Show simple item record

dc.contributor.authorØvrebø, Olav Anderseng
dc.date.accessioned2011-01-10T15:43:16Z
dc.date.available2011-01-10T15:43:16Z
dc.date.issued2010-01-12eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/4431
dc.description.abstractThe public sector collects and generates vast amounts of data. In recent years the interest in re-using public, non-personal data has been increasing among citizens, groups and companies outside the public sector. The media, civil society groups, businesses and private citizens can use public data as "raw material" to create new services, new insight and economic value. Efficient re-use of public data requires that public sector agencies inform about their data sources and make data available in relevant formats. Practice varies strongly between Norwegian public sector agencies in different subject areas and across administrative levels (state/regional/local), this fact finding project from August to December 2009 has revealed. Some agencies offer detailed information about their data sources and have made data available for download. However, a major part of the agencies assessed offer insufficient or no information about data sources on the homepage of their websites. Here a fundamental requirement for the re-use of data is missing. The impression of varying interest and unused potential is amplified by the results of a survey among state agencies. Two thirds of respondents say their agency possesses data with potential for re-use that is not utilized today. The survey on the other hand suggests that the subject of open data is on the agenda in many agencies; more than six out of ten say they plan to make more data available for re-use during the coming year. The survey shows that increased costs and the concern that external groups will misunderstand the data and misinform the public are cited as the two greatest obstacles against more data being made available. In addition, interviews with public sector agency employees suggest that the topic of making data available is new to some agencies. A comparison with initiatives and debates about open public data in a selection of other countries (Britain, Denmark, Netherlands, USA) show that the attention the topic receives is greatest when it is placed on the agenda at the highest political level. The report recommends a number of concrete measures that it is assumed would quickly increase the selection of data sets made available for re-use. A website that collects public data sources, inspired by the US government's data.gov, would be an obviously efficient initiative, especially when accompanied by a set of clear principles and rules and an "instruction manual" that describes how to make data available in a secure and user-friendly way. The report also points out the need for a parallel, ongoing debate about criteria for the constructive re-use of data. The media should, in cooperation with the public, play a leading role by producing examples of best practices in re-using open data.en
dc.description.abstractOffentlig sektor samler inn og genererer store mengder data av ulik type. De senere årene har interessen vært økende blant samfunnsaktører utenfor offentlig sektor for å bruke offentlige data i nye sammenhenger (forutsatt at det ikke er snakk om persondata). Både medier, frivillige organisasjoner, bedrifter og privatpersoner kan skape nye tjenester, ny innsikt og økonomiske verdier ved å bruke datakilder fra det offentlige som råmateriale. Effektiv viderebruk av data forutsetter at virksomhetene i offentlig sektor informerer om datakildene de forvalter og gjør data tilgjengelig i relevante formater. Praksis varierer sterkt mellom offentlige virksomheter på ulike fagfelt og forvaltningsnivåer, viser kartleggingsarbeidet utført i dette prosjektet i perioden august-desember 2009. Enkelte virksomheter informerer grundig om sine datakilder og har gjort data tilgjengelig for nedlasting. En stor andel av de undersøkte virksomhetene tilbyr imidlertid mangelfull eller ingen informasjon om datakilder på sine hjemmesider. Hos disse virksomhetene svikter en grunnleggende forutsetning for viderebruk av data. Inntrykket av varierende interesse og et ubrukt potensial forsterker seg når en ser resultatene fra en spørreundersøkelse blant statlige virksomheter fordelt på ulike fagfelt. To tredeler sier deres virksomhet har data med potensial for viderebruk som i dag ikke blir utnyttet. Undersøkelsen gir også inntrykk av at det arbeides med problemstillingen i mange virksomheter: Over seks av ti sier de vil gjøre flere data tilgjengelig for viderebruk i løpet av det kommende året. Økte kostnader og faren for at eksterne aktører kan misforstå dataene og spre villedende informasjon er de største hindrene mot at mer data blir frigitt, ifølge undersøkelsen. Intervjuer med representanter for virksomheter viser også at selve problemstillingen om å gjøre data tilgjengelig er uvant for mange. En sammenligning med initiativer og debatter om offentlige data i et utvalg andre land (Storbritannia, Danmark, Nederland, USA) indikerer at oppmerksomheten om temaet er størst der hvor det har blitt satt på dagsordenen på øverste regjeringsnivå. Rapporten avsluttes med forslag om en rekke tiltak som kan settes i verk hurtig for å øke antall datakilder tilgjengelig for viderebruk. Et nettsted der offentlige datakilder samles, inspirert av USAs data.gov, vil være et åpenbart effektivt tiltak, særlig hvis det parallelt utarbeides klare prinsipper, regler og "bruksanvisninger" for hvordan datakilder gjøres tilgjengelig på sikker og brukervennlig måte. Rapporten peker også på behovet for en løpende debatt om kriterier for konstruktiv viderebruk av data. Mediene bør, i samarbeid med sitt publikum, ta en lederrolle i å arbeide fram eksempler på god viderebruk av åpne data.en
dc.language.isonobeng
dc.publisherInstitutt for informasjons- og medievitenskapeng
dc.subjectDatakildernob
dc.subjectOffentlig sektors datanob
dc.subjectDatajournalistikknob
dc.titleFakta først. Viderebruk av datakilder i offentlig sektor: potensial og hindringereng
dc.typeReporteng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Medievitenskap og journalistikk: 310nob


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record