Now showing items 2-542 of 542

   Subject
   Abortions [1]
   absenteeism [1]
   absolutt mobilitet [1]
   absolutt mobilitet oppover [1]
   Adam Smith [1]
   Adaptive Learning [1]
   AFP [2]
   Africa [1]
   AGOA [1]
   Aid [1]
   Airbnb [1]
   Aksjonærmodellen [1]
   alder [1]
   Allais-paradokset [1]
   altruisme [1]
   Ambulant services [1]
   Amerikanske opsjoner [1]
   anbudskonkurranser [1]
   arbeidsavklaringspenger [1]
   arbeidsinnvandring [1]
   Arbeidsledighet [1]
   Arbeidsmarked [1]
   arbeidsmarked [1]
   arbeidsmarkedskarriere [1]
   arbeidsmarkedsøkonomi [1]
   Arbeidsmiljø [1]
   Asset prices [1]
   Asymmetric information [1]
   auksjonsteori [1]
   avgifter [1]
   Banking [1]
   bankmarkedet [1]
   bankregulering [1]
   Barn [1]
   Barselomsorg [1]
   basel iii [1]
   basic income [1]
   Basu [1]
   Baumol [1]
   Bedriftsnedleggelse [1]
   Befolkningsfremskrivning [1]
   Behandlingsforsikring [1]
   Beliefs [1]
   Bensinmarkedet [1]
   berekraft [1]
   Betalingskort [1]
   betalingsvilje [1]
   BIEN [1]
   bill-and-keep [1]
   Bistand [1]
   boligeiendomsutvikling [1]
   boligmarked [1]
   boligmarkedet [1]
   boligpriser [1]
   borgerlønn [1]
   Burkina Faso [2]
   bustadprisen [1]
   bustadprismodell [1]
   bærekraftig [1]
   category captain [1]
   Child labor [1]
   China [2]
   Cigarette smoking [1]
   CO2 [1]
   CO2-skatt [1]
   Coarse core [1]
   Communication [1]
   Complications [1]
   consequences [1]
   contracts [1]
   Convergence [1]
   Cooperation [3]
   cooperation [1]
   cooperative phenotype [1]
   Cost- minimisation analysis (CMA) [1]
   Costs [1]
   costs [1]
   CPP [1]
   Credit [1]
   dalit [1]
   Danmark [1]
   Data [1]
   dekomponering [2]
   Deliberation [1]
   delingstal [1]
   dictator game [1]
   DiD [1]
   difference-in-difference [1]
   Difference-in-differences [1]
   difference-in-differences [2]
   Disability [1]
   Disiplineringshypotesen [1]
   disrupted families [1]
   distribusjonssamarbeid [1]
   Divorce [1]
   dropouts [1]
   Dual Value [1]
   Dual-process theory [1]
   Dualitet [1]
   Duration analysis [1]
   Dødssannsynligheter [1]
   Earnings mobility [1]
   Econometrics [1]
   econometrics [1]
   Economic evaluation [1]
   economic experiment [1]
   economic status [1]
   economics [1]
   Edgeworth-prissykler [1]
   education [1]
   Effektevaluering [1]
   effektevaluering [1]
   effektivitetsgevinster [1]
   effektivitetsvirkninger [1]
   Eiendomsutvikling [1]
   eksklusivitet [1]
   eksperimentell økonomi [1]
   Ektefelleatferd [1]
   elbilar [1]
   eldende befolkning [1]
   elsertifikat [1]
   Emission Trade [1]
   empiri [1]
   empirisk analyse [3]
   Empowerment [1]
   empyrisk analyse [1]
   Endogent spill [1]
   Energieffektivisering [1]
   energisparing [1]
   entreprenør [1]
   Environmental Economics [1]
   ERM2 [1]
   etterspørselsanalyse [1]
   EU [1]
   EU-kommisjonen [1]
   EU-utvidelsen [1]
   Experiment [1]
   Export [1]
   Export processing zones [1]
   export-led growth [1]
   Expropriation [1]
   Familiebeslutning [1]
