• Ansvar for overvasskader etter forureiningslova § 24 a 

      Helleland, Brita (Master thesis, 2017-07-06)
      Overvatn på avvege er eit stadig aukande problem på grunn av klimaendringane og tettare busetnad. Vatnet kan føra til skade på bustader, jordbruksareal og infrastruktur. Då dukkar spørsmålet om kven som skal betale for ...