Show simple item record

dc.contributor.authorVuilliomenet, Siv
dc.date.accessioned2019-08-20T07:19:18Z
dc.date.available2019-08-20T07:19:18Z
dc.date.issued2018-12-12
dc.date.submitted2018-12-11T23:00:09Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/20692
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en integrert litteraturgjennomgang av musikkterapeutisk litteratur som omhandler musikkterapi og forebygging i grunnskolen. Forskningsspørsmålet er: Hva sier litteratur mellom(fra) 2008-2018 om forebyggende arbeid med musikkterapi med barn i grunnskolen (6-16 år)? Underproblemstillingen retter fokuset mot hvilket fokus den musikkterapeutiske litteraturen har hatt i forskningen frem til nå. Oppgaven begrenser seg, som det kommer frem av forskningsspørsmålet, til litteratur som har blitt publisert i løpet av de siste ti årene. Målet med studien er å få en bredere forståelse for hvilke forebyggende tiltak som allerede finnes i grunnskolen, og hva som kan være musikkterapien sitt tilskudd til dette. I teoridelen trekkes viktigere teoretiske perspektiver frem for definisjon av begrep men også belysning av fokusområde i oppgaven. Videre analyserer og drøfter jeg ulike fokusområder som kommer frem av resultatet i denne masteroppgaven. Disse fokusområdene blir gjennom en konstruktivistisk analyse av resultatdelen sett i lys av humanistiske, ressursorienterte, relasjonelle og teorier fra pedagogikken for å få frem nyanser i analyse og diskusjonsdel. Det kommer frem av resultatdelen at det finnes lite musikkterapeutisk forskning på forebyggende tiltak i grunnskolen, samtidig som analyse og diskusjonsdelen viser til et behov for flere tiltak ved tidlig innsats. Musikkterapeutisk forskning som allerede finnes, og som jeg vil presentere senere i oppgaven, baserer seg i hovedsak på sekundærforebyggende tiltak der målet er å henholdsvis stanse sykdomsutviklingen og bedre negative symptom. Studien konkluderer med et behov for mer forskning på området, for i nesteomgang skape en ny arena for musikkterapeutisk praksis.eng
dc.description.abstractThis master thesis is based upon an integrated literature review of music therapeutic literature and prevention in elementary school. The research question is: What does literature between 2008-2018 say regarding preventive work with music therapy with children in primary school (6-16 years)? I will try to find out what focus music therapeutic literature has had on research until now. The task, as stated by the research question, is limited to literature that has been published in the last ten years. The aim of this study is to get a broader understanding of what preventive measures already exist in elementary school, and what may be the contribution of music therapy. Furthermore, I will analyze and discuss different focus areas that emerge from the results of this Master Thesis. These focus areas, through a constructivist analysis of the results, are seen in the light of a humanistic and resource-oriented view in addition to theories from pedagogy, to bring out nuances in the analysis and discussion. It appears from the results that there has been little music therapy research on preventive measures in elementary school. The analysis and discussion section indicate a need for more early intervention efforts. The Music therapeutic research that already exists, and that I will present later on, is mainly based on secondary prevention measures, whose goal is to stop disease from developing. The study concludes with a need for more research in the field, to create a new arena for music therapeutic practice.eng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectlitteraturstudieeng
dc.subjectmusikkterapieng
dc.subjectforebyggingeng
dc.titleForebyggende arbeid i skolen. En integrert litteraturstudie om forebyggende arbeid ved bruk av musikkterapi med barn og i grunnskoleneng
dc.title.alternativePrevention in schoolseng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMasteroppgave i musikkterapieng
dc.type.courseMUTP350eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus715136eng
dc.date.updated2018-12-11T23:00:09Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
bora.peerreviewedNot peer reviewedeng
fs.gradepass
fs.unitcode18-30-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record