   Family dissolution [1]
   Fangenes Dilemma [1]
   fastkurspolitik [1]
   FDI [1]
   FEER [1]
   feiljusteringsmodell [1]
   Female autonomy [1]
   Fertility [1]
   Fertility determinants [1]
   Financial Incentive [1]
   Financial markets [1]
   Financial stability [1]
   finanskrise [1]
   Fine core [1]
   foreign direct investments [1]
   forhandlingsmakt [1]
   Formidlingsgebyr [1]
   formuesskatt [1]
   forsikringsseslskap [1]
   forventa levealder [1]
   Fullstendige markeder [1]
   Fundamental equilibrium exchange rate [1]
   fusjonar [1]
   GAINS-modellen [1]
   Gams [1]
   Gateway hypothesis [1]
   gender-gap [1]
   General practitioners (GPs) [1]
   Generasjonsdatabasen [1]
   Generasjonsregnskap [1]
   Global oppvarming [1]
   Global trade [1]
   Globalization [1]
   GoodWeave [1]
   Gradient Method [1]
   Gravitasjonsmodellen [1]
   grenseoverskridende luftforurensing [1]
   gruppepsykologi [1]
   Gründer [1]
   Gøteborgprotokollen [2]
   Handelskostnader [1]
   Health economics [1]
   Helseforsikring [2]
   helseforskjeller [1]
   Helserelaterte trygdeytelser [1]
   Helsetjenester [2]
   helseutgifter [1]
   Helseøkonomi [1]
   Heterogenitet [1]
   Hospitals [1]
   humankapitalteori [2]
   hvite sertifikater [1]
   høy sysselsetting [1]
   Illicit drugs [1]
   ILO [1]
   Incentive compatibility [1]
   Income mobility [1]
   Individual placement and support [1]
   Individuelt salg [1]
   Induced abortion [1]
   industrialisering [1]
   Inflation [1]
   Inflation targeting [1]
   innkjøpssamarbeid [1]
   innovasjon [1]
   innsatskommune-prosjektet [1]
   inntektsforskjeller [1]
   inntektsskatt [1]
   Innvandrere [1]
   innvandrerkvinner [1]
   insentiv [1]
   insentiver [1]
   Instrumental variables [1]
   intact families [1]
   intergenerasjonell mobilitet [1]
   Intergenerational earnings mobility [1]
   Intergenerational income mobility [1]
   intergenerational income mobility [1]
   Intergrated Assessment [1]
   Intuition [1]
   investeringer [1]
   J12 [1]
   jernbane [1]
   Job security [1]
   jobbskifte [1]
   jobchange [1]
   kapitalverdimodellen [1]
   Karbon [1]
   kartell [1]
   Kategorikaptein [1]
   kjønn [2]
   Kjønnsforskjeller [2]
   kjønnssegregering [1]
   kjønnsutypiske utdanninger [1]
   klima [1]
   klimamodifisering [1]
   klimapolitikk [1]
   Kollektivt salg [1]
   kommunale faktorer [1]
   kommunereform [1]
   kommunestørrelse [1]
   kommunikasjon [1]
   konkurranse [4]
   konkurranseanalyse [1]
   konkurranseloven [1]
   Konkurranseloven § 10 [1]
   konkurransemarked [1]
   Konkurransepolitikk [1]
   Konkurransetilsynet [1]
   konkurranseutsetting [1]
   konkurranseøkonomi [2]
   konsentrasjonsindeks [1]
   konsumentvelferd [1]
   kontanter [1]
   kontantstøtte [1]
   kontantstøttereform [1]
   koordineringsverktøy [1]
   kosmetikk [1]
   kostnadseffektivitet [1]
   kostnadssjokk [1]
   kraftmarked [1]
   kriminalitet [1]
   Krupka [1]
   kundeservicesenter [1]
   Kvalitativ [1]
   Kvantitativ [1]
   kvotebegrensning [1]
   kvotefaktor [1]
