Show simple item record

dc.contributor.authorAambø, Adrian Wold
dc.date.accessioned2023-01-24T03:11:18Z
dc.date.available2023-01-24T03:11:18Z
dc.date.issued2022-11-18
dc.date.submitted2023-01-23T09:30:57Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3045513
dc.description.abstractBakgrunn: Golf er en populær sport med over 55 millioner som spiller årlig (Murray et al., 2017). Selv om golf kan fremme god helse (Edwards et al., 2020), er det rapportert at så mye som 10-33% av profesjonelle spillere, spiller med smerte til enhver tid (McCarroll & Gioe, 1982). I en nylig systematisk gjennomgangsartikkel, konkluderer forfatterne at det er mangel på god epidemiologisk data for skader i profesjonell golf (Robinson et al., 2019). Studiens mål: Studien ønsker å kartlegge insidens, prevalens og byrde av helseproblemer hos Norske profesjonelle golfere. Metode: En prospektiv studie, med rullerende inklusjon og eksklusjon med ukentlig rapportering med Oslo sports trauma research center questionnaire on health problems 2 (OSTRC-H2) ble gjennomført mellom august 2018 og januar 2020. Studien bruker en «any complain» skadedefinisjon, som presentert av Bahr et al. (2020). Resultater: Studien inkluderte 15 profesjonelle golfspillere, 9 kvinner og 6 menn med en gjennomsnittsalder på 27,7 år (SD: 5,4). Responsraten var 88%. Studien fant en gjennomsnittlig ukentlig prevalens for helseproblemer på 21% (SD: 41) med en høyere prevalens for skader (16%, SD: 37) enn sykdom (5%, SD: 22). Insidens per utøverår var noe høyere for belastningsskader enn sykdom med 2,1 (95% CI: 1,3-2,9) kontra 1,9 (95% CI: 1-2,7). Belastningsskader førte til en stor byrde med 18,7 (95% CI: 12,8-24,2) fraværsdager per år. Belastningsskader relatert til nederste del av arm og skader i nedre del av rygg ble hyppigst rapportert, og representerte størst byrde. Konklusjon: Dette er den første studien med ukentlige spørreskjema som kartlegger prevalens, insidens og byrde av helseproblemer hos profesjonelle golfere. Studiet fant en stor byrde av belastningsskader. Studiets funn må ses i betraktning av en relativ liten kohort.
dc.description.abstractBackground: Golf is a popular sport with over 55 million players annually (Murray et al., 2017). Even though golf is positive for players health (Edwards et al., 2020), early studies have implied that anywhere between 10-33% of professional players play with pain at any given time (McCarroll & Gioe, 1982). In a resent systematic review, the authors highlight the paucity of epidemiological studies regarding musculoskeletal problems for professional golfers (Robinson et al., 2019). Aim: Study the incidence, prevalence and burden of health-related problems in a cohort of Norwegian elite golfers. Methods: A prospective study with rolling inclusion, exclusion and weekly reporting using the Oslo sports trauma research center questionnaire on health problems 2 (OSTRC-H2) was conducted between September 2018 and January 2020. The study used an “any complain” injury definition as described by Bahr et al. (2020). Results: The study included 15 athletes, 9 female and 6 men with mean age of 27,7 (SD: 5,4). Response rate was 88%. The study found an average weekly prevalence of health-related problems of 21% (SD: 41) with higher average prevalence of injuries (16% SD: 37) than illness (5% SD: 22). Incidence per athlete year was slightly higher for overuse injuries than illness (2,1 95% CI: 1,3-2,9 vs 1,9, 95% CI: 1-2,7), and overuse injuries represented a high level of burden, with 18,7 (95% CI: 12,8-24,2) days lost per athlete year. Overuse injuries to the lower arm and hand, and injuries to the lower back was most frequently reported and represented the highest burden. Conclusion: This is the first prospective study with weekly questionaries that study prevalence, incidence, and burden of health problems in professional golfers. The study found a high burden of overuse injuries. The findings in this study must be seen in relation to its small sample size.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectGolf
dc.subjectprevalence
dc.subjectskade
dc.subjectburden
dc.subjectincidence
dc.subjectillness
dc.subjectprofessional golf
dc.subjectbyrde Golf
dc.subjectsykdom
dc.subjectinjury
dc.subjectinsidens
dc.subjectprevalens
dc.titleInsidens, prevalens og byrde av helseproblemer hos norske elitegolfere - en prospektiv kohortstudie
dc.title.alternativeIncidence, prevalence and burden of health problems in Norwegian elite golfers – a prospective cohort study.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2023-01-23T09:30:57Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i manuellterapi
dc.description.localcodeMANT395
dc.description.localcodeMAMD-MANT
dc.subject.nus761901
fs.subjectcodeMANT395
fs.unitcode13-26-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record