• Betydinga av oppvekstmiljø for fødeåtferd hjå lakseyngel 

      Fauske, Anne Marte (Master thesis, 2017-01-16)
      Fisk nytta til styrking av populasjonar som veks opp hjå klekkeri, har vist seg å ha høgare dødelegheit enn vill fisk. Hovudårsakane til dette er svolt og predasjon. Med føremål å auke andelen fisk som overlev har ein i ...