Now showing items 1-20 of 131

 • Afrika (Sør for Sahara)- verdens sorte får? En empirisk analyse av kredittrangeringer 

  Folly, Victoria Anastasia Ama (The University of Bergen, 2014-06-02)
  Formålet med denne masteroppgaven er å analysere hvilke faktorer som påvirker kredittrangeringer og hvordan rangeringene er for Afrika (Sør for Sahara) i forhold til andre regioner. Ifølge Haque, Mark og Mathieson ...
  Master thesis
 • Analyse av produktivitetsutvikling og bedriftsoverlevelse i fem norske industrier basert på mikrodata 

  Berg, Kjetil Hove (The University of Bergen, 2014-06-01)
  Denne avhandlingen analyserer utviklingen til total faktorproduktivitet (TFP) og om utviklingen i TFP har påvirkning på bedriftsoverlevelse. Utvalget består av fem norske industrier i tidsperioden 1996 til 2010, en periode ...
  Master thesis
 • Arbeidsinnvandring og sykefravær. Virkningen av EU-utvidelsen i 2004 

  Jordbakke, Guri Natalie (The University of Bergen, 2015-05-31)
  Norge opplevde fra 2004 en betydelig reduksjon i det totale sykefraværet, en reduksjon som ofte er sett i sammenheng med reformen om en styrket portvaktrolle i 2004. Men på samme tidspunkt skjer det også en endring som ...
  Master thesis
 • Arbeidsledighet og skilsmisse - en empirisk analyse 

  Svalestad, Stein (The University of Bergen, 2008-11-30)
  I denne oppgaven har jeg sett på om arbeidsledighet øker skilsmissesannsynligheten. For å redusere endogenitetsproblemet som kan eksistere som følge av at det gjerne ikke er tilfeldig hvem som blir arbeidsledige, brukes ...
  Master thesis
 • Arbeidsmarkedet og progresjon i videregående opplæring 

  Lillebø, Otto Sevaldson (The University of Bergen, 2014-08-29)
  Siden slutten av 2. verdenskrig har det vært en betydelig økning i antall personer som har fullført videregående opplæring og tatt høyere utdanning. Det synes å være konsensus blant politikere at fullføring av videregående ...
  Master thesis
 • Årsaker til sykefravær 

  Harung, Silvia Tatjana (The University of Bergen, 2010-09-01)
  Masteroppgaven er en kunnskapsstatus på årsaker til sykefravær. Oppgaven tar utgangspunkt i at sykefraværet har økt over tid, og er skrevet med det mål å redegjøre for ny forskningslitteratur som ser på årsaker til sykefravær. ...
  Master thesis
 • Bankers rolle i en økonomi og behovet for offentlige inngrep 

  Molland, Endre Brodahl (The University of Bergen, 2010-06-01)
  I denne oppgaven prøver jeg først å vise bankers rolle som et finansielt mellomledd i en økonomi og argumentere for eksistensgrunnlaget. Jeg forklarer hvordan asymmetrisk informasjon skaper markedssvikter som rettferdiggjør ...
  Master thesis
 • Bankers utlånspolitikk over konjunkturene - en analyse av optimalitet fra et foretaksøkonomisk synspunkt 

  Hærem, Eirik Fjellså (The University of Bergen, 2009-09-01)
  Det er velkjent at bankene fører en medsyklisk utlånspolitikk over konjunkturene, blant annet ved å redusere egenkapitalkravet til sine låntakere i en langvarig høykonjunktur, og stramme inn i nedgangstider. Dette er opplagt ...
  Master thesis
 • Banregulering og konkurranse. En teoretisk analyse 

  Høyheim, Gry (The University of Bergen, 2014-09-01)
  Denne oppgaven analyserer hvordan det at ulike banker står ovenfor ulike kapitalkrav påvirker konkurransen om norske boliglånskunder. Det fokuseres på forskjeller mellom standardmetodebanker og IRB-banker, og mellom norske ...
  Master thesis
 • Barnløse menn. En empirisk analyse 

