Show simple item record

dc.contributor.authorWadel, Carl Cato
dc.date.accessioned2008-10-07T11:56:41Z
dc.date.available2008-10-07T11:56:41Z
dc.date.copyright2007eng
dc.date.issued2007-12-06eng
dc.identifier.isbn978-82-308-0043-8 (print version)eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/2787
dc.description.abstractGjennom å rette søkelyset mot arbeidsrelatert medarbeidersamhandling i en konkret organisasjon har denne studien som mål å gi et bidrag til vår forståelse av hvordan arbeidsorganisasjoner fungerer. Studien belyser aspekter ved medarbeideres samhandling og ledelse som har vært lite fremhevet og vektlagt i organisasjons- og ledelseslitteraturen. Studien er basert på et etnografisk feltarbeid i Oljedirektoratet (OD) i perioden 2001-2003. Interessen for OD hadde sin bakgrunn i en omorganisering som ble gjennomført i 2001 der OD fikk en ny organisasjonsstruktur basert på selvstyrte, tverrfaglige lag. Jeg ønsket å se nærmere på betydningen av denne organisasjonsendringen for organiseringen og ledelsen av arbeidet. Den nye organisasjonsformen stilte medarbeiderne overfor nye krav og innebar endringer i det å være medarbeider i organisasjonen. Gjennom feltarbeidet ble det klart at sentrale endringer knyttet seg til at medarbeiderne måtte ta flere arbeidsrelaterte initiativ overfor hverandre og inngå i posisjoner der de måtte utøve ledelse overfor hverandre. Medarbeiderne ble også stilt overfor større krav med hensyn til å kunne administrere og lede seg selv i arbeidssammenheng. Organisasjonsendringen fikk dermed betydning for den uformelle samhandlingen mellom medarbeiderne og medførte endringer i medarbeidernes rettigheter og plikter overfor hverandre. Avhandlingen omfatter tre empirisk baserte artikler. Disse tar for seg den uformelle arbeidsrelaterte samhandlingen som fant sted mellom medarbeidere i OD og endringer i medarbeiderrollen knyttet til ledelse. Studien synliggjør den uformelle arbeidssamhandlingen som finner sted mellom medarbeidere også i tilknytning til individuelt arbeid og viser at denne samhandlingen er mer variert enn det som er fremkommet i tidligere studier. Dermed bidrar studien til å øke vår forståelse for betydningen av den uformelle arbeidssamhandlingen for organisasjoners fungering. Ved å konkretisere medarbeidersamhandlingen bidrar studien til å supplere teorier om uformelle praksisfellesskap. Et annet sentralt funn knytter seg til at medarbeiderne i økende grad må utøve ledelse overfor hverandre og at lagorganiseringen bidrar til å formalisere slik medarbeiderledelse. Studien viser at den ledelsen medarbeiderne måtte utføre overfor hverandre skapte utfordringer og dilemmaer i medarbeidersamhandlingen som slo ut i subtile og skjulte måter å lede på. Studien utfordrer tradisjonelle forståelser av ledelse og bidrar til forståelsen av ledelse som en samhandlingsprosess. Studien viser også at selvledelse ikke bare handler om å lede seg selv for seg selv, men om å lede seg selv i forhold til andre. Den får fram aspekter ved den selvledelsen medarbeiderne i OD måtte utøve i arbeidssamhandling med hverandre. Den viser at slike samhandlingssituasjoner ikke bare krevde individuelle ferdigheter men også relasjonelle selvledelsesferdigheter. Ved å tydeliggjøre de interaksjonelle aspektene ved selvledelse bidrar studien til å supplere eksisterende teorier om selvledelse. Generelt belyser studien utviklingen mot mer medarbeiderdrevne organisasjonsformer i arbeidslivet der organisasjonens fungering blir mer avhengig av medarbeidernes samhandling og ledelse. Gjennom å utvikle begrepene uformell arbeidsrelatert medarbeidersamhandling, medarbeiderledelse og selvledelse i medarbeidersamhandling gir studien et bidrag til videre forskning på medarbeidersamhandling og medarbeideres ledelse.no_NO
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.relation.haspartPaper I: Carl Cato Wadel, Uformell arbeidsrelatert medarbeidersamhandling Hvordan medarbeidere gjør bruk av hverandre i utførelsen av sitt arbeid. Preprint. Copyright 2007 Carl Cato Wadel.eng
dc.relation.haspartPaper II: Carl Cato Wadel, Når medarbeidere må lede hverandre - organisasjonsendring mot mer medarbeiderledelse. Preprint. Copyright 2007 Carl Cato Wadel.eng
dc.relation.haspartPaper III: Sosiologi i dag 36(1), Carl Cato Wadel, Om å lede seg selv sammen med andre. Selvledelse i medarbeidersamhandling, pp. 59-77. Copyright 2006 Novus.eng
dc.titleMedarbeidersamhandling og medarbeiderledelse i en lagbasert organisasjonnob
dc.typeDoctoral thesis
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Organisasjonspsykologi: 268nob
dc.rights.holderCarl Cato Wadeleng


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record