• Rykk tilbake til start - ei studie av medverking i byplanlegging i Bergen 

      Bjørnstad, Håvard Havro (Master thesis, 2019-10-09)
      Når byar skal planleggast har kommunen ansvar for å sjå til at medverking er lagt til rette for, anten det er private eller offentlege planforslag. I fylgje plan- og bygningslova skal det leggast ut til høyring og offentleg ...