   Kvotehandel [1]
   Kyoto [1]
   Labour [1]
   langtidsperspektiv [1]
   Latent class models [1]
   lempning [1]
   Length of sick leave [1]
   levealdersjustering av alderspensjon [1]
   liggedager [1]
   Liggetid [1]
   likestilling [2]
   Limited arbitrage [1]
   Lineær IV/GMM estimering [1]
   Lineær programmering [1]
   lineær programmering [1]
   litteraturstudie [1]
   livsløpsinntekt [1]
   livsstilssykdommer [1]
   logit [1]
   lojalitetsrabatter [1]
   Long Term Choice [1]
   Longitudinal data [1]
   lovendringen [1]
   lønn [1]
   lønnsomhet [1]
   manufacturing in Sub-Saharan Africa [1]
   Marital dissolution [1]
   markedsavgrensning [1]
   markedsføring [2]
   markedsmakt [1]
   Martingale [1]
   Matched GP-patient data [1]
   Matching [1]
   Maternal and child health [1]
   maternity leave [1]
   metodologi [1]
   Microcredit [1]
   Microfinance [1]
   miljøavtaler [1]
   miljøutfordringer [1]
   miljøøkonomi [1]
   MIMIC-metoden [1]
   mobility [1]
   Monetary policy [1]
   moral motivation [1]
   moral rules of conduct [1]
   more or less [1]
   Multilevel regression models [1]
   multitaskmodell [1]
   multitaskproblemet [1]
   NAV [1]
   NAV-reform [1]
   Naving [1]
   NEET [1]
   negativ inntektsskatt [1]
   negative renter [1]
   Nepal [3]
   newsvendor-problem [1]
   nitrogenoksider [1]
   NKA [1]
   non-enforceability [1]
   Non-linear [1]
   Noreg [1]
   Norge [2]
   norm elicitation method [1]
   norske kommuner [1]
   norske kvinner [1]
   Norway [3]
   Numerisk analyse [1]
   nyklassisk teori [1]
   nytt pensjonssystem [1]
   nytte [1]
   Nytte- kostnadsanalyse [1]
   nytte-kostnadsanalyse [1]
   næringsøkonomi [2]
   nøytralitet [1]
   OLG [1]
   oljeprisen [1]
   Olley & Pakes [1]
   Open economy [1]
   oppfølging [1]
   Oppfølging etter fødsel [1]
   Opportunity cost [1]
   oppstrømsmarkeder [1]
   Opsjon [1]
   Ouagadougou [2]
   Overlevelsesanalyse [1]
   Palliative care [1]
   panel [1]
   Partner Choice [2]
   partnervalg [1]
   pengepolitik [1]
   pensjonsreform [1]
   Performance feedback [1]
   Performance-based Compensation [1]
   PESTEL [1]
   Petroleumssektoren [1]
   Poverty [3]
   poverty dynamics [1]
   Poverty-efficient aid allocation [1]
   Preferences [1]
   Prestasjonslønn [1]
   Prices [1]
   Primærhelsetjenesten [1]
   prinsipal-agent modell [1]
   Prioritization [2]
   Prisbobler [1]
   Prisoner's Dilemma [1]
   Prisoner`s Dilemma [1]
   Prisoners' dilemma [1]
   prissamarbeid [1]
   Prissettelse [1]
   Prissykler [1]
   prisutvikling [1]
   Privat behandlingsforsikring [1]
   Private core [1]
   probit-regresjoner [1]
   Product groups [1]
   Productivity [1]
   productivity [1]
   Programming [1]
   propensity score matching [1]
   prosocial behavior [1]
   Proxy Demand [1]
   public goods [1]
   quantitative text analysis [1]
   RAINS-modellen [1]
   Randomized controlled trial [1]
   rang-rang helling [1]
   rangmobilitet [1]
   Reciprocity [1]
   reform analysis [1]
   regionale variasjonar [1]
   regioner [1]
   regresjonsanalyse [1]
