Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTorvik, Siv
dc.date.accessioned2021-08-23T23:58:59Z
dc.date.available2021-08-23T23:58:59Z
dc.date.issued2021-06-15
dc.date.submitted2021-08-23T22:00:08Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2770833
dc.description.abstractPsykiske utfordringer er utbredt blant barn og unge, og naturbaserte tilnærminger til helsefremming, psykisk helsearbeid og behandling virker lovende. Det er likevel foreløpig begrenset med forskning innen dette feltet i Norge og i Norden. Denne studien undersøker erfaringer med utendørsterapi som et dagtilbud i spesialisthelsetjenesten, hvor ungdommers og terapeuters erfaring med gruppetilbudet ”Basecamp” ved Sørlandet sykehus utforskes. Hensikten med studien er å øke kunnskapen om utendørsterapi som behandlingstilbud til ungdom med psykiske utfordringer. Forskningsspørsmålene er: Hva foregår på Basecamp? Hvilke forventninger til, erfaringer med og tanker om Basecamp har ungdommer og terapeuter i Basecamp? Metode: Studien har en kvalitativ tilnærming bestående av individuelle intervju med fem ungdommer, et fokusgruppeintervju med tre terapeuter samt en hospiteringsperiode som inkluderte besøk på fem Basecamp-samlinger. Tematisk analyse ble brukt i analysen av datamaterialet. Resultat og konklusjon: Ungdommenes erfaringer var spenningsfylte, det var både krevende og givende å delta på Basecamp. Det som var viktig for dem i terapien var opphold i naturen, sosiale relasjoner, å gjøre noe annet enn det vanlige, muligheten til å bestemme grad av deltakelse selv og at utfordringene virket overkommelige. Terapeutene syntes relasjonen til ungdommene ble bedre når terapien foregikk utendørs. De opplevde at naturen ga gode forutsetninger for økt tilstedeværelse, mestringstro og sosial læring, og at det friske og gode ble fremtredende i naturen, noe de benyttet i arbeidet med å fremme god psykisk helse. Opphold i naturen kan ha en gjenoppbyggende effekt på den psykiske helsen. I denne studien understrekes betydningen av systematisk bruk av naturen i en terapisammenheng.
dc.description.abstractMental health challenges are widespread among children and adolescents and nature-based approaches to health promotion, mental health work and treatment seems promising. However, research in this field is currently limited in Norway and the Nordic countries. This study examines experiences with outdoor therapy as a day care service in the specialist health service, through a study of adolescent’s and therapists' experience with the outdoors therapy group "Basecamp" at Sørlandet Hospital. The purpose of the study is to gain more knowledge about outdoor therapy as a treatment option for adolescent with mental health challenges. The research questions are: What happens at Basecamp? What are the expectations, experiences and thoughts among adolescents and therapists about Basecamp? Method: Qualitative research was conducted, consisting of individually interviews with five adolescents, a focus group interview with three therapists and a placement period at five Basecamp gatherings. Thematic analysis was used in the data analysis. Results and conclusion: The adolescents experienced Basecamp as demanding yet rewarding. They liked that Basecamp was something other than the ordinary, which took place in nature and where they decided themselves how much they wanted to engage. The therapists felt their relationship with the adolescents improved when the therapy took place outside. They experienced that the natural environment provided good conditions for increased presence, self-confidence and social learning, and that the healthy and positive became more prominent. The therapists sought to actively draw upon these assets when being outdoors. Being in nature possibly have a restorative effect on mental health. This study emphasizes the importance of systematic use of nature in a therapeutic context. Keywords: outdoor therapy, public health, treatment, mental health, adolescent, nature
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectfolkehelse
dc.subjectpsykisk helse
dc.subjectterapeut
dc.subjectutendørsterapi
dc.subjectungdom
dc.subjectnatur
dc.titleEt sted å puste: En undersøkelse av et naturbasert dagtilbud for ungdom som strever
dc.title.alternativeA place to breathe: outdoor therapy as a treatment option for adolescent with mental health challenges
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-08-23T22:00:08Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i helse og samfunn
dc.description.localcodeHELSAM395
dc.description.localcodeMAMD-HESAM
dc.subject.nus769915
fs.subjectcodeHELSAM395
fs.unitcode13-26-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel