• Kapitalvarebegrepet i merverdiavgiftsloven § 9-1 annet ledd bokstav b 

      Bjørlo, Vebjørn (Master thesis, 2020-12-10)
      I oppgaven har jeg redegjort for kapitalvarebegrepets innhold i lys av reglene om fradrag og justering i merverdiavgiftsloven. Oppgaven inneholder en nærmere redegjørelse av hvordan Høyesterett i Rt. 2014 s. 1229 (Mandal ...