• Solidaransvar ved fisjon, jf. asl. § 14-11(3) 

      Sævig, Andreas Fluge (Master thesis, 2019-06-18)
      Oppgaven tar for seg det uavklarte rettsspørsmålet vedrørende solidaransvar ved fisjon, jf. asl. § 14-11(3), herunder om dette er prinsipalt eller subsidiært. I oppgaven belyses relevante momenter for tolkningen av ...