• Framvekst av morfologi, syntaks og ordforråd i tidleg andrespråksutvikling - ein longitudinell kasusstudie 

   Gujord, Ann-Kristin Helland; Neteland, Randi; Selås, Magnhild (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   I denne longitudinelle undersøkinga studerer vi den norskspråklege utviklinga innanfor ordforråd, morfologi og syntaks hos to fleirspråklege barn som starta å lære norsk i barnehagen. Det finst få empiriske studiar av barn ...
  • Industristedtalemål og dialektendring 

   Neteland, Randi (Peer reviewed; Journal article, 2013)
   De norske industristedtalemålene kan sees på som resultat av en språkendringsprosess som har mange fellestrekk med annen dialektendring. Samtidig kan prosessen tolkes inn i en språkkontaktkontekst og sammenliknes med danning ...
  • Innflyttertalemåls innvirkning på talemålsendringer i industristeder 

   Neteland, Randi (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   Artikkelen er en empirisk undersøkelse av endring i totalt seksten språklige variabler i industristedtalemålene i Sauda og Årdal. Det drøftes om talemålsendringene følger typiske mønstre for koinéformingsprosesser, og om ...
  • Ka farsken? Realisering av /r/ som sibilant foran /k/ i nordnorsk 

   Kristoffersen, Gjert; Neteland, Randi (Chapter, 2021)
   Artikkelen redegjør for bruken av [ʂ] som allofon av /r/ i rk-sekvenser i Nord-Norge med utgangspunkt i LIA-korpuset. Vi analyserer geografisk utbredelse for hele landsdelen og i de enkelte kommunene, samt hvor frekvent ...
  • Koinéforming av industristedtalemål: En sosiolingvistisk studie av språkutviklingen i Sauda og Årdal de siste hundre årene 

   Neteland, Randi (Doctoral thesis, 2014-11-28)
   In this sociolinguistic dissertation I investigate how the dialects in Sauda and Årdal have changed over the last hundred years. Sauda and Årdal are two large industrial towns in Western Norway, and are, among other things, ...
  • Kor e alle k-ar hen? Variasjon mellom k- og v- i spørjeord blant bergenske barnehagebarn 

   Neteland, Randi; Selås, Magnhild; Gujord, Ann-Kristin Helland (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Artikkelen presenterer ei undersøking av variasjon mellom k- og v- i framlyd av spørjeord blant bergenske barnehagebarn med norsk som første- og andrespråk. I undersøkinga er det brukt innsikter frå både sosiolingvistikk ...
  • Saudamålet i 1981 

   Neteland, Randi (Peer reviewed; Journal article, 2013)
   Artikkelen presenterer språklig variasjon i et talemålsmateriale fra Sauda i 1981. Saudamålet er et industristedtalemål, og artikkelen dokumenterer en endring i tilsynelatende tid, der noen tradisjonelle språktrekk forsvinner, ...
  • Simplification in 43 varieties of urban Norwegian 

   Bugge, Edit; Neteland, Randi (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   This paper investigates the linguistic outcomes of contact situations in 43 Norwegian urban towns, comparing the urban varieties’ noun systems to those of the rural dialects surrounding each town. Two questions are explored: ...
  • Språksamlingane - ein mangfaldig forsingsressurs 

   Gammeltoft, Peder; Neteland, Randi (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Språksamlingane er i dag etablert som ein nasjonal ressurs for utforskinga av norsk språk. Vi kan grovt dele innhaldet i samlingane i fem hovudområde: Leksikografi, stadnamn, terminologi, målføre og norrønt. I kvart av ...
  • "vann og kan og mann" En sosiolingvistisk studie av nn-variabelen og andre språktrekk blant ungdommer i Narvik 

   Neteland, Randi (Master thesis, 2009-05-14)
   This master thesis is a sociolinguistic study of speech variation in four adolescent groups in Narvik in Northern Norway. The study is based on interviews conducted with sixteen 17-year-old informants in three local schools. ...