Show simple item record

dc.contributor.authorBrodahl, Vilde Næss
dc.date.accessioned2021-06-16T01:10:14Z
dc.date.available2021-06-16T01:10:14Z
dc.date.issued2021-05-20
dc.date.submitted2021-06-15T22:00:03Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2759635
dc.description.abstractBakgrunn: I folkehelsearbeidet er barn og unges fysiske og psykiske helse et uttalt prioriteringsområde. Fysisk aktivitet ansees som fundamentalt for normal utvikling, og påvirker individets helse og livskvalitet. Fra 9-års alderen sees en reduksjon i daglig fysisk aktivitet i Norge. I samme livsfase sees også en gradvis økning i andelen som opplever subjektive helseplager. Økt kunnskap om aktivitetsdomene og helseplager hos målgruppen ansees som verdifullt i en helsefremmende kontekst. Hensikt: Å undersøke prevalensen av aktiv skoletransport og subjektive helseplager blant norske skoleelever, samt hvorvidt det er sammenheng mellom tid brukt på aktive former for skoletransport og subjektive helseplager. Metode: Studien benyttet data fra HEVAS-undersøkelsen 2017/2018. Utvalget besto av 5865 elever i 6., 8. og 10.trinn samt 1.klasse på videregående, med jevn kjønnsfordeling. Kjønns- og aldersforskjeller ble undersøkt gjennom kji-kvadrattester, t-test og ANOVA. Sammenhenger mellom variablene ble undersøkt gjennom regresjonsanalyser, med passiv transport som referansegruppe. Resultat: Det ble sett kjønns-og aldersforskjeller i aktive transportmetoder og subjektive helseplager. Å sykle som skoletranspotmetode hadde beskyttende effekt på tre ulike mål for subjektive helseplager. Elever som syklet mellom 10 og 30 minutter per dag hadde 31 % lavere sannsynlighet for å oppleve to eller flere helseplager, flere ganger i uken. Konklusjon: For skoleelever kan aktiv transport, hovedsakelig i form av sykling, bidra til å redusere opplevelsen av subjektive helseplager. Aktiv skoletransport bør inngå som en komponent i en helsefremmende livsstil med potensiale om å bidra til og opprettholde god helse.
dc.description.abstractBackground: In public health, children and adolescent’s health is a prioritized area. Physical activity is considered fundamental to normal development and affects the individual´s health and quality of life. From age 9, a reduction in daily physical activity is seen in Norway. In the same phase of life there is observed an increase in the proportion who experience subjective health complaints. Increased knowledge of activity domain and health complaints among children and adolescents is considered valuable in a health-promoting context. Objective: To investigate prevalence of active school travel and subjective health complaints, as well as investigate associations between the variables. Method: The study applied data from the 2017/2018 HEVAS-survey. The sample consisted of 5865 students in 6th, 8th, and 10th grade and 1st grad in high school, with equal gender distribution. Gender and age differences were examined through chi-square test, t-test and ANOVA. Associations were examined through regression analyzes, with passive transport as the reference group. Result: Gender and age differences were observed in active travel and subjective health complaints. Cycling to school had a protective effect on three different goals for subjective health complaints. Students who cycled between 10 and 30 minutes per day were 31 % less likely to experience two or more health complaints, several times a week. Conclusion: For schoolchildren, active transportation, mainly by cycling, may reduce the experience of subjective health complaints. Active school transportation should be included as a component in a health-promoting lifestyle with the potential to contribute to- and maintain good health.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectpsykologiske helseplager
dc.subjectbarn
dc.subjectskole
dc.subjectsomatiske helseplager
dc.subjectNøkkelord: Aktiv skoletransport
dc.subjectungdom.
dc.subjectsubjektive helseplager
dc.titleSammenhengen mellom aktiv skoletransport og subjektive helseplager hos norske skoleelever. En kvantitativ studie basert på data fra undersøkelsen «Helsevaner blant skoleelever. En WHO-undersøkelse i flere land»
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-15T22:00:03Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i helsefremmende arbeid og helsepsykologi
dc.description.localcodeHEFR395
dc.description.localcodeMAPS-HEFR
dc.description.localcodeMAPS-LOG
dc.subject.nus761901
fs.subjectcodeHEFR395
fs.unitcode17-33-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record