Show simple item record

dc.contributor.authorFimreite, Anne Liseeng
dc.date.accessioned2010-11-01T12:42:58Z
dc.date.available2010-11-01T12:42:58Z
dc.date.issued2008-12eng
dc.identifier.issn1503-0946 (print ISSN)eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/4299
dc.descriptionDette notatet er en av tre dokumentasjonsrapporter fra Modul 1: Velferdsmodell, styringssystem og NAV innenfor evalueringen av NAV-reformen. De tre rapportene tar samlet opp prosessen fra stortinget anmodet om en felles velferdsetat i desember 2001 fram til NAV nå ved utgangen av 2008 er i ferd med å etableres og iverksettes over det ganske land. Den første rapporten En felles etat – en analyse av prosessen som ledet fram til opprettelsen av ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) er forfattet av Tom Christensen. I rapporten sees det nærmere på politiske og administrative prosesser på sentralt hold i den angitte periode. Den andre rapporten NAV i støpeskjeen – en analyse av interimfasen 2005-2006 er forfattet av Jostein Askim. Rapporten ser særlig på NAVinterim og hvordan denne organisatoriske løsningen har fungert. Denne tredje rapporten Mission impossible made possible? Tenkning og argumentasjon bak partnerskapet mellom stat og kommune i NAV er forfattet av Anne Lise Fimreite. Temaet i denne rapportens er håndteringen av oppgavefordelingen mellom stat og kommune i NAV. Rapporten ser på tenkning og bevissthet rundt temaet i alle deler av prosessen fra anmodningen om en samordnet etat via SATS og etableringen av NAV til iverksettingen. Så vel politiske som administrative sider ved prosessen er dekket. I og med at de tre rapportene dekker den samme prosessen er de i noen grad overlappende. Overlappet er forsøkt minimert gjennom aktiv kryssreferering mellom dem. Det betyr at i noen tilfeller kan enkelte sider ved prosessen kun bli overflatisk referert, men da med henvisning til hvor mer informasjon kan finnes i en eller i begge de to andre rapportene. Selv om det som står i dette notatet fullt og helt er forfatterens ansvar, har flere personer kommet med nyttige innspill til arbeidet. Jostein Askim, Tom Christensen, Petter Lodden, Per Lægreid, Tommy Tranvik og Per Selle skal alle takkes i så henseende. Det samme skal kontaktpersoner i AID og deltakerne på forskningsseminaret Flernivåstyring og politisk organisering ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap våren 2008 som har kommentert en tidlig versjon av notatet.en
dc.description.abstractThis working-paper addresses the partnership between central and local government in the Welfare and Employment administration in Norway. The mandatory partnership regulating the collaboration between the government levels in this field is something completely new in the Norwegian administrative system. Formative ideas crucial for the development of this partnership are highlighted in the paper. The way the division of labour between central and local government is solve in NAV from the Parliament in 2001 asked for a joint-up-service in the field of welfare and employment until NAV now is about to be implemented is discussed by using the concept local government ideology (‘kommunesyn’). This concept refers to the perception of the role of local government towards citizens but also towards superior government levels. The impact of such a partnership as the one introduced in NAV on the dynamic relationship between central and local government in the development of the Norwegian welfare model is also discussed.en
dc.description.abstractTema i dette notatet er partnerskapet mellom stat og kommune i NAV. Det lovpålagte partnerskapet som regulerer samarbeidet mellom forvaltningsnivåene her er en ny organisasjonsform i det norske forvaltningssystemet. Notatet legger derfor vekt på å se nærmere på hvilken tenkning om stat–kommune-relasjonen som ligger til grunn for at partnerskapet ble utviklet. Ved hjelp av begrepet kommunesyn – oppfatninger av hvilke rolle kommunene skal spille i forhold til egne innbyggere, men òg i forhold til overordnet forvaltningsnivå – blir håndteringen av arbeidsdelingen mellom stat og kommune innenfor «NAV-feltet» kartlagt, fra stortinget anmodet om en felles velferdsetat i 2001 og fram til den påbegynte iverksetting i 2008. Hva et slikt partnerskap mellom stat og kommune i velferdsforvaltningen kan ha å si for det dynamiske samspillet mellom forvaltningsnivåene som har vært så viktig i utviklingen av den norske velferdsstaten, blir også viet oppmerksomhet i notatet.en
dc.language.isonobeng
dc.publisherStein Rokkan Centre for Social Studieseng
dc.relation.ispartofseriesWorking Paperen
dc.relation.ispartofseries14-2008en
dc.titleMission impossible made possible? –Tenkning og argumentasjon bak partnerskapet mellom stat og kommune i NAVeng
dc.typeWorking papereng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nob
dc.rights.holderCopyright Stein Rokkan Centre for Social Studies. All rights reserved


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record