Show simple item record

dc.contributor.authorEge, Grete
dc.date.accessioned2021-06-17T06:20:05Z
dc.date.issued2021-05-20
dc.date.submitted2021-06-15T22:00:05Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2759853
dc.descriptionPostponed access: the file will be accessible after 2023-05-20
dc.description.abstractLyden av musikkstudenters helsefremmende ressurser - Musikkstudenters erfaringer, opplevelser og oppfatninger om helse og helsekompetanse Bakgrunn Musikkstudenter under høyere utdanning kan møte helseutfordringer, men har også ressurser som kan fremme helsen. Helsekompetanse kan bidra til helsefremming. Et ressursperspektiv for helse hos musikkstudenter, det vil si et salutogent perspektiv, er lite utforsket. Hensikt Å utforske musikkstudenters erfaringer, opplevelser og oppfatninger om helse i et salutogent perspektiv ved å belyse deres helserelaterte utfordringer og ressurser knyttet til å utøve musikk. I tillegg ble studentenes erfaringer og oppfatninger av helsekompetanse belyst. Metode Det ble gjennomført tre fokusgruppeintervjuer med totalt 13 musikkstudenter mellom 19-31 år fra fem ulike musikkutdanninger i Norge. Studentene studerte klassisk musikk, folkemusikk, jazzmusikk eller rytmisk sjanger. Data ble analysert gjennom tematisk nettverksanalyse. Analysen ble gjennomført med en fenomenologisk og salutogen innfallsvinkel. Funn Funnene ble inndelt i 26 grunnleggende, åtte organisatoriske og to globale tema. Prestasjonspress var den største helseutfordringen. Press på å ivareta helsen kunne øke prestasjonspresset. Musikkstudentene viste sterk opplevelse av sammenheng gjennom god forståelse av egen situasjon, god håndtering og mestring av utfordringer, samt høy opplevelse av mening knyttet til musikken. Samtidig uttrykte studentene at de hadde manglende kunnskap og kompetanse om helsefremming. Konklusjon Musikkstudentene var bevisst på ansvar for egen helse og hadde fysiske, psykiske og sosiale ressurser som de kunne bruke i møte med helserelaterte utfordringer, som prestasjonspress. Samtidig opplevde studentene at det var behov for å øke helsekompetansen i musikkutdanningen for å styrke mulighetene til å fremme egen helse og styrke sine levevilkår som studenter og senere i yrkeslivet. Nøkkelord Musikkstudenter, helse, salutogenese, helsekompetanse, helsefremming, fokusgrupper.
dc.description.abstractThe sound of music students' health promoting resources - Music students' experiences and perceptions of health and health literacy Introduction Music students in higher education face health challenges but have resources for promoting health and health literacy can be a contribution for health promotion. However, resources related to health among music students in a salutogenic perspective needs further exploration. Purpose To explore music students' experiences and perceptions of health and health-related challenges and resources in a salutogenic perspective and to explore theirs experiences and perceptions of health literacy. Methods Qualitative data was collected through three focus group interviews. A total of 13 music students between 19-31 years from five different music educations in Norway participated. They studied classical music, folk music, jazz music or rhythmic genre. Thematic network analyses with a phenomenological and salutogenic approach were used to analyze data. Results From the analyses 26 basic, eight organizational and two global themes emerged. Performance pressure was experienced as the biggest health challenge, and pressure to maintain good health could increase it. The students showed a strong sense of coherence through a comprehensive understanding of their situation, mastery of challenges and a high experience of meaning related to music performance. They expressed a lack of knowledge and competence regarding health promotion. Conclusion The music students expressed responsibility for own health and possessed physical, mental and social resources to use in health-related challenges. However, a need to increase health literacy in music education to strengthen music students' opportunities to promote health both as students and as musicians were expressed. Keywords Music students, health, salutogenesis, health literacy, health promotion, focus groups.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjecthelsekompetanse
dc.subjectressurser
dc.subjectsalutogenese
dc.subjecthelsefremmende arbeid
dc.subjecthelse
dc.subjectfokusgrupper.
dc.subjectmusikkstudenter
dc.titleLyden av musikkstudenters helsefremmende ressurser - Musikkstudenters erfaringer, opplevelser og oppfatninger om helse og helsekompetanse
dc.title.alternativeThe sound of music students' health promoting resources - Music students' experiences and perceptions of health and health literacy
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-15T22:00:05Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i helsefremmende arbeid og helsepsykologi
dc.description.localcodeHEFR395
dc.description.localcodeMAPS-LOG
dc.description.localcodeMAPS-HEFR
dc.subject.nus761901
fs.subjectcodeHEFR395
fs.unitcode17-33-0
dc.date.embargoenddate2023-05-20


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record