• Position and orientation of the westerly jet determined Holocene rainfall patterns in China 

      Herzschuh, Ulrike; Cao, Xianyong; Laepple, Thomas; Dallmeyer, Anne; Telford, Richard; Ni, Jian; Chen, Fahu; Kong, Zhaochen; Liu, Guangxui; Liu, Kam-Bui; Liu, Xingqi; Stebich, Martina; Tang, Lingyu; Tian, Fang; Wang, Yongbo; Wischnewski, Juliane; Xu, Qinghai; Yan, Shun; Yang, Zhenjing; Yu, Ge; Zhang, Yun; Zhao, Yan; Zheng, Zhuo (Peer reviewed; Journal article, 2019-05-30)
      Proxy-based reconstructions and modeling of Holocene spatiotemporal precipitation patterns for China and Mongolia have hitherto yielded contradictory results indicating that the basic mechanisms behind the East Asian Summer ...