• En kvalitativ studie av flomsignal i Opo-vassdraget, Vestland fylke 

      Bering, Edvard Henry Halland (Master thesis, 2021-08-16)
      En viktig kilde til informasjon om flomhendelser utover de historiske nedskrivingene er innsjøsedimenter, som fungerer som et arkiv over flommer i nedbørsfeltet. I Opo-vassdraget drenerer mesteparten av vannet til ...