   rehabiliteringspenger [1]
   reinnleggelser [1]
   relativ mobilitet [1]
   renter [1]
   ressurstilgang [1]
   resultatbasert bistand [1]
   Risiko [1]
   risiko [1]
   risikosøkende [1]
   RPP [1]
   Sales organizations [1]
   samarbeid [2]
   samarbeidsutfall [1]
   Samfunnsøkonomi [1]
   samfunnsøkonomisk analyse [1]
   samfunnsøkonomisk effekt [1]
   samfunnsøkonomisk velferd [1]
   Samhandlingsreformen [1]
   Sammensetningshypotesen [1]
   school choice [1]
   sektormobilitet [1]
   Seleksjon [1]
   seleksjon [1]
   selskapsskatt [1]
   senior [1]
   Severity [1]
   SHH [1]
   Sickness absence [2]
   signaliseringsteori [1]
   Simuleringsmodell [1]
   sjømatkonsum [1]
   sjømatprodusenter [1]
   skatt [2]
   Skattereformen 2006 [1]
   skattesystemet [1]
   skatteunndragelse [1]
   Skilsmisse [1]
   småbarnsmødre [1]
   Smith [1]
   social behavior [1]
   Social capital [1]
   Social Heuristics Hypothesis [1]
   Social heuristics hypothesis [1]
   social norms [2]
   social preferences [1]
   sosial ulikhet i helse [1]
   Sosialhjelp [1]
   sosialiseringsmønstre [1]
   special economic zones [1]
   Spesialisthelsetjenesten [2]
   Stability of preferences [1]
   standard økonomisk teori [1]
   STATA/IC [4]
   Statens netto kontantstrøm [1]
   stokastisk programmering [1]
   Strategy Method [1]
   Strukturell tilstandsavhengighet [1]
   strukturforandring [1]
   strukturkvoteordning [1]
   styringsrenten [1]
   stønadsmottaker [1]
   Sub-Saharan Africa [1]
   Subnational benchmarking [1]
   Subsidy [1]
   Suchanek [1]
   Supported employment [1]
   Survey [1]
   svart økonomi [1]
   Sykefravær [3]
   sykefravær [3]
   sykefraværsarbeid [1]
   sykehjem [1]
   Sykemelding [1]
   sysselsetting [1]
   tarai [1]
   Team incentives [1]
   Team-dynamics [1]
   termineringspriser [1]
   tertiærnæring [1]
   TFP [1]
   The Candle Problem [1]
   Tid [1]
   Tidligpensjon [1]
   tidsbegrenset uførestønad [1]
   tiltaksevaluering [1]
   Tippeliga [1]
   to-prosess teori [1]
   toalettartikler [1]
   tobit [1]
   Torkil Bårdsgjerde [1]
   torsk [1]
   Tosidig marked [1]
   trade agreements [1]
   Treatment [1]
   trust [1]
   trust game [1]
   TV-rettigheter [1]
   uformell økonomi [1]
   Uførepensjon [3]
   uføretrygd [1]
   Ulovlig samarbeid [1]
   UNECE [1]
   Unemployment [1]
   usikkerhet [1]
   Utbytteskatt [1]
   utbytteskatt [1]
   utdanning [4]
   utdanningsvalg [1]
   Utenforskap [1]
   utskrivningsklare pasienter [1]
   utslippsreduksjon [1]
   utslippsreduksjoner [1]
   utvikling [1]
   utviklingsøkonomi [1]
   valg [1]
   valg av partner [1]
   vekst [1]
   velferdsinnvandring [1]
   velferdsmodell [1]
   Velferdspolitikk [1]
   velferdstjenester [1]
   vertikale relasjoner [1]
   Vocational rehabilitation [1]
   Volatilitet [1]
   Waiting times [1]
   Weber [1]
   Williams [1]
   Worker absenteeism [1]
   yngre-eldre substitusjon [1]
   Youth [1]
   yrkesdeltakelse [1]
   yrkesinntekt [1]
   Yunus, Grameen [1]
   Zambia [1]
   økonometrisk metode [1]
   økonomisk vekst [1]