Show simple item record

dc.contributor.authorAustnes, Anna Marøy
dc.date.accessioned2020-03-07T03:44:09Z
dc.date.available2020-03-07T03:44:09Z
dc.date.issued2020-03-07
dc.date.submitted2020-03-06T23:00:07Z
dc.identifier
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/21457
dc.description
dc.descriptionRevised version: appendices removed
dc.description.abstractEngelsk er i dag rekna som eit globalt språk som brukast i store delar av verda. Difor er det naturleg at det er fokus på kommunikasjon i engelskfaget i skulen (Utdanningsdirektoratet 2013). I denne oppgåva ser eg på munnleg kommunikasjon, der målet er å undersøke ulike variablar som kan påverke elevane sitt val om å delta munnleg på engelsk i klasserommet. Dei variablane som vil bli undersøkt er klasseromsaktivitetar (pararbeid, gruppearbeid eller klassediskusjonar). I denne variabelen vil også påverknaden av tema og samtalepartnarar bli undersøkt. Vidare ser eg på påverknaden av å oppleve nervøsitet/engstelse for å snakke engelsk, bruken av norsk i klasserommet, og til slutt, elevane si oppfatning av eiga evne til å snakke engelsk. Både den generelle påverknaden av variablane vart undersøkt i tillegg til om påverknaden av variablane endra seg i dei ulike klasseromsaktivitetane. Undersøkingane blei gjennomført i ein vidaregåande skule i to ulike klasser. Det blei samla inn både kvalitative og kvantitative data frå klasseromsobservasjon, spørjeskjema og individuelle intervju. Resultata viste at elevane foretrakk å arbeide i par eller grupper framfor å delta i klassediskusjonar. I tillegg var dei mest komfortabel med å kommunisere med vener framfor kjenningar i klasserommet. Temaet påverka også elevane i ulik grad der enkle og kjente tema ofte var føretrekt framfor vanskelege tema. Fleirtalet av elevane opplevde ikkje meir nervøsitet i engelskfaget enn i andre fag. Likevel var det også elevar som opplevde nervøsitet. Bruken av norsk viser at elevane er påverka av kva slags språk læraren og medelevane vel å bruke i tillegg til å vere knytt til bestemte kontekstar. For enkelte elevar blir også bruken av norsk påverka av at det ikkje alltid opplevast som naturleg å bruke engelsk i klasserommet. Fleirtalet av elevane har trua på si eiga evne til å snakke engelsk i klasserommet. Likevel var det også fleire elevar som blir påverka negativt. Fleire trudde også at læraren ikkje hadde same oppfatninga av evnene deira til å snakke engelsk som dei sjølve. Påverknaden av variablane endra seg også i forhold til om elevane deltok i pararbeid, gruppearbeid og klassediskusjonar, og i forhold til temaet og samtalepartnarane. Prosjektet konkluderte med at elevane si munnlege deltaking vart påverka av dei ulike variablane, og at faktorar som påverkar munnleg deltaking i engelsk-klasserommet burde bli forska meir på i ein norsk kontekst. Det er viktig å vite korleis ein som lærar skal legge til rette for munnleg aktivitet og utvikling på ein måte som er komfortabelt for elevane.
dc.language.isoeng
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.rights.uri
dc.subject
dc.titleOral participation in the EFL classroom: A study of variables that might affect students’ oral participation in the Norwegian upper-secondary EFL classroom
dc.typeMaster thesis
dc.type.degreeEngelsk mastergradsoppgåve
dc.type.courseENG350
dc.subject.archivecodeMastergrad
dc.subject.nus711124
dc.type.programMAHF-ENG
dc.type.programMAHF-LÆFR
dc.date.updated2020-03-06T23:00:07Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
bora.peerreviewedNot peer reviewed
fs.gradepass
fs.unitcode11-20-0
dc.contributor.orcid


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record