Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaakestad, Eline Aresdatter
dc.date.accessioned2020-12-11T01:28:52Z
dc.date.available2020-12-11T01:28:52Z
dc.date.issued2020-12-11
dc.date.submitted2020-12-10T23:00:05Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2717037
dc.description.abstractFlere mål og utfordringer fra nasjonalt, regionalt og lokalt hold nås og håndteres gjennom arealplanlegging. Det overordnede målet med arealplanleggingen i Norge er å fremme bærekraftig utvikling, men på grunn av begrepets iboende motsetninger krever det avveininger mellom mange ulike hensyn. Både kompakt tettstedsutvikling og vern av matjord kan forsvares med bakgrunn i målet om bærekraftig utvikling og gir grunnlag for en målkonflikt man kan forvente å se flere steder i Norge. Denne studien analyserer hvordan målkonflikten mellom fortetting rundt kollektivknutepunkt og vern av sentrumsnær matjord håndteres med Melhus kommune i Trøndelag som case. Studien tar utgangspunkt i planarbeidet med Områdeplan for Melhus sentrum. Ansatte hos kommunen, Fylkesmannen og Fylkeskommunen, samt lokalpolitikere i Melhus, har blitt intervjuet. Teorier om bærekraftig utvikling, målkonflikter og planleggingsteori tas i bruk for å analysere og diskutere empirien. Studien tyder på at det finnes flere ulike diskurser om bærekraftig tettstedsutvikling i Melhus. Likevel håndteres målkonflikten mellom fortetting og jordvern stort sett i det skjulte, uten åpen konflikt. Planregimets mål om konsensus påvirker håndteringen av målkonflikter, da konflikter ikke anses som positive i planprosessen. Konsensusstyringen gir utfordringer fordi dette undergraver heller enn å fremheve forskjellene mellom ulike forståelser av bærekraftig utvikling. Studien diskuterer andre mulige måter å håndtere bærekraftbegrepets iboende motsetninger på, med utgangspunkt i at konflikt kan være positivt og at diskusjon om hva ulike bærekraftige utviklinger betyr er ønskelig. Det argumenteres for at bruken av framtidsscenarier og -visjoner kan tydeliggjøre konsekvensene av ulike vedtak basert på ulike verdisett.
dc.description.abstractMultiple national, regional, and local goals and challenges are managed through spatial planning. The goal of spatial planning in Norway is to ensure sustainable development. However, sustainable development inhabits several internal contradictions and thus planning for sustainable urban development requires a balancing of considerations. Compact urban development and the protection of agricultural land can both be argued based on the goal of sustainable development. This conflict between densification and land protection can be expected several places in Norway. This assignment will analyse how the conflict between compact urban development and protection of agricultural land is handled in the Melhus municipality of Trøndelag, Norway. The study is based on The Area Plan for the Centre of Melhus. Employees from the municipality, the county governor of Trøndelag and the county council, as well as local politicians, have been interviewed. Theories about sustainable development, conflicts and planning theory are used to analyse and discuss the findings. The study suggests that there are several discourses regarding sustainable urban development in Melhus. Nevertheless, the conflict between densification and agricultural land protection is mainly managed on the quiet, without open conflict. The goal of the planning regime is consensus, and this affects the way conflicts are handled. Conflict is not seen as productive in the planning processes. The study also discusses other possible ways of handling the internal contradictions of sustainable development, arguing that conflict may be productive in planning and that discussions about what sustainable development means is beneficial. The study argues that using scenarios or visions of several potential futures can clarify the consequences of various resolutions and decisions based on differing sets of values.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectPlanleggingsteori
dc.subjectmålkonflikter
dc.subjectbærekraftig utvikling
dc.subjectagonistisk planlegging
dc.subjectkommunikativ planlegging
dc.titleFortetting eller jordvern? En casestudie av håndteringen av bærekraftmålets iboende motsetninger
dc.title.alternativeCompact urban development or protection of agricultural land? A case study of handling the internal contradictions of sustainable development
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-12-10T23:00:05Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i geografi
dc.description.localcodeGEO350
dc.description.localcodeMASV-PHYG
dc.description.localcodeMASV-MEHA
dc.description.localcodeMASV-GEOG
dc.description.localcodeMPGEOGR
dc.subject.nus733111
fs.subjectcodeGEO350
fs.unitcode15-41-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel