Now showing items 1-4 of 4

  • En effektevaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad 

   Abrahamsen, Signe Aase (The University of Bergen, 2013-08-22)
   Formålet med denne masteroppgaven har vært å evaluere ordningen med tidsbegrenset uførestønad. Ordningen ble innført i 2004 som et kortsiktig alternativ til varig uførepensjon, men avskaffet og avløst av arbeidsavklaringspenger ...
   Master thesis
  • Førtidspensjon og innvandrere 

   Vignes, Bo (The University of Bergen, 2011-08-25)
   Temaet for denne masteroppgaven er førtidspensjonering i form av uførepensjon og avtalefestet pensjon (AFP) blant førstegenerasjonsinnvandrere og personer født i Norge. Ved bruk av Forløpsdatabasen trygd studeres tre ...
   Master thesis
  • Kvinners sannsynlighet for å få tilstått full eller gradert uførepensjon 

   Grimsmo, Ingrid (The University of Bergen, 2013-06-01)
   Denne oppgaven er en empirisk analyse, hvor målet er å kartlegge hva som kjennetegner kvinner som får tilstått full eller gradert uførepensjon, sammenlignet med kvinner som ikke får uførepensjon. I tillegg undersøker jeg ...
   Master thesis
  • Tidligpensjonering som familiebeslutning 

   Gjerde, Øystein Kjos (The University of Bergen, 2007)
   Denne oppgaven ser på hvilke individuelle og bedriftsspesifikke variabler som er med å påvirke tidligpensjoneringsbeslutningen og hvor sterke disse effektene er. Det vil også bli lagt særlig vekt på hvilken rolle familien ...
   Master thesis