Show simple item record

dc.contributor.authorGrande, Alexander
dc.contributor.authorNordvik, Julie Synes
dc.date.accessioned2022-06-09T23:42:20Z
dc.date.available2022-06-09T23:42:20Z
dc.date.issued2022-04-22
dc.date.submitted2022-06-09T22:00:05Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2998198
dc.description.abstractLeder- og ledelsesutvikling er ett av verdens mest populære organisatoriske intervensjoner. Denne avhandlingen er en praktisk evaluering av Sparebanken Vest sitt halvårlige ledelsesutviklingsprogram. Avhandlingens mål er å undersøke positiv atferdsendring har forekommet som følge av programmet, spesifikt innenfor kategoriene Sult og Ledelse, og Tilbakemeldinger. Sult forstås her som driv for resultater og innovasjon, mens tilbakemeldinger omhandler hvor godt medarbeiderne kan gi og motta konstruktiv kritikk. Dataen var generert av to kvantitative spørreundersøkelser – den første ble besvart av 64 av 86 deltagere i november, og en post-spørreundersøkelse besvart av 45 deltagere i februar. Målet var å sammenligne gjennomsnittet på tvers av måletidspunktene. Totalt gjennomsnitt av kvinnelige respondenter var 33.75%. Vi presenterer to hypoteser: i) om programmet generelt var effektivt ved måling av sult og ledelse og feedback, og ii) om programmet var like effektivt for kvinner som det var for menn. Analysen for hypotese én viste ingen signifikant endring i gjennomsnittsnivåene til sult og ledelse (MD = -.06, t = -.06) og (MD = 0, t = -.01. Hypotese 1 var dermed ikke støttet. Resultatene viste imidlertid høye nivåer før programmet, noe som indikerer en mulig takeffekt. Våre funn viste videre at det ikke var noe signifikant forskjell i effekten for menn (MD = .068, t = .470, MD = .085, t = .728) og kvinner (MD = .038, t = .198, MD = -.156, t = -.977) i kategoriene. Den eneste signifikante forskjellen vi fant var allerede til stede før programmet. Hypotese 2 var dermed støttet.
dc.description.abstractLeadership development is one of the world’s most popular organizational interventions. This thesis is a practical evaluation of Sparebanken Vest’s semi-annual leadership development program. It aims to assess whether the program yields positive behavioral change amongst the participants regarding Hunger & Leadership, and Feedback. Hunger is understood as drive for organizational results and innovation, while feedback is understood as the employees’ ability to give and receive constructive criticism. The data was generated from two quantitative surveys – the first one answered by 64 of 86 participants in November and a post-survey answered by 45 participants in February. The goal was to compare the means between our two points of measurement. The total mean percentage of female respondents was 33.75%. We present two hypotheses: i) whether the program was overall effective when measuring hunger & leadership and feedback, and ii) whether the program was as effective for women as it was for men. The analysis for hypothesis one showed no significant change in mean levels of hunger & leadership (MD = .056, t = .487) and feedback (MD = .992, t = -.01). Hypothesis 1 was therefore not supported. However, the results showed that the participants had high levels before the program, indicating a possible ceiling effect. Our findings further indicated no significant difference in the program's effectiveness for men (MD = .068, t = .470, MD = .085, t = .728) and women (MD = .038, t = .198, MD = -.156, t = -.977) in the categories. The only significant difference we found was already present before the program. Hypothesis 2 was thus supported.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectgender.
dc.subjectleader development
dc.subjectLeadership development
dc.subjectleadership
dc.titleAn Evaluation of Sparebanken Vest's Leadership Development Program
dc.title.alternativeEn evaluering av Sparebanken Vest sitt lederutviklingsprogram
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-06-09T22:00:05Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi
dc.description.localcodeMAPSYK345
dc.description.localcodeMAPS-AOP
dc.description.localcodeMAPS-PSYK
dc.subject.nus736999
fs.subjectcodeMAPSYK345
fs.unitcode17-35-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record