Show simple item record

dc.contributor.authorKringeland, Ester Anne
dc.date.accessioned2022-11-23T07:47:03Z
dc.date.available2022-11-23T07:47:03Z
dc.date.issued2022-12-06
dc.date.submitted2022-11-13T14:08:34.642Z
dc.identifiercontainer/83/96/60/00/83966000-2685-4df1-955e-22ef85fb14cc
dc.identifier.isbn9788230852132
dc.identifier.isbn9788230853085
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3033532
dc.description.abstractBakgrunn: Blant unge voksne har friske kvinner vanligvis lavere blodtrykk (BT) enn menn. Men allerede fra 20-årene har kvinner en brattere stigning i BT enn menn på samme alder. Målet med dette arbeidet var å identifisere faktorer assosiert med BT og BT-endring i 40 årene og sammenhengen mellom BT tidlig i 40 årene og risiko for sykehusinnleggelse eller død av akutt koronarsyndrom (AKS) i løpet av 16 års oppfølging hos kvinner og menn. Materiale og metode: Arbeidet er basert på data fra den befolkningsbaserte Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK) og «Cardiovascular Disease in Norway Project 1994-2009» (CVDNOR). CVDNOR inneholder informasjon om alle sykehusinnleggelser og dødsfall i Norge med en hjertekar- eller diabetesdiagnose i perioden 1994-2009. Studiedeltagerne i HUSK fikk utført standardiserte BT-målinger og det ble samlet inn informasjon om kardiovaskulære risikofaktorer da de var gjennomsnittlig 41 år gamle i HUSK1 (baseline) og 6 år senere i HUSK2. Informasjon om sykehusinnleggelser eller død av AKS i løpet av 16 års oppfølgingstid ble hentet fra CVDNOR. Inflammasjonsmarkører, inkludert høysensitivt C-reaktivt protein (hs-CRP), neopterin og pyridoksal syre ratio (PAr), ble målt i HUSK2. Resultat: I studie 1 var høyere BT og kroppsmasse indeks (KMI) målt ved baseline, og stigning i KMI, kolesterol og triglyserider fra HUSK1 til HUSK 2 de viktigste faktorene assosiert med stigning i BT eller nyoppstått hypertensjon ved HUSK2 hos både kvinner og menn. I Studie 2 økte risiko for AKS med høyere BT hos begge kjønn. Kvinner som hadde et lett forhøyet BT (systolisk BT 130-139 mmHg og /eller diastolisk BT 80-89 mmHg) tidlig i 40 årene hadde doblet risiko for AKS i løpet av 16 års oppfølgingstid sammenlignet med kvinner som hadde normalt BT også etter justering for andre kardiovaskulære risikofaktorer. Tilsvarende assosiasjon fant vi ikke hos menn. Forskjellen ble dokumentert med signifikant interaksjonstest mellom BT og kjønn. I Studie 3 var hs-CRP signifikant assosiert med høyere systolisk og diastolisk BT i HUSK2, samt med nyoppstått hypertensjon de siste 6 år hos kvinner, men ikke hos menn. I tillegg var høyere serum neopterin assosiert med høyere diastolisk BT kun hos kvinner, mens høyere PAr indeks var assosiert med høyere systolisk og diastolisk BT hos menn. Disse kjønnsforskjellene ble bekreftet med signifikante interaksjonstester mellom BT og kjønn i modellen for AKS, mellom hs-CRP og kjønn i modellene for systolisk og diastolisk BT og nyoppstått hypertensjon, og mellom neopterin og kjønn i modellen for diastolisk BT. Konklusjon: Høyere baseline KMI, vektoppgang og stigning i serum lipider var de viktigste faktorene assosiert med stigning i BT og nyoppstått hypertensjon hos både kvinner og menn i 40 årene. Sammenhengen mellom inflammasjon og BT var sterkere hos kvinner enn hos menn. Å ha et lett forhøyet BT tidlig i 40 årene var en sterkere risikofaktor for AKS før fylte 60 år hos kvinner enn hos menn. Resultatene peker på et behov for kjønnsspesifikke anbefalinger for diagnostisering og forebygging av hypertensjon.en_US
dc.description.abstractBackground: Among healthy young adults, women have lower blood pressure (BP) compared to their male counterparts. Then, from the third decade onwards, women have a steeper increase in BP than men. The aim of the current project was to explore factors associated with BP and BP change among women and men in their forties and to test sex-specific associations between BP in the early forties and risk of ACS over 16 years follow-up. Materials and methods: This work was performed using data from the community-based Hordaland Health Study (HUSK) and the “Cardiovascular Disease in Norway Project 1994-2009” (CVDNOR). The latter includes information about all hospital stays and deaths in Norway with a cardiovascular disease (CVD) or