• Risiko- og sårbarheitsanalyse av eit reservevassverk på Bømoen, Voss 

      Haukanes, Line (Master thesis, 2018-06-05)
      Oppgåva tek føre seg eit prosjekt der Voss kommune vurderer om dei skal etablera eit reservevassverk på Bømoen. Målet med oppgåva er å legga fram ein plan for å verna vassressursane i området, og ein risiko- og sårbarheitsanalyse ...