Show simple item record

dc.contributor.authorIlnicka, Agnieszkaeng
dc.date.accessioned2009-08-31T14:36:35Z
dc.date.available2009-08-31T14:36:35Z
dc.date.issued2009-04-27eng
dc.date.submitted2009-04-27eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/3424
dc.description.abstractLogger kan grupperes etter hvilke ønskede reservoarparametrene disse registrerer. Loggemetoder undersøkt i denne oppgaven kan deles inn i tre kategorier: o Litologiske logger: Gammaloggen o Porøsitetslogger: Tetthetsloggen (gamma-gamma logg) og nøytronlogg o Metningslogger: Resistivitetslogg NMRL står for Nuclear Magnetic Resonance Log og er en såkalt "ikke-konvensjonell" loggemetode. Denne loggen er uavhengig av litologien og bergartsegenskapene. NMRL gir mulighet til å måle viktige petrofysiske parametre som porøsitet og metning, samt kan denne gi en estimering av permeabiliteten. Utgangspunktet for oppgaven er en analyse av loggedata for en av brønnene på Trollfeltet utført av Arve K. Thorsen og Tor Eiane (ref. 1). Målet med oppgaven er å sammenligne NMRL-data med konvensjonelle loggedata. Arbeidet til Thorsen og Eiane viste flere ulikheter mellom resultatene fra de to loggemetodene både i vannmetnings- og porøsitetsbestemmelser. Glimmerrik M-sand og kalsittsementert sandstein er hovedårsaker til ulike estimeringer av porøsitet og vannmetning ved hjelp resistivitetsmålinger og NMR-målinger. Følgelig vil måledata fra de konvensjonelle logger brukt til beregninger av porøsitet og vannmetning, bli sammenlignet med NMRL målte data. Parametrene anvendt i Archies ligning som metningsindeksen, n og sementeringsfaktoren, m vil bli variert og resultatene undersøkt. Resultatene viser at porøsitetsresultatene bestemt av tetthetsloggen og NMR stemmer godt overens for alle tre brønner. Noen unntak er observert ved litologi med høyere innhold av glimmermineralene og kalsittsementert sandstein, som trolig er resultatet av endringer i tettheten til matriks eller fluidet til stede i bergarten. Vannmetningen beregnet ved hjelp av Archies ligning er lavere enn NMR-estimerte vannmetningen for alle tre brønner. Archies og NMRL vannmetningskurver for hver enkel brønn viser også at de har samme form. Dette gir grunnlag for å argumentere at det forekommer et systematisk avvik mellom de to metningsbestemmelsesmetoder. Avviket er en konsekvens av en eller flere av de følgende faktorer; ulik undersøkelsesdybde for begge målesondene, høyt innhold av glimmermineraler, bestemmelsen av hydrokarbonmetnignen vha NMRL og bestemmelsen av verdiene til parametre brukt i Archies ligning. På grunn av parametrenes indirekte avhengighet av litologi og vannmetning, vil usikkerheten tilknyttet valget av parameterens verdier utgjøre relativt store endringer ved estimering av vannmetningen. Resultatene funnet ved tilpasning av Archies metningskurve til NMR-metningskurven, viser at det kan være hensiktsmessig å kunne benytte seg av en forskjellig verdi for metningseksponenten for brønner boret i sandstein med høyt glimmerinnhold enn standardverdien n = 2.1. Det samme gjelder sementeringsfaktoren for denne typen sand som viser seg til å være mye høyere enn standardverdien m =1.97. NMR loggen er litologi uavhengig, men kan benyttes til enkel litologi evaluering som en alternativ litologisk logg. Den kan dessuten hjelpe til å løse litologiske tvetydighetsproblemer som oppstår ved konvensjonell loggevaluering. NMRL data kan brukes til bestemmelse av parametrene som n og m når a er kjent. Den beste parameter estimeringen kan oppnås hvis dataene kan korreleres og sjekkes med kjerneanalyseinformasjon. Resultatene viser hvor viktig det er å bestemme korrekte verdier for parametrene n og m....no
dc.format.extent1550303 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectNMRLeng
dc.subjectLoggingeng
dc.titleEn sammenligning av NMRL-data og konvensjonelle loggemetoder fra Trollfeltetnob
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMaster i Petroleumsteknologi - Reservoarfysikknob
dc.type.coursePETRRESFYSeng
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Berg? og petroleumsfag: 510::Petroleumsteknologi: 512nob
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus759906eng
dc.type.programMAMN-PETFYeng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record