• Evolution of vegetation and climate variability on the Tibetan Plateau over the past 1.74 million years 

      Zhao, Yan; Tzedakis, P. Chronis; Li, Quan; Qin, Feng; Cui, Qiaoyu; Liang, Chen; Birks, Harry John Betteley; Liu, Yaoliang; Zhang, Zhiyong; Ge, Junyi; Zhao, Hui; Felde, Vivian Astrup; Deng, Chenglong; Cai, Maotang; Li, Huan; Ren, Weihe; Wei, Haicheng; Yang, Hanfei; Zhang, Jiawu; Yu, Zicheng; Guo, Zhengtang (Journal article; Peer reviewed, 2020)
      The Tibetan Plateau exerts a major influence on Asian climate, but its long-term environmental history remains largely unknown. We present a detailed record of vegetation and climate changes over the past 1.74 million years ...