Show simple item record

dc.contributor.authorWadel, Carl Catoeng
dc.date.accessioned2008-10-07T11:56:41Z
dc.date.available2008-10-07T11:56:41Z
dc.date.copyright2007eng
dc.date.issued2007-12-06eng
dc.identifier.isbn978-82-308-0043-8 (print version)eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/2787
dc.description.abstractGjennom å rette søkelyset mot arbeidsrelatert medarbeidersamhandling i en konkret organisasjon har denne studien som mål å gi et bidrag til vår forståelse av hvordan arbeidsorganisasjoner fungerer. Studien belyser aspekter ved medarbeideres samhandling og ledelse som har vært lite fremhevet og vektlagt i organisasjons- og ledelseslitteraturen. Studien er basert på et etnografisk feltarbeid i Oljedirektoratet (OD) i perioden 2001-2003. Interessen for OD hadde sin bakgrunn i en omorganisering som ble gjennomført i 2001 der OD fikk en ny organisasjonsstruktur basert på selvstyrte, tverrfaglige lag. Jeg ønsket å se nærmere på betydningen av denne organisasjonsendringen for organiseringen og ledelsen av arbeidet. Den nye organisasjonsformen stilte medarbeiderne overfor nye krav og innebar endringer i det å være medarbeider i organisasjonen. Gjennom feltarbeidet ble det klart at sentrale endringer knyttet seg til at medarbeiderne måtte ta flere arbeidsrelaterte initiativ overfor hverandre og inngå i posisjoner der de måtte utøve ledelse overfor hverandre. Medarbeiderne ble også stilt overfor større krav med hensyn til å kunne administrere og lede seg selv i arbeidssammenheng. Organisasjonsendringen fikk dermed betydning for den uformelle samhandlingen mellom medarbeiderne og medførte endringer i medarbeidernes rettigheter og plikter overfor hverandre. Avhandlingen omfatter tre empirisk baserte artikler. Disse tar for seg den uformelle arbeidsrelaterte samhandlingen som fant sted mellom medarbeidere i OD og endringer i medarbeiderrollen knyttet til ledelse. Studien synliggjør den uformelle arbeidssamhandlingen som finner sted mellom medarbeidere også i tilknytning til individuelt arbeid og viser at denne samhandlingen er mer variert enn det som er fremkommet i tidligere studier. Dermed bidrar studien til å øke vår forståelse for betydningen av den uformelle arbeidssamhandlingen for organisasjoners fungering. Ved å konkretisere medarbeidersamhandlingen bidrar studien til å supplere teorier om uformelle praksisfellesskap. Et annet sentralt funn knytter seg til at medarbeiderne i økende grad må utøve ledelse overfor hverandre og at lagorganiseringen bidrar til å formalisere slik medarbeiderledelse. Studien viser at den ledelsen medarbeiderne måtte utføre overfor hverandre skapte utfordringer og dilemmaer i medarbeidersamhandlingen som slo ut i subtile og skjulte måter å lede på. Studien utfordrer tradisjonelle forståelser av ledelse og bidrar til forståelsen av ledelse som en samhandlingsprosess. Studien viser også at selvledelse ikke bare handler om å lede seg selv for seg selv, men om å lede seg selv i forhold til andre. Den får fram aspekter ved den selvledelsen medarbeiderne i OD måtte utøve i arbeidssamhandling med hverandre. Den viser at slike samhandlingssituasjoner ikke bare krevde individuelle ferdigheter men også relasjonelle selvledelsesferdigheter. Ved å tydeliggjøre de interaksjonelle aspektene ved selvledelse bidrar studien til å supplere eksisterende teorier om selvledelse. Generelt belyser studien utviklingen mot mer medarbeiderdrevne organisasjonsformer i arbeidslivet der organisasjonens fungering blir mer avhengig av medarbeidernes samhandling og ledelse. Gjennom å utvikle begrepene uformell arbeidsrelatert medarbeidersamhandling, medarbeiderledelse og selvledelse i medarbeidersamhandling gir studien et bidrag til videre forskning på medarbeidersamhandling og medarbeideres ledelse.no
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.relation.haspartPaper I: Carl Cato Wadel, Uformell arbeidsrelatert medarbeidersamhandling Hvordan medarbeidere gjør bruk av hverandre i utførelsen av sitt arbeid. Preprint. Copyright 2007 Carl Cato Wadel.eng
dc.relation.haspartPaper II: Carl Cato Wadel, Når medarbeidere må lede hverandre - organisasjonsendring mot mer medarbeiderledelse. Preprint. Copyright 2007 Carl Cato Wadel.eng
dc.relation.haspartPaper III: Sosiologi i dag 36(1), Carl Cato Wadel, Om å lede seg selv sammen med andre. Selvledelse i medarbeidersamhandling, pp. 59-77. Copyright 2006 Novus.eng
dc.titleMedarbeidersamhandling og medarbeiderledelse i en lagbasert organisasjonnob
dc.typeDoctoral thesiseng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Organisasjonspsykologi: 268nob
dc.licenceThe work can be used, that is be referred to, linked to, cited from, printed and downloaded, within the frames of Act No. 2 of 12 May 1961 Relating to copyright in literary, scientific and artistic works, etc., with subsequent amendments.en
dc.rights.holderCarl Cato Wadeleng


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record