Show simple item record

dc.contributor.authorBotkiewicz, Maria
dc.date.accessioned2019-07-02T01:15:02Z
dc.date.available2019-07-02T01:15:02Z
dc.date.issued2019-07-02
dc.date.submitted2019-07-01T22:00:03Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/20525
dc.descriptionRevised version: some spelling errors corrected.
dc.description.abstractMobbing i barnehagen er et fenomen som har fått stadig større fokus både nasjonalt og internasjonalt. I Norge har nyere politiske og barnehagefaglige føringer særlig vektlagt barnehageansatte sin rolle i arbeidet med forebygging av mobbing. Tidligere forskning finner at barnehagebarn er i stand til å mobbe og at mobbing forekommer i barnehagen. Samtidig finner man at en del av barnehagepersonalet fortsatt er i tvil om små barn kan mobbe andre. Det har derfor vært indikert at barnehageansatte ikke tar mobbing på alvor. Målet med studien er å belyse hvordan barnehageansatte forstår mobbing i lys av egen erfaring med samhandling mellom små barn. Den søker å finne hvordan mobbebegrepet kan ses i relasjon til andre begreper de ansatte bruker i sin dagligtale, og om de ser mobbebegrepet som relevant å bruke i barnehagekonteksten. Studien har en kvalitativ tilnærming, med semi-strukturerte intervju som metode. Utvalget består av syv barnehageansatte fra fire kommunale barnehager. Mens de fleste deltakere mener mobbing foregår i barnehagen, er andre skeptiske, særlig når det gjelder de minste barna. Samtidig uttrykker det store flertallet av deltakerne at mobbebegrepet er problematisk å bruke i barnehagekonteksten og at de sjelden bruker det. Slik avdekker analysen et skille mellom holdning til mobbing som fenomen og til mobbing som begrep. Selv om ansatte mener de har liten grad av formell kunnskap om mobbing, viser deres beskrivelser av eget arbeid med konflikter mellom barn, at de likevel håndterer og har tillit til egen kunnskap i arbeidet. Dette viser betydningen av kunnskap som utvikles ut ifra erfaring og øving i praksisfellesskap. Studien viser slik at ansattes skepsis mot å bruke mobbe-begrepet ikke nødvendigvis bør sees på som manglende kunnskap om fenomenet mobbing eller manglende vilje til ta utfordrende atferd mellom barn på alvor. For å åpne opp for nye forståelser av de barnehageansatte sine holdninger til mobbing som fenomen og begrep, vektlegger studien barndomssosiologiske tilnærminger til konflikter i samhandling mellom små barn. Videre brukes teorier om hvordan begreper, som mobbing, kan forstås som metaforer for grunnleggende verdier. Studien trekker også på teorier som gjør det mulig å belyse forholdet mellom evidensbasert og erfaringsbasert kunnskap, og hvordan dette kan påvirke hvordan mobbing blir forstått.en_US
dc.description.abstractIn recent years, bullying in kindergarten has gained greater focus both nationally and internationally. In Norway, newer political initiatives and regulations have led to increased attention on the role of the kindergarten staff in preventing bullying. Prior research finds that bullying occurs in kindergarten. Still, one finds that kindergarten teachers doubt whether young children can bully and it has been argued that kindergarten staff does not take bullying seriously. The aim of the study is to investigate how kindergarten staff understands bullying in light of their own experiences with interaction between small children. The study explores the concept of bullying in relation to other concepts used by the participants in their daily work with conflicts, and whether they find the concept relevant to use in kindergarten. Applying a qualitative approach, semi-structured interviews has been conducted with seven participants from four kindergartens within a municipality. While most participants believe that bullying occurs in kindergarten, some are skeptical, especially regarding the youngest children. At the same time, the majority of participants express that the term bullying is problematic to use in kindergartens and that the rarely use it. Thus, the analysis reveals a distinction between attitudes to bulling as a phenomenon and bullying as a term. Although participants express that they have limited formal knowledge about bullying, their descriptions of their work with conflicts between children demonstrate that they have the capacity to act and confidence in their own capability. This shows the importance of knowledge developed from experience and practice. The study indicates that participant’s skepticism towards the term bullying not necessarily can be viewed as lack of knowledge about the phenomenon or unwillingness to act on such behavior. To open up for new understandings of the kindergarten staff’s attitudes towards bullying as a phenomenon and term, the study emphasizes perspectives from childhood research on conflicts between young children. The study also uses theories which can show how terms like bullying can be understood as metaphors, expressing fundamental values. The study also draws on theories that make it possible to shed light on the relationship between evidence-based and experience-based knowledge in kindergarten, and how knowledge about bullying can be understood in relation to these.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjectmobbebegrepet
dc.subjectbarnehageansatte
dc.subjecterfaringsbasert kunnskap
dc.subjectmobbing
dc.titleMobbing som fenomen og begrep: en undersøkelse av barnehageansatte sine erfaringer
dc.title.alternativeBullying as a phenomenon and term: a study of kindergarten staff's experiences
dc.typeMaster thesis
dc.subject.nus724112
dc.date.updated2019-07-01T22:00:03Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
fs.subjectcodePED395
fs.unitcode17-42-0
dc.description.degreeMasteroppgave i pedagogikk
dc.description.localcodePED395
dc.description.localcodeMAPS-PED


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record