• SPI1-induced downregulation of FTO promotes GBM progression by regulating pri-miR-10a processing in an m6A-dependent manner 

      Zhang, Shouji; Zhao, Shulin; Qi, Yanhua; Li, Boyan; Wang, Huizhi; Pan, Ziwen; Xue, Hao; Jin, Chuandi; Qiu, Wei; Chen, Zihang; Guo, Qindong; Fan, Yang; Xu, Jianye; Gao, Zijie; Wang, Shaobo; Guo, Xing; Deng, Lin; Ni, Shilei; Xue, Fuzhong; Wang, Jian; Zhao, Rongrong; Li, Gang (Journal article; Peer reviewed, 2022)
      As one of the most common post-transcriptional modifications of mRNAs and noncoding RNAs, N6-methyladenosine (m6A) modification regulates almost every aspect of RNA metabolism. Evidence indicates that dysregulation of m6A ...