  Gaarud, Jørgen Emil (The University of Bergen, 2014-08-31)
  Siden begynnelsen av 90-tallet har andelen barnløse menn i Norge økt jevnt, fra omtrent 14 % til omtrent 22 % ved siste måling i 2012. Samtidig har andelen barnløse kvinner holdt seg nokså stabil. Et økende gap mellom ...
  Master thesis
 • Barns betydning for inntektsforskjellen mellom kvinner og menn over livsløpet: en empirisk analyse 

  Skjøstad, Othilde (The University of Bergen, 2014-06-02)
  I perioden mellom 1967 og 2010 har det norske samfunnet endret seg på en måte som kan tilsi at det å få barn ikke burde påvirke inntektsforskjellen mellom kvinner og menn. Kvinners økonomiske rolle har endret seg, farsrollen ...
  Master thesis
 • Behandlingsforsikring og etterspørsel etter helsetjenester 

  Veberg, Jens Thomas (The University of Bergen, 2009-10-22)
  Denne masteroppgaven innledes med å presentere den norske helsetjenesten, dens organisering og hvilke rettigheter pasienter har i tilknytning til bruk av helsetjenesten. Videre gjøres det rede for det private markedet for ...
  Master thesis
 • Behandlingslinjer - et verktøy for standardisering, styring og utvikling av pasientforløp 

  Helljesen, Gro Sævil (The University of Bergen, 2007)
  Master thesis
 • Bergensprosjektet: "Tilbake på jobb" - Helse, nytte og livskvalitet 

  Gjelsvik, Roar (The University of Bergen, 2003)
  Master thesis
 • Betalingskortsystem og formidlingsgebyr 

  Hess, Eirik Lothe (The University of Bergen, 2010-05-15)
  Et betalingskortmarked er tosidig. Tosidige markeder skiller seg fra vanlige markeder, blant annet ved at det må eksistere simultan etterspørsel fra agenter i to uavhengige brukergrupper for at en transaksjon skal finne ...
  Master thesis
 • Boble i boligmarkedet? 

  Aure, Ann Kristin (The University of Bergen, 2012-06-12)
  I denne utredningen ønsker jeg å få klarhet i hvordan boligmarkedet fungerer, og ut fra det undersøke om det er grunn til å si at vi har en boble i det norske boligmarkedet. I første del av utredningen presenterer jeg ...
  Master thesis
 • Bønders tilpasning i arbeidsmarkedet 

  Holgersen, Lars Petter (The University of Bergen, 2000)
  Målet med oppgaven er å finne faktorer som påvirker bønders valg i arbeidsmarkedet, dvs. skal han drive som fulltidsbonde, deltidsbonde eller slutte som bonde. Analysen ble gjennomført ved hjelp av økonometrisk metode, og ...
  Master thesis
 • Choosing a cellmate in the prisoner's dilemma. An experimental study 

  Strømland, Eirik André (The University of Bergen, 2014-09-01)
  This thesis investigates cooperative behavior in a repeated Prisoner's Dilemma using experimental methods. In the experiment, we allow subjects to form voluntary partnerships by mutual choice, and to communicate through a ...
  Master thesis
 • De baltiske staters valg av valutakursregimer 

  Sjursen, Helge (The University of Bergen, 2006)
  Hensikten med denne oppgaven er å beskrive en del sentrale problemstillinger i forbindelse med at enkelte sentral- og østeuropeiske land (CEEC) skulle gjennomgå en overgang fra planøkonomi til markedsøkonomi (transition ...
  Master thesis
 • Den samfunnsøkonomiske effekten av markedsføring - anvendt i den norske kosmetikk- og toalettartikkel bransjen 

  Visic, Aida (The University of Bergen, 2009-06-02)
  I denne oppgaven utdypes aktiviteten markedsføring og dens betydning som en konkurransevariabel.Den norske kosmetikk- og toalettartikkelbransjen er anvendt som et eksempel på en bransje som aktivt bruker ulike markedsfør ...
  Master thesis