper
 • Jakten på den gylne middelvei. En studie av organisatoriske endringer i Justis- og beredskapsdepartementet etter terrorangrepene 22. juli 2011 

  Jensen, Susan Bahia (Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2016-12)
  Denne studien tar for seg problemstillingen: "Hvilke organisatoriske endringer har blitt foretatt i Justis- og beredskapsdepartementet etter terrorangrepene 22. juli 2011 og frem til 2016? Hvordan kan endringene ...
  Working paper
 • Reforming the Norwegian police between structure and culture. Community police or emergency police? 

  Christensen, Tom; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø (Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2016-10)
  This paper examines the reform of the police in Norway from 2012 to 2015 using a qualitative analysis of central public reports and official documents leading up to the reform. These include the report from the official ...
  Working paper
 • Kommunale pleie- og omsorgstjenester – en studie av eldre med og uten nære pårørende 

  Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil; Monstad, Karin (Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2016-01)
  Befolkningsutviklingen tilsier at det i årene framover vil bli flere eldre med behov for hjelp. Det er stilt spørsmål ved om kommunesektoren vil makte å skaffe nok ressurser til eldreomsorgen, gitt de omsorgsbehovene ...
  Working paper
 • Krisehåndtering, læring og endring. En studie av flommene i Gudbrandsdalen 2011 og 2013 

  Lillestøl, Carina Smørdal (Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2016-06)
  Denne studien tar for seg krisehåndtering og læring i forbindelse med to dramatiske flommer i Norge i 2011 og 2013. I mai 2011 og i juni 2013 ble Gudbrandsdalen på Østlandet rammet av to store flommer, betegnet som 200-års ...
  Working paper
 • Dealing with Natural Disasters: Managing Floods in Norway 

  Lillestøl, Carina Smørdal; Rykkja, Lise Hellebø (Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2016-04)
  Crises, such as floods, give rise to important political–administrative challenges. Preparing for sudden adversity, and the capacity to respond and adjust course in the face of crises are major and necessary assets for ...
  Working paper

View more