Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHøydal, Eir
dc.date.accessioned2021-06-24T00:12:21Z
dc.date.available2021-06-24T00:12:21Z
dc.date.issued2021-06-15
dc.date.submitted2021-06-23T22:00:53Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2760964
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg temaet musikkterapeuters opplevelser av deres profesjonelle identitet i møte med et spesialpedagogisk system. Inspirert av kritisk teori har jeg valgt en kvalitativ tilnærming til forskningsspørsmålet, hvor jeg har utført en intervjustudie, med en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming til den tematiske analysen som integrerer kritisk teori. Funnene presenterer tre hovedtema; 1) Musikkterapeutiske grunnverdier og mål i en spesialpedagogisk kontekst, 2) Utfordringer og ivaretakende faktorer for musikkterapeutenes profesjonelle identitet og 3) Profesjonell identitet i møte med et system i endring. Musikkterapeutenes opplevelser av deres profesjonelle identitet i møte med det spesialpedagogiske systemet spenner over et bredt spekter av ulike aspekter ved fenomenet; fra opplevelser av kjernen av deres profesjonelle identitet og hvordan den påvirkes av ytre kontekstuelle faktorer, til hvordan og hvorfor den er viktig og nødvendig i systemet. Studien etterspør integrering av barnets perspektiv i implikasjoner for videre musikkterapeutisk forskning i feltet.
dc.description.abstractThis master’s thesis focuses on music therapists’ experiences of their own professional identity in a special education system. Inspired by critical theory, I take a qualitative approach to the research question, using an interview study with a hermeneutic phenomenological approach to thematic analysis that also integrates critical theory. The findings present three main themes: 1) Foundational music therapy values and goals in a special education context, 2) Factors that challenge and factors that preserve a sense of professional identity and, 3) Music therapists’ professional identity in the face of a changing system. The music therapists’ experiences of their professional identity in a special education system span a wide range of different aspects of the given phenomenon; from experiences of the core of their professional identity and how it is affected by external contextual factors, to how and why it is important and necessary in the system. The study calls for the integration of the child’s perspective in implications for further music therapy research in the field.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleMusikkterapeuters opplevelser av sin profesjonelle identitet i møte med et spesialpedagogisk system: En kvalitativ intervjustudie
dc.title.alternativeMusic therapists’ experiences of their own professional identity in a special education system: A qualitative interview study
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-23T22:00:53Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i musikkterapi
dc.description.localcodeMUTP350
dc.description.localcodeMAHF-INMUT
dc.subject.nus715136
fs.subjectcodeMUTP350
fs.unitcode18-30-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel