Show simple item record

dc.contributor.authorHool, Kristineng
dc.date.accessioned2012-04-19T10:31:17Z
dc.date.available2012-04-19T10:31:17Z
dc.date.issued2011-12-14eng
dc.date.submitted2011-12-14eng
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1956/5758
dc.description.abstractHealth promotion and positive psychology both focus on the positive aspects of health, and share a view in which the prevention of health problems are as important as repairing damage. Whereas much is known about how to promote physical health, research is now also emerging on how to promote mental health. One way of elevating mental well-being, is through focusing on personal virtues and character strengths. This study used data collected from the Authentic Happiness web site, and investigated different aspects of the relative prevalence of the VIA character strengths in the Nordic countries (N = 1601). The main findings indicated six categories of character strengths, which in part correspond to the theoretical classification of the strengths. The most commonly endorsed strengths were curiosity, fairness, judgment, love, and love of learning. The countries showed converging strengths profiles. Some small differences were found between the genders and the different age groups. In general women scored higher on the strengths than men, and typically scores increased with age. Hope, zest, gratitude, love, and curiosity were robustly associated with subjective well-being. The character strengths turned out to be highly predictive of subjective well-being, explaining 51.6% of the total variance after demographic variables had been accounted for. In this sample, only meaning turned out to be significantly related to subjective well-being, whereas the other orientations to happiness, engagement and pleasure, were not. These results may have implications for future research of virtues and strengths in positive psychology, and for health promotion practice.en
dc.description.abstractHelsefremjande arbeid og positiv psykologi fokuserer begge på dei positive aspekta ved helse, og deler eit syn der førebygging av helseproblem blir sett på som like viktig som å reparere skade. Mykje er allereie kjent om korleis å fremje den fysiske helsa, men no kjem det også meir forsking om korleis å fremje den mentale helsa. Ein måte å oppnå betre mentalt velvære på, er gjennom å fokusere på personlege dyder og karakterstyrker. Denne studien har nytta data innsamla frå websida til Authentic Happiness, og har utforska ulike aspekt ved den relative prevalensen av VIA karakterstyrker i dei nordiske landa (N = 1601). Hovudfunna indikerte seks kategoriar av karakterstyrker, som delvis korresponderer til den teoretiske klassifikasjonen av styrkene. Dei vanlegaste styrkene var curiosity, fairness, judgment, love og love of learning. Landa viste konvergerande styrkeprofilar. Nokre små forskjellar vart funne mellom kjønna og dei ulike aldersgruppene. Generelt skårte kvinner høgare på styrkene enn menn, og som regel auka skårene med alder. Hope, zest, gratitude, love og curiosity var robust relatert til subjektivt velvære. Karakterstyrkene viste seg å ha høg prediksjonsverdi for subjektivt velvære, då dei forklarte 51,6% av variansen etter at variansen frå demografiske variablar var trekt i frå. For dette utvalet viste det seg at kun meining var signifikant relatert til subjektivt velvære, men det var ikkje engasjement og glede. Desse resultata vil kunne ha implikasjonar for framtidig forsking på dyder og styrker i positiv psykologi, og for helsefremjande arbeid i praksis.en
dc.format.extent1014291 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectPositive psychologyeng
dc.subjectvirtueseng
dc.subjectcharacter strengthseng
dc.subjectsubjective well-beingeng
dc.subjectLife satisfactioneng
dc.subjectorientations to happinesseng
dc.titleCharacter strengths, life satisfaction and orientations to happiness - a study of the Nordic countrieseng
dc.typeMaster thesiseng
dc.type.degreeMaster i Helsefremmende arbeid og helsepsykologinob
dc.type.courseHEFR395eng
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260eng
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800eng
dc.subject.archivecodeMastergradeng
dc.subject.nus761901eng
dc.type.programMAPS-HEFReng
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record