Now showing items 1-2 of 2

  • Arbeidsavklaringspenger. En sammenligning med tidligere ordninger 

   Larsson, Gunnar (The University of Bergen, 2017-06-23)
   I 2010 ble stønadsordningene yrkesrettet attføring, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad erstattet av én ytelse, kalt arbeidsavklaringspenger. Målet med denne masteroppgaven er å undersøke om omleggingen ...
   Master thesis
  • Er bustadprisane påverka av oljeprisen? Ein empirisk analyse 

   Årskaug, Diana Kloczek (The University of Bergen, 2016-02-22)
   Bustadprisane i Noreg har sidan 1990-talet vore prega av ein sterk vekst, samstundes som oljeprisen har dobla seg. Det gjer det interessant å undersøkje om oljeprisen påverkar dei norske bustadprisane, spesielt no som ...
   Master thesis