• Do the Throat Auroras Create Polar Cap Patches? 

   Zhang, Duan; Zhang, Qing-He; Oksavik, Kjellmar; Xu, Tong; Xing, Zan-Yang; Lyons, L.R.; Han, De-Sheng; Zhang, Hong-Bo; Ma, Yu-Zhang; Hu, Ze-Jun; Liu, Jian-Jun; Wang, Yong; Wang, Xiang-Yu (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Throat auroras and polar cap patches are common phenomena in the polar ionosphere resulting from magnetosphere-ionosphere coupling. A campaign was organized, with all-sky imagers at Yellow River Station, the European ...
  • Global ULF Waves Excited by Solar Wind Dynamic Pressure Impulses: 1. Timescales and Geomagnetic Activity Dependence 

   Xie, Zi-Kang; Zong, Q.G.; Ren, Jie; Yue, Chao; Liu, Zhi-Yang; Liu, Jian-Jun; Hu, Ze-Jun; Li, Xing-Yu; Yin, Ze-Fan; Yan, Yun; Li, Li; Gjerløv, Jesper (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Solar wind dynamic pressure pulse is one of the sources of ultra-low frequency (ULF) waves. Based on 1-second resolution magnetic field observations from SuperMAG from 2012 to 2019, we conducted a statistical study on ...