Show simple item record

dc.contributor.authorAker-Iversen, Rikke Emilie
dc.contributor.authorHagen, Mathilde Wigen
dc.date.accessioned2021-06-18T08:45:22Z
dc.date.available2021-06-18T08:45:22Z
dc.date.issued2021-05-14
dc.date.submitted2021-06-17T22:00:34Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2760076
dc.description.abstractViktige samfunnsfunksjoner knyttet til helsetjenester krever døgnkontinuerlig bemanning. Det medfører arbeidstider på tidspunkt av døgnet der kroppen og hjernen er innstilt på å hvile. Tidligere forskning har vist at kognitive evner, særlig knyttet til prefrontal korteks, svekkes som følge av søvnmangel. På grunnlag av dette, og med utgangspunkt i kognitiv moralutviklingsteori, var hensikten med studien å undersøke om evnen til moralsk tenkning påvirkes hos helsearbeidere på nattevakt. En eventuell svekkelse kan ha konsekvenser både for pasientsikkerhet og for trivsel og helse hos arbeiderne. I tillegg undersøkte studien om personlighetstrekkene psykologisk hardførhet og kveldspreferanse, samt gruppeforskjeller i moralsk tenkning på dagtid, kunne virke inn på endringen i moden moralsk tenkning på nattevakt. Med et utvalg på 85 helsearbeidere fra ulike helseinstitusjoner fra ulike deler av Norge, ble en kvasi-eksperimentell studie med repetert målingsdesign gjennomført. Resultatene viste støtte for at evnen til moden moralsk tenkning ble signifikant redusert fra dagtid til nattevakt. Det er likevel viktig å bemerke at effekten var lav. En regresjonsanalyse på endringsskåren for moralsk tenkning mellom de to tidspunktene (dag/natt) viste ingen signifikante effekter for noen av moderatorvariablene. Studien bidrar med ny innsikt i forskning på helsearbeidere. Videre forskning er nødvendig for å få sikrere kunnskap om hvordan moralsk tenkning påvirkes hos helsearbeidere i skiftarbeid.
dc.description.abstractImportant societal functions associated with healthcare services require 24-hour staffing. This implicates that people have to work when the body and brain are set to rest. Previous research has shown that cognitive abilities, especially related to prefrontal cortex, impairs as a result of lack of sleep. With this in mind, the purpose of this study was to investigate whether the ability to conduct mature moral judgements changes during night shift. This study also investigated the moderating effect of psychological hardiness, eveningness, as well as group differences in moral judgements during the day, on the change in mature moral judgement on night shift. With a sample of 85 healthcare workers from different health institutions around Norway, a quasi-experimental study with repeated measures design was conducted. The results showed support for the assumption that the most mature level of moral judgement was significantly reduced from daytime to night shift. It is important to note that the effect was small. A regression analysis of the difference score for moral judgement (day/night) showed non-significant effects for any of the moderator variables. This study contributes with new insights to the field of research on healthcare workers. Further research is needed to gain more reliable knowledge about how moral judgment manifests in cognition during night shift.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectmoralutviklingsskjemaer
dc.subjectMoralsk tenkning
dc.subjectskiftarbeid
dc.subjectmoralsk tenkning
dc.subjectsøvnighet
dc.subjecthelsearbeidere
dc.titleSvekkes moralsk tenkning hos helsearbeidere på nattevakt? Faktorer som kan moderere effekten nattarbeid har på evnen til moralsk tenkning. En kvasi-eksperimentell studie av helsearbeidere i Norge
dc.title.alternativeDoes moral reasoning decrease during night shift? Potential moderators on the effect night shift has on moral reasoning. A quasi-experimental study of healthcare workers in Norway.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-17T22:00:34Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi
dc.description.localcodeMAPSYK345
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.subject.nus736999
fs.subjectcodeMAPSYK345
fs.unitcode17-35-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record