diabetes diagnosis in the period 1994-2009. BP was measured and information about CVD risk factors collected when participants were 41±1 years old in HUSK1 and 6 years later in HUSK2. Information about hospitalizations or death from an ACS over 16 years follow-up was obtained from the CVDNOR project. Plasma markers of inflammation, including high-sensitive C-reactive protein (hs-CRP), neopterin, and the pyridoxic acid ratio (PAr), were measured in HUSK2. Results: In study 1, initial BP, higher body mass index (BMI), weight-gain and increases in serum cholesterol and serum triglycerides were the main factors associated with increase in BP and incident hypertension from HUSK1 to HUSK2 both in women and men. In study 2, having a mildly elevated BP (systolic BP 130-139 mmHg and/or diastolic BP 80-89 mmHg) in the early forties doubled the risk of ACS over 16 years follow-up in women, compared to women with a normal BP, after adjustment for other CVD risk factors. The same association was not found in men. In study 3, after adjustment for BMI, higher levels of hs-CRP in the forties were associated with higher BP and new onset hypertension during the last 6 years in women, but not in men. Furthermore, higher levels of plasma neopterin was associated with higher diastolic BP only in women, while higher PAr was associated with higher systolic and diastolic BP in men. These sex differences were confirmed by significant interactions between BP and sex in the model on ACS, between hs-CRP and sex in the models on systolic and diastolic BP and incident hypertension, and between neopterin and sex in the model on diastolic BP. Conclusion: Among women and men in their early forties, initial BP, BMI, weight gain and increases in serum lipids were the main factors associated with increases in BP and new onset hypertension. Plasma markers of inflammation were particularly associated with higher BP level in women. Finally, having a mildly elevated BP in the early forties was a stronger risk factor for ACS before the age of 60 years in women than in men. Taken together our results suggest a need for sex-specific recommendations and actions for diagnosis and prevention of hypertension.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.relation.haspartPaper I: Kringeland E, Tell GS, Midtbø H, Haugsgjerd TR, Igland J, Gerdts E. Factors associated with increase in blood pressure and incident hypertension in early midlife: the Hordaland Health Study. Blood Press. 2020;29(5):267-275. The article is available at: <a href=" https://hdl.handle.net/11250/2731474" target="blank"> https://hdl.handle.net/11250/2731474</a>en_US
dc.relation.haspartPaper II: Kringeland E, Tell GS, Midtbø H, Igland J, Haugsgjerd TR, Gerdts E. Stage 1 hypertension, sex, and acute coronary syndromes during midlife: the Hordaland Health Study. Eur J Prev Cardiol. 2022;29(1):147-154. The article is available at: <a href=" https://hdl.handle.net/11250/2977356" target="blank">https://hdl.handle.net/11250/2977356</a>en_US
dc.relation.haspartPaper III: Kringeland E, Gerdts E, Ulvik A, Tell GS, Igland J, Haugsgjerd TR, Ueland PM, Midtbø H. Inflammation, sex, blood pressure changes and hypertension in midlife: The Hordaland Health Study. J Hum Hypertens 2022, in press. The article is available at: <a href="https://hdl.handle.net/11250/3033529" target="blank">https://hdl.handle.net/11250/3033529</a>en_US
dc.rightsAttribution-NoDerivs (CC BY-ND). This item's rights statement or license does not apply to the included articles in the thesis.
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
dc.titleSex differences in blood pressure in midlife: associations with risk factors and acute coronary syndromes in the Hordaland Health Studiesen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.date.updated2022-11-13T14:08:34.642Z
dc.rights.holderCopyright the Author.en_US
dc.contributor.orcid0000-0002-9015-741X
dc.description.degreeDoktorgradsavhandling
fs.unitcode13-25-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs (CC BY-ND). This item's rights statement or license does not apply to the included articles in the thesis.
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs (CC BY-ND). This item's rights statement or license does not apply to the included articles in the thesis.