• Do the Throat Auroras Create Polar Cap Patches? 

      Zhang, Duan; Zhang, Qing-He; Oksavik, Kjellmar; Xu, Tong; Xing, Zan-Yang; Lyons, L.R.; Han, De-Sheng; Zhang, Hong-Bo; Ma, Yu-Zhang; Hu, Ze-Jun; Liu, Jian-Jun; Wang, Yong; Wang, Xiang-Yu (Journal article; Peer reviewed, 2023)
      Throat auroras and polar cap patches are common phenomena in the polar ionosphere resulting from magnetosphere-ionosphere coupling. A campaign was organized, with all-sky imagers at Yellow River Station, the European ...